Yazdır

Psoriazis Vulgarisli Hastalarda Preklinik Sol Ventrik?l Fonksiyon Bozukluğunun
İki Boyutlu Speckle Tracking Ekokardiyografi ile Tespiti

Sinan İnci1, ?zg?l Muştu Kory?rek2, G?kay Nar3, G?khan Aksan4, İbrahim İzg?1


1 Aksaray Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Aksaray, T?rkiye

2 Aksaray Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Aksaray, T?rkiye

3 Ahi Evran ?niversitesi Tıp Fak?ltesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırşehir, T?rkiye

4 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve? Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, T?rkiye

?ZET

Giriş: Bu ?alışmada bilinen kalp hastalığı olmayan psoriazis vulgaris (PV)'li hastalarda subklinik sol ventrik?l işlev bozukluğunun araştırılması hedeflenmiştir.

Hastalar ve Y?ntem: ?alışmaya koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği olmayan 45 psoriazis vulgarisli hasta (22 E, 23 K, yaş 39 ? 14 yıl) ve yaş, cinsiyeti uygun 45 sağlıklı kontrol grubu alındı. Sol ventrik?l işlevleri speckle tracking ekokardiyografi (STE) ile longitudinal olarak apikal 4-3-2 boşluk g?r?nt?lerle mevcut software kullanılarak analiz edildi (QLAB 6.0).

Bulgular: İki grup arasında standart ekokardiyografi ve Doppler parametreleri arasında fark yoktu. Psoriazis vulgaris hastalarında bazal septum ve lateral mitral anulustan doku Doppler g?r?nt?lemede S' ve E' parametrelerinde anlamlı azalma g?r?ld?. Sol ventrik?l longitudinal ?l??mlerde longitudinal strain ve strain? hız parametreleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak azalmıştı. Global longitudinal strain (GLS) PV hasta grubunda %-20.8 ? 4.11 ve kontrol grubunda %-22.9 ? 3.73 olarak ?l??ld? (p= 0.035). PV hasta grubunda GLS ile hastalık s?resi ve şiddeti arasında anlamlı negatif korelasyon vardı.

Sonu?: ?alışmamız PV'li hastaların standart ekokardiyografi parametreleri normal olmasına rağmen STE ile sol ventrik?l fonksiyonlarının azaldığını g?stermiştir.

Anahtar Kelimeler: Sol ventrik?l fonksiyonları; psoriazis vulgaris; speckle tracking ekokardiyografi

Determining Preclinical Left Ventricular Function Impairment with
Two-Dimensional Speckle Tracking Echocardiography in Patients with Psoriasis Vulgaris

ABSTRACT

Introduction: The purpose of study was to examine subclinical left ventricular function impairment in patients with psoriasis vulgaris (PV) without any known heart diseases.

Patients and Methods: In total, 45 patients (22 males and 23 females; age: 39 ? 14 years) with psoriasis vulgaris who did not have any known coronary artery disease and cardiac insufficiency and a control group consisting of 45 healthy participants whose ages and genders matched those of participants in the study group were included in our study. Left ventricular functions were longitudinally analysed with speckle tracking echocardiography (STE) and with apical 4-3-2 chamber images using the current software (QLAB 6.0).

Results: There were no differences between the two groups in terms of standard echocardiography and Doppler parameters. A significant decrease was observed in S' and E' parameters of patients with psoriasis vulgaris on tissue Doppler imaging from the basal septum and lateral mitral annulus. Compared with the control group, the longitudinal strain and strain speed parameters were found to decrease at a significant level in left ventricular longitudinal measurements. The global longitudinal strain (GLS) was measured as -20.8 ? 4.11% in the study group and as -22.9 ? 3.73% in the control group (p= 0.035). There was a significant negative correlation between GLS and the duration and severity of disease in the study group.

Conclusion: We showed that although the standard echocardiography parameters were normal, STE and left ventricular functions of patients with PV decreased.

