Ahmet Güner1, Ömer Çelik1, Ahmet Arif Yalçın1, Murat Örten2, Serkan Kahraman1, Macit Kalçık3, Ezgi Gültekin Güner1, Çağdaş Topel4, Mehmet Ertürk1

1University Of Health Sciences Turkey, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Cardiology, İstanbul, Turkey
2University Of Health Sciences Turkey, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Neurology, İstanbul, Turkey
3Hitit University, Cardiology, Çorum, Turkey
4Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Radiology, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: karotis stentleme, serebral emboli, beslenme durumu, prognostik beslenme indeksi

Özet

Amaç: Karotis arter stentleme (KAS) sonrası serebral emboli, kırılgan hastalarda endişe konusu olmaya devam etmektedir. Beslenme durumunun objektif bir değerlendirmesini sağlayan prognostik beslenme indeksi (PBİ), kardiyovasküler hastalıklarda faydalı bir prognostik göstergedir. İnme, geçici iskemik atak (GİA) ve sessiz yeni iskemik serebral lezyonlar dahil olmak üzere serebral emboliyi öngörmede prosedür öncesi PBİ'nin değerini belirlemeyi amaçlıyoruz.

Hastalar ve Yöntem: KAS uygulanan 138 hastayı (ortalama yaş: 70.6±6.7 yıl, erkek:99) geriye dönük olarak değerlendirdik. Dahil edilme kriterleri şu şekildeydi: 1) albümin değeri ve lenfosit sayısı dahil tüm tıbbi kayıtların bulunması, 2) KAS sonrası kraniyal görüntüleme olması, III) %50-99 semptomatik karotis darlığı veya asemptomatik karotis darlığı ≥ %60-99 olması. Çalışma popülasyonu serebral emboli varlığına göre serebral emboli (+) serebral emboli (-) grupları olarak iki alt gruba ayrıldı.

Bulgular: Çalışma popülasyonunda 22 hastada (%16) en az 1 SYİSL, yedi hastada (%5.0) iskemik inme ve beş hastada (%3.6) GİA vardı. Serebral emboli (+) grubunda, serebral emboli (-) grubuna göre anlamlı olarak daha düşük PBİ, ileri yaş, daha sık inme öyküsü, daha yüksek tip III aortik ark oranı ve daha uzun floroskopi süresi vardı. Düşük PBİ, serebral embolizmin bağımsız öngördürücülerinden biri olarak tanımlandı (OR=0.808; %95 CI: 0.670-0.975; p=0.026) ve PBİ<44.7 olması, %70.6 duyarlılık ve %61.1 özgüllük ile serebral embolizmi öngördürdü (AUC: 0,739; %95 CI: 0,651 ila 0,827; p<0,001).

Sonuç: Mevcut veriler, PBİ'nin KAS prosedürleri sonrası serebral embolik komplikasyonlar için bağımsız bir prognostik faktör olduğunu göstermektedir.