Abdullah Arif Yılmaz1, Mehmet Fatih Üstündağ2, Yasemin Yavuz3, Fatma Ukil Işıldak3, Ömer Faruk Şavluk3, Hakan Ceyran1

1Istanbul Koşuyolu Yüksek Ihtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp Ve Damar Cerrahisi, Istanbul, Turkey
2Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Istanbul, Turkey
3Istanbul Koşuyolu Yüksek Ihtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Doğumsal Kalp Cerrahisi, Kaygı, Bakıcı Yükü

Özet

Amaç: Bu çalışmada Doğumsal Kalp Hastalıkları Cerrahisi (DKHC) geçirmiş ve yoğun bakım ünitesinde takip edilen çocukların annelerinde kaygı düzeyleri ve algılanan bakıcı yükünün uygulanan cerrahi tipi ve klinik değişkenlerle ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde Palyatif Cerrahi (PC) (n:32) veya Düzeltici (biventriküler)Tamir (DT) (n:35) uygulanan her iki hasta grubunun anneleri ile yapılmıştır. Ebeveynlere Sosyodemografik-Klinik Veri Formu, Beck Depresyon Derecelendirme Ölçekleri (BDÖ) , Standardize Mini Mental Test, Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI TX I-II) ve Zarit Bakıcı Yük Ölçeği (ZBI) uygulanılmıştır.

Bulgular: PC ve DT uygulanan gruplar arasında çocuklarda yaş, cinsiyet, doğum ağırlıkları ve ek hastalık varlığı konusunda farklılık saptanmazken, PC uygulanan grupta müdahaleli doğum oranı fazladır. (p:0,001). Anne eğitim durumları ve gebelik süreleri arasında farklılık saptanmamıştır. DT grubu annelerinin yaş ortalamaları PC grubuna göre yüksek olmakla birlikte bu fark anlamlı bulunmamıştır. PC grubunda (Durumsal anksiyete ) STAI-S puan ortalamaları DT grubuna göre düşük, (Sürekli Anksiyete ) STAI-T puanları yüksektir. PC uygulanan grupta ZBI puanları belirgin olarak yüksek (p:0.03) olarak bulunmuştur.

Sonuç: Doğumsal kalp hastalıkları ve sonucunda uygulanılan cerrahi girişimler etkilenen aileler için büyük bir sıkıntı kaynağıdır. Bu durumdan ağırlıklı olarak anneler etkilenmektedir. Bakımverenin ruhsal durumundaki değişiklikler opere olan çocuk üzerinde hastalığın her aşamasında ciddi olumsuz etkiler yapabilmektedir. Ebeveynlerde bakımverme yük olarak algılanmakta ve artan kaygı farklı psikiyatrik klinik tablolara zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle doğumsal kalp cerrahisi geçiren çocukların ebeveynlerine psikiyatrik desteğin hastalığın erken dönemlerinden itibaren rutin verilmesi önerilir.