Ergi̇n Arslanoğlu1, Kenan Abdurrahman Kara1, Fatih Yiğit1, Babürhan Özbek1, Yasemin Yavuz2, Fatma Ukil Işıldak2, Eylem Tunçer1, Nihat Çine1, Hakan Ceyran1

1Kartal Koşuyolu High Speciality Educational And Research Hospital, Pediatric Cardiovascular Surgery Department, Istanbul, Turkey
2Kartal Koşuyolu High Speciality Educational And Research Hospital, Anaesthesia And Reanimation Department , Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: pediyatrik ecmo, rachs skoru, kardiyak morfoloji

Özet

Amaç: Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) pediyatrik kalp cerrahisin de teknolojik gelişmeler ile beraber kullanımı artan, medikal tedaviye yanıtsız kardiyak veya pulmoner yetmezliği olan hastalarda kullandığımız hayat kurtarıcı bir tedavi modalitesidir. Bu retrospektif kohort çalışmasında kliniğimizde pediyatrik kalp cerrahisi geçiren hastaların operasyon tekniği ve kardiyak morfolojisinin ECMO prognozu üzerine etkisini araştırdık.

Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde mayıs 2010- nisan 2020 tarihleri arasında pediyatrik kalp cerrahisi sonrası ECMO ihtiyacı olan 70 hasta dahil edilmiştir. Hastaların, %44,3’ü (n=31) kadın, %55,7’si (n=39) ise erkektir. Yaşları 0 ile 575 ay arasında değişmekte olup ortalama 32,59±147,26 bulunmuştur.

Bulgular: Ecmo sonucuna göre RACHS-1 %25 , RACHS-2 % 23,07 , RACHS-3 % 33,33 , RACHS-4 % 35,71, RACHS-5 %100 , RACHS-6 %50 saptandı. Mortalite ve RACHS skorlaması arasında istatiksel anlamlı farklılık saptanmadı.

Sonuç: Sonuç olarak pediatrik yaş grubunda ecmo kullanımı değerlendirme ve ölçmesinde kullanılan skorlama sistemleri yanıltıcı olabilmektedir. Bunu ecmonun genel olarak tüm sistemleri etkileyen kompleks ve karışık bir tedavi olmasına, mekanik ve fizyolojik komplikasyonlarının oldukça fazla olmasına bağlıyoruz. Bu hastalarda kullanılan skorlama sistemlerinin tek başına kullanılmasından ziyade diğer skorlama yöntemleri ile kombinasyonunun daha doğru sonuçlar vereceğini düşünüyoruz.