Hasan Erdem1, Emre Selçuk2

1Koşuyolu High Specialty Education And Research Hospital, Cardiovascular Surgery, İstanbul, Turkey
2Medical Faculty Of Bezmialem Vakif University, Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: İnferior vena kava agenezisi, derin ven trombozu, tromboliz

Özet

Amaç: Bu çalışmada konjenital vena kava inferior agenezisi (İVKA) ile ilişkili akut derin ven trombozu (DVT) nedeni ile tedavisi yapılmış hastaların sonuçlarını sunuyoruz.

Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada 2019-2021 yıllarında akut DVT nedeni ile girişimsel işlem planlanan ve venografide İVKA tespit edilmiş hastların klinik bulguları ve takip verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Çalışma süresi boyunca toplam 11 İVKA ilişkili akut DVT hastası tespit edildi. Hastaların sekizi (%72,7) erkekti. Hastaların ortalama yaşı 25,5±6,5 yıl (16-36 yıl) idi. Hastaların 5 tanesi konservatif medikal tedavi ile takip edildi. Altı hastaya endovasküler işlem uygulandı. İlk yılın sonunda hastaların 1 tanesinde orta şiddette postrombotik sendrom, 2 tanesinde hafif seviyede postrombotik sendrom saptandı. Sadece medikal tedavi alan hastaların Villalta skoru ilk yılın sonunda endovasküler tedavi uygulanan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksekti (6.6±4.1ve 2.1±1.9, p=0.04)

Sonuç: Genç derin ven trombozu hastalarında konjenital vena kava inferior agenezi akılda tutulması gereken nadir bir tanıdır. Bu hastalarda endovasküler yaklaşım postrombotik sendromdan korunmak için etkili olabilir.