Key Words: Left ventricular functions; psoriasis vulgaris; speckle tracking echocardiography

Geliş Tarihi: 03.04.2016 - Kabul Tarihi: 08.06.2016

GİRİŞ

Psoriazis vulgaris (PV), toplumun yaklaşık %2'sini etkileyen Tip 1 yardımcı h?cre (Th1)/Th17 aracılı kronik inflamatuvar bir deri hastalığıdır(1). Etyolojisi net olarak bilinmemekle birlikte genetik fakt?rler, travma, infeksiyonlar, ila?lar ve sigara gibi bir ?ok değişik fakt?r hastalığın etyolojisinden sorumludur(2). Yapılan araştırmalar muhtemelen kronik inflamasyon ve oksidatif stres nedeniyle hipertansiyon, ateroskleroz ve kalp kapak hastalıkları gibi kardiyovask?ler hastalıkların, PV'li hastalarda artmış olduğunu g?stermiştir(3-5). Bundan dolayı PV hastalarındaki miyokart işlev bozukluğunun klinik belirti vermeden tanınması, gelişebilecek olası komplikasyonların ?nlenmesi a?ısından b?y?k ?nem taşımaktadır.

Miyokart işlevlerini doku Doppler (DD) ekokardiyografi ile g?r?nt?lemenin a?ı bağımlılığı, sınırlı uzaysal ??z?n?rl?k ve deformasyon analizinin tek boyutta yapılması gibi dezavantajları vardır. Son zamanlarda iki boyutlu speckle tracking ekokardiyografideki (STE) gelişmeler ile bu kısıtlılıklar aşılmış olup, STE'nin Doppler straine olan ?st?nl?ğ? g?sterilmiştir(6). STE sol ventrik?l miyokart hasarı ve ileride gelişebilecek kardiyak olayları ?ng?ren bir ekokardiyografik parametre olarak ?ne ?ıkmıştır(7-10).

PV'li hastalarda kardiyovask?ler tutulum ile ilgili ?eşitli araştırmalar mevcut olmakla birlikte, subklinik sol ventrik?l işlev bozukluğunu inceleyen ?alışmalar yetersizdir. Bu nedenle ?alışmamızda STE y?ntemi kullanarak PV'li hastalarda subklinik miyokart işlev bozukluğunun varlığını ve derecesini g?stermeyi ama?ladık.

HASTALAR ve Y?NTEM

Hastalar

Dermatoloji polikliniğine başvuran, biyopsi ile PV tanısı konulmuş, 18 yaş ?zerindeki ardışık 45 hasta ?alışmaya dahil edildi. Demografik ?zellikleri benzer 45 sağlıklı birey kontrol grubu olarak alındı. Hipertansiyon, diabetes mellitus, koroner arter hastalığı ?yk?s? (anjina pektoris veya ?nceden ge?irilmiş baypas veya perk?tan koroner girişim ) olan hastalar, herhangi bir kardiyovask?ler ila? kullanımı, sin?s ritmi dışındaki ritimler, diğer otoimm?n hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları, tiroid fonksiyon bozuklukları, aktif infeksiyon, anemi, anlamlı kalp kapak hastalığı, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), b?brek veya karaciğer bozukluğu ve elektrolit dengesizliği olan hastalar ?alışma dışı bırakıldı.

?alışma protokol? lokal etik komite tarafından onaylandı ve t?m katılımcılara uygulanacak işlem hakkında bilgi verilerek hepsinden yazılı onay alındı.

