Fi̇li̇z Kızılırmak Yılmaz1, Fatih Yilmaz2, Arzu Yıldırım1, Hacı Murat Güneş1, Tayyar Gökdeniz3, Fatih Erkam Olgun1, Tugba Aktemur1, Ümeyi̇r Savur4, Fethi Kılıçaslan1

1Medipol University Faculty of Medicine, Cardiology Department, Istanbul, Turkey, Cardiology, Istanbul, Turkey
2Kartal Kosuyolu Research and Education Hospital , Cardiology, Istanbul, Turkey
3Hitit University Faculty of Medicine, Cardiology Department, Corum, Turkey, Cardiology, Çorum, Turkey
4Gaziosmanpaşa Research and Education Hospital, Cardiology, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: otonomik sinir sistemi aktivitesi, atriyal fibrilasyon, kateter ablasyon

Özet

Amaç: Çalışmamızda lone atriyal fibrilasyonlu (AF) hastalarda, cryobalon ablasyon (CBA) öncesi yapılan egzersiz treadmil testinde (ETT) bakılan kan basıncı ve kalp hızı yanıtına göre tespit edilen otonomik disfonksiyon (OD) ile CBA sonrası AF rekürrensi arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya cryobalon ablasyon yapılan 76 hasta (ortalama yaş 53±11,61.8% erkek) alındı. CBA öncesi tüm hastalara ETT yapıldı. AF rekürrensi ablasyon sonrası 3,6,9 ve 12. aylarda değerlendirildi ve kaydedildi. ETT deki kan basıncı ve kalp hızı yanıtı AF rekürrens görülen ve görülmeyen hastalarda karşılaştırıldı.

Bulgular: OD oranı rekurrens olan grupta rekurrens olmayan gruba göre anlamlı olarak yüksek saptandı (17(89.5%) vs. 19(33.3%), p<0.001)c. OD dışında yaş, kadın cınsiyet, düşük egzersiz kapasitesi, CBA sonrası AF rekürrens ile ilişkili bulunmuştur ( p>0.05 for all ). OD parametreleri incelendiğinde, maksimum egzersizdeki sistolik kan basıncı(188.89±28.13 vs 157.60±28.82, p<0.001), maksimum egzersizdeki diyastolik kan basıncı (87.47±16.89 vs. 72.02±15.43, p<0.001), yavaş kalp hızı iyileşmesi (11 (57.9%) vs. 8 (14%), p<0.001) CBA sonrası AF rekurrensi ile ilişkili bulunmuştur.

Sonuç: OD lone AF li hastalarda CBA sonrası AF rekurrensi ile ilişkili olabilir. Maksimum egzersizdeki sistolik kan basıncı, maksimum egzersizdeki diyastolik kan basıncı, yavaş kalp hızı iyileşmesi ablasyon sonrası AF rekurrens prediktörü olarak bulunmuştur.