Mehmet Erol1, Sertan Özyalçın2, Sinan Sabit Kocabeyoğlu2, Kerem Vural2

Anahtar Kelimeler: Aort kapak darlığı, kalp kapak hastalıkları, mitral yetmezlik

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, hasta protez uyumsuzluğunun mekanik aort kapak replasmanı sonrası fonksiyonel mitral yetersizliği üzerine etkilerini araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 59 hasta dahil edildi. Tüm ekokardiyografik değerlendirmeler tek bir kardiyolog tarafından yapıldı. Hastalar, hasta kapak uyumsuzluğunun varlığına göre iki alt gruba ayrıldı. Grup 1, uyumsuzluğu olan hastalardan oluşurken, kalan hastalar uyumsuzluğu olmayan grup 2'yi oluşturdu. Bulgular: Postoperatif mitral yetmezlik gelişimi, postoperatif sol ventrikül kitle regresyonu, postoperatif pulmoner arter basıncı ve postoperatif fonksiyonel kapasite açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Sonuç: Hasta protez uyumsuzluğu, fonksiyonel mitral yetmezlik gelişimi için mekanik aort kapak replasmanı sonrası öngörücü bir faktör değildir.