Standart Ekokardiyografi

Ekokardiyografik incelemeler, hasta ve kontrol grubuna sol lateral dek?bit pozisyonunda medikal ultrasound sistem cihazı (EPIQ 7, Philips Medical System, USA) kullanılarak yapıldı. T?m ?l??mler hastaların klinik durumundan habersiz, ekokardiyografide deneyimli iki kardiyolog tarafından yapıldı. Ekokardiyografik değerlendirme boyunca tek derivasyon elektrokardiyogram kaydedildi. Parasternal uzun aks, kısa aks, apikal d?rt boşluk ve iki boşluk g?r?nt?leri alınarak M-mode, 2-D, s?rekli akım Doppler'i ve DD y?ntemi ile değerlendirme Amerikan Ekokardiyografi Derneği kriterlerine g?re yapıldı(11). Erken (E) ve ge? (A) mitral akım hızları, E/A oranı ve deselerasyon zamanı belirlendi. Apikal d?rt boşluk g?r?nt?lemede septal ve lateral anulustan DD ile sistolik, erken diyastolik ve ge? diyastolik hızlar ?l??ld?. Değerler ?? ardışık atımın ortalaması alınarak belirlendi.

Strain ve Strain Rate ?l??mleri

Sol ventrik?l "global longitudinal strain (GLS)", "longitudinal strain rate systolic (LSRS)", "longitudinal strain rate diastolic early filling (LSRE)" ve "longitudinal strain rate diastolic late filling (LSRA)" parametreleri ?l??mleri otomatik fonksiyon g?r?nt?leme (AFI) protokol? kullanılarak yapıldı(12). 2D ekokardiyografik g?r?nt?ler apikal d?rt boşluk (4C), ?? boşluk (3C) ve apikal iki boşluk (2C) g?r?nt?lerden elde edildi ve sol ventrik?l g?r?nt?leri dijital ortamda kaydedildi. Kayıtlar endokardiyal sınırın en iyi tanımlandığı g?r?nt?lemeden elde edildi. Ortalama frame sayısı 60/s (50-80/sec aralığında) ve her ?l??m i?in ?? kardiyak atım alındı. Strain analizinde ilk basamak, konvansiyonel y?ntem ya da AFI y?ntemi kullanılarak? aort kapak kapanma (AVC) zamanını saptamaktır. Biz AVC'yi otomatik yazılım yardımı ile T dalgasının sonunda ?l?t?k. ?l??me bazal septumdan başlayarak, eşit olarak dağıtılmış 6 ya da 7 endokardiyal noktayı manuel olarak yerleştirerek başladık. Bu noktaların yardımı ile, 2D speckle tracking algoritması endokardiyumu izleyerek ilgilenilen b?lge olarak (ROI) kalp siklusu s?resince duvar kalınlığını belirledi. Endokardiyal ve epikardiyal sınırları ve orta miyokardiyal tabakayı g?steren ?? adet konsantrik ?izgi ROI'yı oluşturdu. Perikardiyumu dahil etmeden miyokardiyal kalınlığı eşleştirmek i?in gerekli ayarlamalar yapıldı. Sol ventrik?l, d?rt boşluk, ?? boşluk, iki boşluk g?r?nt?ler ile STE y?ntemi ile analiz edildi. Ek olarak, her segmentin strain parametresi otomatik AFI protokol? kullanılarak değerlendirildi (Resim 1).


Resim 1

Hastalık Şiddeti

PV'nin şiddetini belirlemek amacıyla, sık kullanılan klinik skorlama sistemi olan psoriazis alan şiddet indeksi, (PASI) kullanıldı. PASI, d?rt v?cut b?lgesindeki [baş (b), g?vde (g), ?st ekstremite (u), alt ekstremite (a)], eritem (E), ind?rasyon (I) ve deskuamasyon (D) derecesinin belirlenmesi ile hesaplandı. PASI hesaplanırken şu form?l kullanıldı: 0.1 x (Eb + Ib + Db) x Ab + 0.2 x (Eu + Iu + Du) x Au + 0.3 x (Eg + Ig + Dg) x Ag + 0.4 x (Ea + Ia + Da) x Aa. Form?lde ?A' i?in verilecek değer psoriazis lezyonlarının yaygınlığı %10'un altında ise 1, %10-29 ise 2, %30-49 ise 3, %50-69 ise 4, %70-89 ise 5, %90-100 ise 6 olarak belirlendi. Eritem (E), ind?rasyon (I) ve deskuamasyon (D) i?in verilecek değerler semptom yoksa 0, hafif ise 1, orta ise 2, belirgin ise 3, şiddetli ise 4 olarak belirlendi(13).

