Beytullah Çakal

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, perkütan koroner girişim

Özet

Giriş: Artmış strut kalınlığı, azalmış stentin açılma kuvveti, stent takılmadan önce ve sonrasında balon yapma ihtiyacı, stent trombozu riskinde artış gibi birçok faktör operatörleri yenilikçi bir teknoloji olarak sunulan eriyebilen stentlerin (ES) kullanılmasında endişeye itmiştir. Bu çalışmada ES ile ilaç salınımlı stent (İSS) kullanılan hastalardaki işlem süresi ve floroskopi zamanı, opak miktarı ve radyasyon dozu karşılaştırılması hedeflenmiştir. Hastalar ve Yöntem: Çalışmada koroner arter hastalığı tanısı alan 134 hastadaki 165 lezyon ele alınmış olup, bunlardan ES takılan 64 hastadaki 78 lezyon ile İSS takılan 70 hastadaki 87 lezyon dahil edilmiştir. İşlemle ilgili, klinik ve anjiyografik özellikler her grup için hesaplanmıştır. Her iki gruptaki prosedür ve floroskopi zamanı, kontrast miktarı ve toplam radyasyon dozu (Gy) karşılaştırılmıştır. Bulgular: Başlangıç lezyon özellikleri her iki grupta benzer saptanmasına rağmen balon ile pre- ve postdilatasyon anlamlı olarak ES takılanlarda daha yüksek saptandı. Stent çapları iki grupta da benzer iken ES grubunda postdilatasyon için daha yüksek çaplı balonlar tercih edildi. Ortalama işlem süresi (sırasıyla 45.4 ± 16.1 dakika ve 38.3 ± 15.1 dakika, p= 0.01), kontrast volümü (sırasıyla 207.7 ± 80.7 mL ve 154.7 ± 74.6 mL; p= 0.001), floroskopi zamanı (sırasıyla 15.9 ± 6.6 dakika ve 13.1 ± 6.6 dakika, p= 0.014), radyasyon dozu (sırasıyla 1.8 ± 1.08 Gy ve 1.44 ± 0.91 Gy, p= 0.037) ES grubunda İSS grubuna kıyasla anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: ES kullanımı İSS ile karşılaştırıldığında uzamış floro ve işlem süresi, artmış opak yükü ve radyasyon dozu ile ilişkilidir.