Kenan Toprak1

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

Anahtar Kelimeler: SYNTAX skoru; ST yükselmeli miyokard enfarktüsü; sistatin C

Özet

Giriş: SYNTAX (Synergy between PCI with Taxus and Cardiac Surgery) skoru (SS), koroner arter hastalığının (KAH) şiddetini belirlemek için kullanılan bir anjiyografik skorlama sistemidir. Bildiğimiz kadarıyla literatürde SYNTAX skoru ile sistatin C (Cys-C) arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada ST yükselmeli miyokard enfarktüsü (STEMI) ile başvuran hastalarda Cys-C düzeyi ile SS arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya merkezimizde haziran 2021 ile aralık 2021 tarihleri arasında STEMI nedeniyle koroner anjiografi yapılan 192 hasta dahil edildi. Hastalar SS değerlerine göre iki gruba ayrıldı: Grup 1 SS<22 olan hastalar, Grup 2 SS≥22 olan hastalar olarak tanımlandı. Başlangıç özellikleri ve serum Cys-C düzeyleri açısından iki grup karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup 1 ile karşılaştırıldığında, Grup 2'deki hastalarda Cys-C düzeyleri anlamlı olarak daha yüksekti (1.7 ± 0.53’a karşılık 1.3 ± 0.29; p= 0.006). Korelasyon analizinde SS, Cys-C düzeyi ile pozitif korelasyon gösterdi (r= 0.189, p= 0.015). Çok değişkenli lojistik regresyon analizi, Cys-C seviyesinin yüksek SS'nin bağımsız bir öngörücüsü olduğunu gösterdi (β= 0.310, p= 0.006). Alıcı işletim karakteristiği (ROC) eğrisi analizi yapıldığında, ciddi koroner arter hastalığını (yüksek SS) öngörmek için Cys-C'nin optimal cut-off değeri, Cys-C≥1.56 değerinde; ciddi koroner arter hastalığı için %74 duyarlılık ve %72 özgüllük ile öngördürücüydü [eğrinin altındaki alan(EAA)= 0.745, %95 güven aralığı (GA)= 0.624-0.835, p<0.001].

Sonuç: Sistatin C düzeyi STEMI hastalarında bağımsız olarak yüksek SS ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Özetle, sonuçlarımız Cys-C'nin koroner arter hastalığının şiddetini değerlendirmek için kullanılabilecek umut verici bir klinik biyobelirteç olduğunu ve bu durumun yerleşik risk belirleyicileri için tamamlayıcı bilgiler sağlayabileceğini gösterdi.