Mehmet Erdem Toker1, Cüneyt Arkan1, Ahmet Erdal Taşçi2, Erdal Polat3, Üzeyi̇r Yilmaz1, Tunahan Sari1, Ömer Faruk Akardere1

1Koşuyolu Yüksek İhti̇sas Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇, Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇, İstanbul, Turkey
2Koşuyolu Yüksek İhti̇sas Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇, Göğüs Cerrahisi , İstanbul, Turkey
3 Koşuyolu Yüksek İhti̇sas Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇, Gastroenteroloji Cerrahisi , İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: koroner arter bypas cerrahisi, kalp cerrahisi, aktif kanser, akciğer kanseri, göğüs kanseri

Özet

Amaç: Benzer çevresel ve biyolojik özellikleri paylaşan aktif kanser ve kalp hastalığı eş zamanlı olarak karşımıza çıkabilir. Bu hastalara gerekli endikasyonlarda açık kalp ameliyatı yapılması gerekli olabilir. Bu çalışmanın amacı, farklı tip aktif malignitelerde açık kalp cerrahisi yapılan hastalarda, erken ve uzun dönem sonuçları göstermek ve girişimi stratejisini tartışmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2021 ile Mayıs 2020 tarihleri arasında aktif maligintesi olan 10 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı. Ortalama yaş 65,5 (52–77) idi ve hastaların 4’ü kadındı. 2 hasta ileri pleural efüzyon nedeniyle acil koşullarda opere edildi. Akciğer kanserli 4 hastaya AVR+CABG, CABG, CABG+sol üst lobektomi ve AVR+MVR; kolon kanserli 1 hastaya AVR+CABG; lenfoma, meme kanseri, esansiyel trombositoz ve meninjiyomalı 1’er hastaya CABG; osteosarkomlu 1 hastaya da sol atriyum ve sol ventrikülden kitle rezeksiyonu operasyonları yapıldı. Aşamalı girişim olarak meme kanserli hastaya modifiye radikal mastektomi, meninjiyomalı hastaya meninjiyektomi, kolon kanserli hastaya sigmoid kolon rezeksiyonu yapıldı.

Bulgular: 8 hasta taburcu edildi, 2 hasta postoperatif erken dönemde kaybedildi. 1 hastada postoperatif önemde sol hemiparezi gelişti. 6aylık, 1 yıllık ve 5 yıllık yaşamda kalım oranları sırasıyla; %79, %37.5ve %25 olarak saptandı.

Sonuç: Açık kalp cerrrahisi, aktif kanser varlığında yüksek riskli hasta grubu için kabul edilebilir mortalite ve morbidite oranlarıyla başarıyla yapılabilmektedir. Aktif kanser ve kalp hastalığında, perkütan girişim ve TAVİ’nin uygun olmadığı ya da düşünülmediği; multi damar hastalarında, kapak+koroner hastalarında ve çift kapak hastalarında açık cerrahi yöntemin uygulanması gerektiğine inanıyoruz.