Hasan Erdem, Orhan Doğan

Anahtar Kelimeler: Pulsatil baypas, nonpulsatil baypas, elektroensefalografi, minimental test, nörokognitif değişiklik

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı; koroner baypas cerrahisi uygulanan hastalarda pulsatil ve nonpulsatil perfüzyonun nörokognitif etkilerini elektroensefalografi (EEG) ve minimental test kullanılarak karşılaştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Ardışık randomize koroner baypas adayı 11'er hastalık iki grup oluşturuldu. Grup I'de kardiyopulmoner baypas (KPB) pulsatil, grup II'de nonpulsatil olarak yürütüldü. Hastalara ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında, kros klemp konduktan 15 dakika sonra ve ameliyat sonrası yedinci günlerde EEG ile birlikte yine ameliyat öncesi ve sonrası yedinci günlerde minimental test çalışıldı. Bulgular: Her iki grupta da ameliyat sırasında patolojik EEG dalgaları tespit edilmiş ancak aralarında fark bulunamamıştır (p> 0.05). Grup I'de ameliyat sonrası birinci günde idrar çıkışı anlamlı yüksek tespit edilmiştir. Toplam drenaj grup I'de yüksek olmasına rağmen anlamlı bulunmamıştır. Diabetes mellitus, hiperkolesterolemi, hipertansiyon, kros klemp ve perfüzyon süresinin patolojik EEG dalgası oluşumuna anlamlı etkisi saptanmamıştır. Ameliyat öncesi ve sonrası minimental test skorları istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p> 0.05). Sonuç: Çalışmamızda KPB pulsatil ve nonpulsatil perfüzyonun birbirine belirgin bir üstünlüğü gösterilemedi. KPB sırasında perfüzyon yöntemlerinin daha fizyolojik hale getirilmesi, organ perfüzyonu açısından daha yüksek risk grubundaki hastalarda çalışmalar yapılması, perfüzyon akım stratejilerini daha iyi ortaya koyacaktır.