Oğuzhan Birdal1, Mehmet Saygı2, Pınar Demir Gündoğmuş3, Emrah Aksakal4, Flora Özkalaycı2

1Atatürk University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Erzurum, Türkiye
2Hisar Intercontinental Hospital, Clinic of Cardiology, İstanbul, Türkiye
3Kırıkkale Yüksek İhtisas Hospital, Clinic of Cardiology, Kırıkkale, Türkiye
4Erzurum City Hospital, Clinic of Cardiology, Erzurum, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Keywords (Turkish) Anjiotensin reseptör neprilizin inhibitörü; bayesi̇an; ejeksi̇yon fraksi̇yonu

Özet

Amaçlar: Kalp yetmezliği, optimal medikal tedavi ve cihaz tedavilerine rağmen önde gelen mortalite ve morbidite nedenidir. Birinci jenerasyon bir ilaç olan sakubitril/valsartan'ın yakın zamanda kalp yetmezliği tedavisinde kullanılması onaylandı. Sakubitril/valsartan ile sol ventrikül kasılması arasındaki ilişkiye dair sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Çalışmamızda sakubitril/valsartan tedavisi sonrası sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonundaki (LVEF) değişiklikleri değerlendirmeyi amaçladık.

Hasta ve Yöntemler: Bu çalışmaya kalp yetmezliği ve düşük ejeksiyon fraksiyonu (KYdEF) olan 52 hasta alındı. Elli iki hastanın başlangıç demografik, klinik ve ekokardiyografik özellikleri Bayes yöntemi kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Kalp yetmezliği ve düşük ejeksiyon fraksiyonu (KYdEF) olan 52 hasta nihai analize dahil edildi (66.2 ± 9.3 yaş, %69.2 erkek). Sakubitril/valsartan başlangıç dozu hastaların %44.2'sinde düşük, %55.8'inde orta düzeydeydi. Düşük başlangıç doz popülasyonunda; mutlak LVEF'deki artış 3.87 (%95 HDI 1.53-6.20) iken orta başlangıç doz popülasyonunda; mutlak LVEF'deki artış 5.89'du (%95 HDI 4.18-7.61). Kadın popülasyonunda; mutlak LVEF'deki artış 5.56 (%95 HDI 3.49-7.63), erkek popülasyonda ise 4.75 (%95 HDI 2.91-6.58) idi.

Sonuç: Bu çalışmada, bazal klinik özelliklerden bağımsız olarak sakubitril/valsartanın artmış LVEF ile ilişkili olduğunu gösterdik.