İstatistiksel Analiz

Sonu?lar, ortalama ? SD, medyan (minimum-maksimum) ya da frekans ve y?zde olarak verildi. ?alışmanın istatistiksel analizinde "SPSS for Windows version 15.0 Software (Chicago, IL, USA)" kullanıldı. ?rneklem b?y?kl?ğ? Zhao ve arkadaşlarının ?alışmasındaki parametreler ve standart sapma değerleri kullanılarak belirlendi(14). Testin g?c? 0.90 iken alınması gereken minimum hasta sayısı 33 olarak bulundu. S?rekli değişkenlerin normal dağılımı Kolmogorov-Smirnov test ile incelendi. İki grup arasındaki klinik verinin istatistiksel analizi, parametrik veriler i?in unpaired t-test ile, parametrik olmayan veriler i?in Mann-Whitney U testi ile yapıldı. Kategorik değişkenler arasındaki fark i?in ki-kare (χ?) testi yapıldı. Anlamlılık d?zeyi t?m karşılaştırmalar i?in p< 0.05 alındı. Korelasyon analizi i?in Spearman korelasyon katsayısı kullanıldı.

BULGULAR

?alışmaya yaş ortalaması 39.2 ? 13.97 yıl olan 45 PV hastası (22'si erkek) ile yaş ve cinsiyet dağılımı benzer 45 kişilik (yaş ortalaması ve erkek cinsiyet sayısı) kontrol grubu olmak ?zere toplam 90 hasta alındı. Hastaların bazal klinik ve laboratuvar ?zellikleri Tablo 1'de g?sterilmiştir. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, v?cut y?zey indeksi, sistolik ve diyastolik kan basıncı, kalp hızı, lipit parametreleri, hemoglobin arasında anlamlı farklılık yoktu (p> 0.05). Fakat C-reaktif protein (CRP) [2.9 (0.05-19) karşın 1.2 (0.05-5.5) mg/dL p= 0.035] ve eritrosit sedimentasyon hızı [10 (2-34) karşın 6 (1-27) mg/dL p= 0.006] PV grubunda anlamlı olarak daha y?ksek bulundu. PV grubunda ortalama PASI skoru 9.95 ? 6.30 olarak saptanırken ortalama hastalık s?resi 12.96 ? 9.6 ay idi (Tablo 1).


Tablo 1

Yapılan konvansiyonel ekokardiyografik ?l??mlerde gruplar arasında interventrik?ler septum, arka duvar, sol ventrik?l diyastol sonu ?apı, sol ventrik?l sistol sonu ?apı, sol ventrik?l ejeksiyon fraksiyonu (EF), sol atriyum, sağ ventrik?l, pulmoner arter basıncı parametrelerinde ve diyastolik parametrelerden deselerasyon zamanı, izovolumetrik gevşeme zamanı, erken diyastolik akım (E), ge? diyastolik akım (A) değerlerinde ve E/A oranında anlamlı farklılık g?zlenmedi. Hem lateral mitral hemde septal mitral anulusten ?l??len DD parametrelerinin karşılaştırılmasında PV grubunda mitral ann?l?s erken diyastolik hızı (Em) ve mitral ann?l?s sistolik hızı (Sm) değerleri anlamlı olarak d?ş?k (p< 0.001) mitral an?l?s ge? diyastolik hızı (Am) değeri ise anlamlı olarak y?ksek bulundu (p< 0.001) (Tablo 2).


Tablo 2

Sol ventrik?l longitudinal strain ve strain hız parametreleri Tablo 3'te g?sterilmiştir. PV grubunda longitudinal strain ve strain hız parametrelerinin t?m? kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak azalmıştı.


