Muhsin Kalyoncuoğlu, Gündüz Durmuş, Erdal Belen, Mehmet Can

Anahtar Kelimeler: ST-yükselmesiz akut koroner sendrom, CHA2 DS2 -VASc-HSF, GRACE risk skoru, mortalite

Özet

Giriş: Bu çalışmada esas olarak modifiye CHA2 DS2 -VASc-HSF skorunun ST-yükselmesiz akut koroner sendromlu (STYz-AKS) hastalarda bir yıllık mortalite ve majör advers kardiyak ve serebrovasküler olayları (MACCEs) öngörüp öngörmediğini araştırmayı amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Hastane kayıtları kullanılarak tasarlanmış bu retrospektif çalışmada, çalışma popülasyonu ortanca CHA2 DS2 -VASc-HSF skoruna göre düşük (≤ 4 puan) ve yüksek riskli (> 4 puan) olarak iki gruba ayrılmıştır. Bulgular: Çalışmaya ortalama 58.7 ± 11.8 yaşında olan 394 STYz-AKS hastası dahil edilmiştir. CHA2 DS2 - VASc-HSF skoru, koroner arter hastalığı (KAH) yaygınlığının, bir yıllık mortalitenin ve MACCEs'in bağımsız öngördürücüsü olarak bulunmuştur (sırasıyla, p< 0.01, p< 0.01, p< 0.01). Ayrıca "The Global Registry for Acute Coronary Events (GRACE)" 1.0 risk skorunun KAH yaygınlığı için (p< 0.01), güncellenmiş GRACE 2.0 risk skorunun ise bir yıllık mortalite ve MACCEs için bağımsız öngördürücü olduğunu saptadık (sırasıyla, p< 0.01, p< 0.01). CHA2 DS2 -VASc-HSF ve GRACE 2.0 risk skorlarının bir yıllık mortalite ve MACCEs'i öngörmede tanısal performanları istatistiksel olarak birbirine benzer iken [eğri altında kalan alan (AUC)= 0.75 ve 0.69 vs. 0.78 ve 0.67; sırasıyla, p= 0.41, p= 0.38), CHA2 DS2 -VASc-HSF KAH şiddetini öngörmede GRACE 1.0 risk skorundan daha iyi performans sergiledi (AUCs= 0.85 vs. 0.79; p= 0.03). Kaplan-Meier eğrisi CHA2 DS2 -VASc-HSF skoru > 4 puan olan hastalarda düşük riskli hastalara göre bir yıllık mortalite ve MACCEs'in istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğunu gösterdi (sırasıyla, p< 0.01, p< 0.01). Sonuç: CHA2 DS2 -VASc-HSF'nin uzun dönem kardiyovasküler sonuçları öngörmedeki doğruluğu GRACE 2.0 ile kıyaslanabilir düzeyde olup klinik uygulamada STYz-AKS hastaları için bir tahmin modeli olarak düşünülebilir.