Ilahe Abdurahmanova1, Elnur Alizade2

1Ministry Of Emergency Situation Of The Republic Of Azerbaijan/ Medical Center, Kardiyoloji, Bakü, Azerbaijan
2Kartal Kosuyolu Heart Research And Training Hospital, Kardiyoloji, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: budd-chiari, endovasküler tedavi

Özet

50 yaşındaki erkek hasta onkoloji kliniğinden Esansiyel Trombositoz nedeniyle Budd-Chiari Sendromu (MKC) polikliniğimize sevk edildi. Abdominal Doppler ultrasonografi (USG) incelemesinde portal ven çapında artış (Şekil-1A), ana hepatik venlerde (HV) bası ve masif asit (Şekil-1B) görüldü. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ultrason bulgularını infra-hepatik inferior vena kava (IVC) dilatasyonu ve ciddi IVC darlığı ile doğruladı (Şekil-1C, Video-1). IVC ve HVs anjiyografisi 6 Fr pigtail ve sağ Judkins kateterleri kullanılarak sırasıyla transfemoral ve transjuguler yaklaşımlarla gerçekleştirildi. Anjiyografide önemli IVC darlığı ve HV'lerin tamamen tıkandığını gösterildi (Şekil-2A, Video-2). HV'lerin 2.5 * 20 mm / 3.0 * 20 mm ballonlar (Şekil-2B) ile progresif dilatasyonundan sonra, tıkalı IVC segmentine balon anjiyoplasti (18 mm çapında) ve ardından kendi kendine genişleyebilen stent (40x24 mm çapında Wallstent, Boston Scientific, Marlborough, Mass) yerleştirildi(Şekil-2C). HV'lerin stent ve balon ile stenotik segmentin dilatasyonundan sonra (Şekil-2D), IVC venografisi, IVC'den sağ atriyuma normal akışın restore edildiğini gösterildi(Şekil-2E, Video-3). Perkütan tedaviden beş ay sonra, Doppler USG ile normal dalga formu / renk akışı ile abdominal distansiyon kayboldu ve batın takip MRG taramasında patent IVC ve HV'ler görüldü (Şekil-2F, Video-4). IVC stenozunun perkütan tedavisi, dikkatle seçilmiş ve yüksek cerrahi riskli MKC hastalarında cerrahiye göre güvenli, uygulanabilir ve etkili bir alternatif prosedürdür.