Tablo 3

Toplam 20 hasta g?zlemciler arası ve g?zlemci i?i değişkenliği değerlendirmek i?in rastgele se?ildi. GLS ve GLSr i?in inter-observer değişkenlik, sırasıyla, %4.2 ve %5.1'den k???kt?. G?zlemci i?i değişkenlik yaklaşık olarak %5.3'ten k???k olarak tespit edildi.

Bağıntı analizinde PV hasta grubunda GLS ile PASI skoru ve hastalık s?resi arasında anlamlı negatif korelasyon vardı (r= -0.37 p= 0.012; r= -0.35 p= 0.016, sırasıyla, Şekil 1).


Şekil 1

TARTIŞMA

Bu ?alışmada PV'li hasta grubunda kontrol grubuna g?re geleneksel y?ntemler ile ?l??len bulgular (EF, diyastolik işlevler, sol ventrik?l boyutları vb.) aynı olmasına rağmen STE y?ntemi ile ?l??len fonksiyonel ?zellikler bozulmuş bulunmuştur. Ek olarak fonksiyonel g?stergelerin ?nemli parametresi olan sol ventrik?l GLS ile PASI skoru ve hastalık s?resi arasında anlamlı korelasyon g?sterilmiştir.

Literat?rde PV'nin inflamasyon zemininde gelişen vask?ler inflamasyon ve ateroskleroz ile ilişkili olarak kardiyovask?ler hastalıklar ve kardiyomiyopatiye yol a?tığı bilinmektedir(15-22). Konvansiyonel ekokardiyografi ?l??mleri ile yapılan ?alışmalarda PV hasta grubu ile kontrol grubu arasında benzer sonu?lar ?ıkmıştır(23). Konvansiyonel ekokardiyografi ?l??mleri kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesinde en sık kullanılan parametreler olmasına rağmen g?r?nt? bileşenleri g?recelidir ve g?zlemciler arası değişkenliği y?ksektir. İki boyutlu strain, standart iki boyutlu ekokardiyografik g?r?nt?ler kullanılarak speckle tracking ile strain ?l??m? yapılması yeni bir teknik olup geleneksel Dopplerden elde edilen straine kıyasla daha az a?ı bağımlılığına sahiptir ve daha ?retilebilir bir y?ntemdir. STE miyokart i?i hareketleri ?? boyutta (longitudinal, radial, sirk?mferansiyel) ?l?ebilmekle birlikte olduk?a d?ş?k inter ve intra-observer değişkenliğe sahiptir. Bu y?ntem kullanılmaya başlandıktan sonra araştırmacılar sistemik inflamasyona yol a?an hastalıkların kardiyak fonksiyonlar ?zerine olan etkisini araştırmışlardır. Sitia ve arkadaşları romatoid artritli (RA) hastalarda STE y?ntemi ile sol ventrik?l?n hem longitudinal hemde radial hareketlerinin ?l??mlerini değerlendirmişlerdir(24). RA grubunda hastalık başlangıcının erken d?nemi dahil olmak ?zere sol ventrik?l fonksiyonlarının konvansiyonel ?l??m teknikleriyle normal olarak değerlendirilmesine rağmen, STE ?l??mleri ile sol ventrik?l fonksiyonlarında bozulma tespit etmişlerdir. Yiu ve arkadaşları benzer ?alışmayı sistemik skleroz hasta grubunda yapmışlardır(25). RA ile yapılan ?alışmaya benzer sonu?lar bulmuşlar ve bu sonu?lara ek olarak holter monitorizasyonu ile yapılan değerlendirmelerde ventrik?ler aritmi insidansının daha sık g?r?ld?ğ? g?zlemişlerdir.

