Emre Gök, Murat Başaran

University of Istanbul, Faculty of Medicine, Advanced Heart Failure, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Aorta, aort kapak, kanama

Özet

Giriş: Bu retrospektif çalışmanın amacı, aort kökü hastalığı olan hastalarda Bentall prosedürleri çeşitli modifikasyonlarının kısa ve uzun dönem sonuçlarını araştırmaktır.

Hastalar ve Yöntem: 1995-2014 yılları arasında 149 hastaya kompozit kapak-tup grefti ile proksimal aort kökü replasmanı yapıldı. Bentall prosedürü ve modifikasyonları (Cabrol prosedürü ve Hemi-inklüzyon) kısa ve uzun dönem sonuçları açısından değerlendirildi. Eşlik eden prosedürler, ark tamiri veya kapak koruyucu prosedürleri olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular: Hastaların 64’ü dahil edilme kriterlerini karşılamıştır (Buton Bentall grubunda 20 hasta, Hemi-inklüzyon Bentall grubunda 32 hasta, Cabrol grubunda 12 hasta). Preoperatif demografik veriler tüm gruplarda benzer bulunmuştur. Hemi-inklüzyon tekniği, daha az intraoperatif kan kaybı ve transfüzyon gereksinimi, kısa kardiyopulmoner bypass ve daha iyi hastane içi mortalite gibi kısa dönem sonuçlarla sonuçlanmıştır (p< 0.05). Uzun dönemli tüm nedenlere bağlı mortalite oranları açısından gruplar arasında fark bulunmamıştır (p> 0.05).

Sonuç: Hemi-inklüzyon Bentall tekniği, daha iyi hemostatik özellikler ve daha az hastane içi mortalite oranları nedeniyle çeşitli aort kökü hastalıkları için güvenli bir alternatif yaklaşım olarak kullanılabilir.