Füsun Afşar1, Serpil Kayalı2, Vildan Kesgin2, Taylan Akgün2, Habip Yılmaz3

1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri 1. Bölge, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Özbakım; kalp yetmezliği; geçerlilik; güvenilirlik

Özet

Giriş: Gelişen bilim ve teknolojiye rağmen tüm dünyada artan prevelans ve insidansı ile birlikte, kalp yetmezliği kronik ve ilerleyici bir hastalık olmakla birlikte uzun yıllar takip, tedavi ve bakım gerektiren bir hastalıktır. Kalp yetmezliğinde özbakım yaşam kalitesini ve engelsiz yaşam sürecinin en temel konularından biridir. Bu çalışmanın amacı kalp yetmezliği özbakım indeksinin (SCHFI) Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır.

Hastalar ve Yöntem: Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden bir eğitim araştırma hastanesine kalp yetmezliği tanısı ile başvuran 233 hasta çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler, kişisel bilgi formu ile SCHFI kullanılarak toplanmıştır. SCHFI’nın dil uyarlaması yapılmış olup güvenilirlik çalışması için iç tutarlılık, madde-toplam puan güvenilirlik katsayısı; yapı geçerliliğini ortaya koymaya yönelik keşfedici faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır.

Bulgular: Türkçe kalp yetmezliği özbakım indeksinin kültürler arası adaptasyonunu, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasında yapı geçerliliğinin ve iç tutarlılığının yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Kalp yetmezliği özbakım indeksinin tek boyutlu bir ölçek olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.