PV'nin kardiyak fonksiyonlar ?zerine olan etkisi son zamanlarda araştırıcıların dikkatini ?eken konuların başında gelmektedir. Sarıcaoğlu ve arkadaşları yapmış oldukları ?alışmada PV hastalarında kontrol grubuna g?re sol ventrik?l diyastol ve sistol sonu ?aplarda anlamlı derecede artma saptanmış, ancak sol ventrik?l ejeksiyon fraksiyonlarında gruplar arasında anlamlı farklılık g?zlenmemiştir(26). Shang ve arkadaşları yapmış oldukları ve subklinik sol ventrik?l disfonksiyonunun DD parametleri ile değerlendirildiği ?alışmada ise PV hastalarında kontrol grubuna g?re DD parametlerinde bozulma bildirmelerine rağmen sol ventrik?l EF'lerinde anlamlı farklılık saptanmamıştır(27). Aksan ve arkadaşları EF ve sol ventrik?l boyutlarında anlamlı değişiklik g?sterememişler aynı zamanda sistolik ve diyastolik parametreleri benzer bulmuşlardır(28). Zaho ve arkadaşları yaptıkları ?alışmada sadece ciddi psoriazisli hastalarda miyokart fonksiyonlarının bozulduğunu ve bu durumun y?ksek paratiroid hormon d?zeyleri ile ilişkili olabileceğini g?stermişlerdir(14). Ahlehof ve arkadaşları ciddi PV hasta grubu ?zerinde yaptıkları ?alışmada biyolojik tedavi ?ncesi ve sonrasını karşılaştırmışlardır(29). Biyolojik tedavi ile hastaların PASI skorlarında ve GLS-diyastolik fonksiyonları i?eren sol ventrik?l fonksiyonlarında anlamlı iyileşme g?stermişlerdir. Bizim ?alışmamızda, sol ventrik?l global longitudinal ?l??mler ile PV grubunda sol ventrik?l fonksiyonlarının bozulmuş olduğunu g?sterdik.

Bizim hipotezimiz PV gibi sistemik inflamatuvar hastalıklarda kronik inflamasyonun ve koroner mikrosirk?lasyonun bozulmasına bağlı olarak miyokart dokusundaki etkilenmedir. Yaptığımız ?alışmada PV'li hastalarda sol ventrik?l fonksiyonlarının bozulması başlangı? olarak subendokardiyal longutudinal liflerde inflamasyonun neden olduğu? bir etkilenme olabilir(30). Hastalığın ilerlemesi ile makrovask?ler ve mikrovask?ler anormallikler ve intertisyel fibrozis t?m ventrik?l? ve ventrik?l hareketlerini etkiler(31). ?alışmamıza alınan PV grubun hastalık s?resi kısa olmasına rağmen ortaya ?ıkan miyokart bozukluğu, bozukluğun ?ncelikle subendokardiyal longutidunal liflerden başladığını g?sterir. CRP ve sedimantasyon gibi inflamasyon markerları tanı ve takipte kullanılan markerlardır. Bu markerlardaki y?kselme inflamasyonun ciddiyetini ve doku hasarının yaygın olduğunu g?sterir. Shang ve arkadaşları PV'li hastalarda kronik inflamasyonun sol ventrik?l şekillenmesi ?zerine olumsuz etki yapabileceğini g?stermişlerdir(27). ?alışmamızdaki hasta grubunda CRP ve sedimantasyon gibi inflamasyon markerlarının kontrol grubuna g?re y?ksek olması inflamasyonun devam ettiğini ve bunun sol ventrik?l fonksiyonları ?zerine ters etki yapabileceğini d?ş?nd?rebilir. Diğer taraftan inflamasyonun ateroskleroz, kardiyak fibrozis, apoptoz ve nekrozun katkılarıyla kardiyovask?ler zararı hızlandırdığı g?sterilmiştir(32). ?alışmamızda hastalık aktivite g?stergesi olan PASI skor ile sol ventrik?l GLS arasındaki negatif korelasyon inflamasyon şiddeti ile doku zararı arasındaki ilişkinin olduğunu g?sterebilir. Yine hastalık s?resiyle GLS parametreleri arasındaki korelasyon olayda inflamasyon s?resininde rol oynadığını d?ş?nd?rebilir. ?alışmamızdaki diğer bir dikkat ?ekici nokta ise PV hastalarında hastalığın şiddeti ile GLS arasındaki korelasyonun hastalığın s?resi ile olan korelasyona g?re daha g??l? saptanmış olmasıdır. Bu nedenle biz hastalığın şiddetinin subklinik myokardial deformasyonda daha etkili rol oynayabileceği kanaatindeyiz.

