Görkem Çitoğlu1, Serhat Bahadır Genç1, Hacer Kamalı2, Fatma Sevinç Şengül2, İsmihan Selen Onan1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp Ve Damar Cerrahisi, Istanbul, Turkey
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: reoperasyon, sol atriyoventriküler kapak, yetersizlik

Özet

Amaç: Parsiyel atriyoventriküler septal defektin (pAVSD) onarımı sonrası sağkalım mükemmel olsa da reoperasyon halen sorun oluşturmaktadır. Sol atriyoventriküler (AV) kapak yetersizliği (SAVKY), reopeasyonun en sık nedenidir. Bu çalışmada, pAVSD onarımı yapılan hastaların verilerini retrospektif olarak analiz ederek morbidite ve mortalite oranlarını belirlemek amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Merkezimizde 2011-2019 yılları arasında, pAVSD nedeniyle tamir yapılan 18 yaşından küçük toplam 25 hastanın takip verileri hastane kayıtlarından elde edildi. Down sendromu insidansı, ölüm, komplikasyonlar ve reoperasyon oranları analiz edildi.

Bulgular: Ameliyat sırasında ortalama yaş 4.64 idi. Daha geç yaşta ameliyat edilen hastalarda ameliyat öncesi SAVKY derecesi göreceli olarak yüksek bulundu (p <0.05). 2 hastada (% 8) Down sendromu vardı. Takip süresi 2 ile 96 ay arasındaydı (ortalama: 33,48 ay). Perioperatif mortalite yoktu. 4 hastada (% 16) ameliyat sonrası aritmi görüldü. 1 hastada (% 4) kalıcı kalp pili implantasyonu gerektiren tam AV blok gelişti. Operasyon sonrası geçen süre arttıkça postoperatif SAVKY oranının arttığı gözlendi. Down sendromunun varlığının postoperatif SAVKY'ye karşı koruyucu olduğu görüldü (p <0.05). 2 hasta (% 8) SAVKY nedeniyle reoperasyon geçirdi. İlk ameliyattan reoperasyona kadar geçen süre ortalama altı yıldı. Down sendromunun reoperasyon için risk faktörü olarak bulundu (p <0.05)

Sonuç: PAVSD'nin onarımının mortalitesi düşük ve sonuçları iyidir. PAVSD tamirini takiben reoperasyon için en sık neden SAVKY'dir ve ilk operasyonun ardından geçen süre arttıkça yetersizlik oranı artar. Ayrıca hastanın ameliyat yaşı arttıkça ameliyat öncesi SAVKY oranı da yükselmektedir. Down sendromu postoperatif SAVKY açısından koruyucu iken reoperasyon için risk faktörüdür. Reoperasyon oranının yüksek olması yakın takip gerekliliğini ortaya koymaktadır.