Ergi̇n Arslanoğlu1, Kenan Abdurrahman Kara1, Ali Can Hatemi3, Berrra Zümrüt Tan1, Ömer Faruk Şavluk2, Fatma Ukil Işıldak2, Eylem Tunçer1, Nihat Çine1, Hakan Ceyran1

1Kartal Koşuyolu High Speciality Educational And Research Hospital, Pediatric Cardiovascular Surgery Department, Istanbul, Turkey
2Kartal Koşuyolu High Speciality Educational And Research Hospital, 2anaesthesia And Reanimation Department , Istanbul, Turkey
3Başakşehir Çam Ve Sakura City Hospital, Pediatric Cardiovascular Surgery Department, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: norwood, gestasyonel hafta, pediyatrik kalp cerrahisi

Özet

Amaç: Hipoplastik sol kalp sendromu (HLHS) olan hastalarda yenidoğan döneminde yapılan norwood prosedürü halen riskli ve zor bir cerrahi işlemdir. Bu hastalarda preterm doğum ve preterm doğuma sıklıkla eşlik eden düşük doğum ağırlığının mortalite ve morbiditeyi arttırdığı bilinmektedir.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya Aralık 2012-Aralık 2019 tarihleri arasında kliniğimizde Norwood prosedürü uygulanan 54 hasta dahil edilmiştir. Hastaların gestasyonel hafta, yaş, kilo, total bypass süresi, aortik kross klemp süresi, ekstübasyon zamanı, yoğun bakım kalış ve servis yatış süreleri, preoperatif, postoperatif üre, kreatinin, ALT, AST, trombosit değerleri, retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hastaların kilo değeri 2350 ile 4500 gram arasında değişmekte olup ortalama 3296,3±486,7 gram bulunmuştur. Hastaların operasyon sırasındaki yaşı 1 ile 374 gün arasında değişmekte olup ortalama 30,31±70,51 gün bulunmuştur. Hastaların termlere göre kıyaslandığında istatiksel anlamlı sonuç bulunmamıştır fakat gestasyonel haftaya göre kıyaslandığında istatiksel anlamlı sonuç elde edilmiştir.

Sonuç: Fonksiyonel tek ventriküle sahip hastalarda preoperatif risk faktörleri prognoza cerrahi teknik ve tedavi yaklaşımından daha fazla etkilir. Çalışmamızda preoperatif risk faktörlerinden biri olan gestasyonel hafta ile norwood stage 1 operasyonun postoperatif prognozu açısından karşılaştırıldığında 38,8. gestasyonel haftadan (272 gestasyonel gün) sonra mortalite anlamlı olarak düşmüştür.