?alışmamızın bir başka sonucu STE ?l??mlerde diyastolik fonksiyonlardaki? bozulmadır. Bu durum koroner mikrosirk?lasyondaki bozulmanın ?ncelikli olarak diyastolik fonksiyonları etkilenmesinden kaynaklı olabilir. Diyastolik fonksiyonların bozulması sol ventrik?l yeniden şekillenmesinde ?nemli bir rol oynar ve b?ylece sistolik fonksiyonlarında etkilenmesiyle ventrik?lde kısır d?ng? oluşur.

Yapılan ?alışmalarda GLS'nin kardiyovask?ler olaylar i?in sol vetrik?l EF'den bağımsız ve g??l? bir predikt?r olduğu g?sterilmiştir(33-35). Bu nedenle, Biz bu ?alışmamızda PV hastalarında konvansiyonel y?ntemlerle yapılan ?l??mlerde sol ventrik?l fonksiyonları korunmuş olsa dahi STE y?ntemi ile yapılan ?l??mlerde tespit edilen miyokardiyal bozulmanın, sol ventrik?l ?zerinde remodelinge yol a?acağı bununda uzun d?nemde PV hastalarında kardiyovask?ler morbidite ve mortaliteyi artırabileceği d?ş?ncesindeyiz. Ek olarak, elde ettiğimiz sonu?larda yola ?ıkarak; PV hastalığının şiddetinin de miyokardiyal deformasyona katkıda bulunduğu g?z ?n?ne alınırsa hastalığın şiddetini geriletebilecek tedaviler bu hastalar da miyokardial deformasyon s?recine olumlu y?nde etki edebilir.

?alışma Kısıtlılıkları

?alışmamızın ana kısıtlılığı olgu-kontrol ?alışma dizaynı i?ermesi ve hasta sayısının az olmasıdır. Diğer bir sınırlılık, sol ventrik?l fonksiyonlarının değerlendirilmesinde yalnızca longitudinal strain ve strain hızlarının ?l??lmesi radial ve dairesel strain ve strain hızlarının kullanılmamasıdır. ?alışmamız takip ?alışması olmadığı i?in sol ventrik?l subklinik fonksiyon bozukluğunun prognozu nasıl etkilediği belli değildir. Bir başka limitasyon ise ?alışmamızda sadece ekokardiyografi parametrelerinin kullanılması NT-proBNP gibi daha ?nce subklinik disfonksiyon g?stergesi olduğu bilinen parametrelerin kullanılmamasıdır(36).

SONU?

?alışmamızda PV hastalarında yeni DD tekniği olan STE y?ntemi kullanılarak sol ventrik?l fonksiyonlarında bozulma tespit edilmiştir. Ayrıca bu bozulma hastalığın s?resi ve hastalığın şiddeti ile korele bulunmuştur. Bu teknikle elde edilen ?l??mlerin y?ksek d?zeydeki uygulanabilirliği ve g?venilirliği, bunu erken miyokardiyal hasarın tespitinde, daha agresif terapilerden faydalanabilecek olan hastaların se?ilmesine imkan tanıyarak, ?ok faydalı ve gelecek vadeden klinik bir ara? haline getirebilir. Yapılacak prospektif ve daha geniş katılımlı ?alışmalar ile bu bulguların test edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

?IKAR ?ATIŞMASI

Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir ?ıkar ?atışması bildirmemişlerdir.

