Ömer Faruk Şavluk1, Abdullah Arif Yılmaz2, Yasemin Yavuz1, Fatma Ukil Işıldak1, Babürhan Özbek2, Ergin Arslanoğlu2, Nihat Çine2, Hakan Ceyran2

1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, İstanbul, Turkey
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediyatrik Kalp Cerrahisi, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: yüksek akışlı nazal kanül, geleneksel oksijen tedavisi, pediyatrik kalp cerrahisi

Özet

Amaç: Doğuştan kalp hastalığı olan bebeklerde ve çocuklarda, kalp cerraisine veya kalp hastalığına bağlı olarak solunum yetmezliği gelişebilir. Aslında, bu grup hastalarda ekstübasyon sonrası dönem karmaşık olabilir ve eğer geleneksel oksijen tedavisi yeterli olmazsa, sürekli pozitif hava yolu basıncı veya non-invaziv ventilasyon gerekli olabilir.Çalışmamızın amacı, pediyatrik kalp cerrahisi sonrası ekstübasyon sonrasında yüksek akımlı nazal kanül veya konvansiyonel oksijen tedavisinin etkinlik ve sonuçlarını karşılaştırmaktı.

Hastalar ve Yöntem: Ocak-aralık tarihleri arasında 12 yataklı pediyatrik kardiyak yoğun bakımımızda tek merkezli retrospektif bir çalışma yapılmıştır. Bir grupta ekstübasyon sonrası yüksek akımlı nazal kanül alan 45 hasta (Grup I), diğer grpta ise ekstübasyon sonrası maske ile oksijen tedavisi alan 45 hasta (Grup II) vardı. Çalışmamızda yüksek akışlı nazal kanülün ve geleneksel oksijen tedavisinin PaCO2, PaO2 ve PaO2/FiO2 üzerindeki göreceli etkinliğini değerlendirmektir.

Bulgular:: Ekstübasyon sonrası 1, 6, 12, 24 ve 48. saatlerde PaO2 değerleri yüksek akışlı nazal kanül uygulanan grupta anlamlı olarak yüksekti (P<0,05). Yüksek akışlı nazal kanül grubunda ekstübasyon sonrası 1, 6, 12, 24, 48. saatlerde PaCO2 değeri anlamlı olarak düşüktü (P=0,01). Ekstübasyon sonrası tüm zamanlarda yüksek akışlı nazal kanül grubunda PaO2/PaCO2 değerleri geleneksel oksijen tedavisi alan gruba göre anlamlı olarak yüksekti (P=0,01).

Sonuç: Yüksek akışlı nazal kanül, kalp cerrahisi sonrası ekstübasyonu takiben çocuklarda PaCO2’ yi düşürmede ve PaO2’ yi iyileştirmede faydalıdır. Ek olarak, yüksek akışlı nazal kanül kullanımının basitliği ve tolere edilebilirliği de önemlidir. Daha pahalı olmasına rağmen, yüksek akışlı nazal kanül kullanımı pediyatrik kalp cerrahisini takiben geleneksel oksijen tedavisine güvenli ve etkili bir alternatif olarak düşünülebilir.