KAYNAKLAR

 1. Farber EM, Nall ML. The natural history of psoriasis in 5.600 patients. Dermatologica 1974;148:1-18.
 2. Bonifati C, Ameglio F. Cytokines in psoriasis. Int J Dermatol 1999;38:241-51.
 3. Torok L, Toth E, Bruncsak A. Correlation between psoriasis and cardiovascular diseases. Z Hautkr 1982;57:734-9.
 4. Henseler T, Christophers E. Disease concomitance in psoriasis. J Am Acad Dermatolog 1995;32:982-6.
 5. Moya JL, Sanchez M, Morales MD, Brito E. Mitral valve prolapse (MVP) in psoriatic arthritis (PA). Arch Int Med 1987;147:992.
 6. Teske AJ, De Boeck BW, Melman PG, Sieswerda GT, Doevendans PA, Cramer MJ. Echocardiographic quantification of myocardial function using tissue deformation imaging, a guide to image acquisition and analysis using tissue Doppler and speckle tracking. Cardiovasc Ultrasound 2007;5:27.
 7. Perk G, Tunick PA, Kronzon I. Non-Doppler two-dimensional strain imaging by echocardiography?from technical considerations to clinical applications. J Am Soc Echocardiogr 2007;20:234-43.
 8. Altiok E, Tiemann S, Becker M, Koos R, Zwicker C, Schroeder J, et al. Myocardial deformation imaging by two-dimensional speckle-tracking echocardiography for prediction of global and segmental functional changes after acute myocardial infarction: a comparison with late gadolinium enhancement cardiac magnetic resonance. J Am Soc Echocardiogr 2014;27:249-57.
 9. Kang Y, Xu X, Cheng L, Li L, Sun M, Chen H, et al. Two-dimensional speckle tracking echocardiography combined with high-sensitive cardiac troponin T in early detection and prediction of cardiotoxicity during epirubicine-based chemotherapy. Eur J Heart Fail 2014;16:300-8.
 10. Russo C, Jin Z, Elkind MS, Rundek T, Homma S, Sacco RL, et al. Prevalence and prognostic value of subclinical left ventricular systolic dysfunction by global longitudinal strain in a community-based cohort. Eur J Heart Fail 2014;16:1301-9.
 11. Quinones MA, Otto CM, Stoddard M, Waggoner A, Zoghbi WA. Recommendations for quantification of Doppler echocardiography: A report from the Doppler Quantification Task Force of the Nomenclature and Standards Committee of the American Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2002;15:167-84.
 12. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L, et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr 2015;28:1-39.
 13. Langley RG, Ellis CN. Evaluating psoriasis with psoriasis area and severity index, psoriasis global assessment and lattice system physician's global assessment. J Am Acad Dermatol 2004;51:563-9.
 14. Zhao CT, Yeung CK, Siu CW, Tam S, Chan J, Chen Y, et al. Relationship between parathyroid hormone and subclinical myocardial dysfunction in patients with severe psoriasis J Eur Acad Dermatol Venereol 2014;28:461-8.
 15. Friedewald VE, Cather JC, Gelfand JM, Gordon KB, Gibbons GH, Grundy SM, et al. AJC editor's consensus: Psoriasis and coronary artery disease. Am J Cardiol 2008;102:1631-43.
 16. Gelfand JM, Dommasch ED, Shin DB, Azfar RS, Kurd SK, Wang X, et al. The risk of stroke in patients with psoriasis. J Invest Dermatol 2009;129:2411-8.
 17. Mehta NN, Azfar RS, Shin DB, Neimann AL, Troxel AB, Gelfand JM. Patients with severe psoriasis are at increased risk of cardiovascular mortality: Cohort study using the General Practice Research Database. Eur Heart J 2010;31:1000-6.
 18. Prodanovich S, Kirsner RS, Kravetz JD, Ma F, Martinez L, Federman DG. Association of psoriasis with coronary artery, cerebrovascular, and peripheral vascular diseases and mortality. Arch Dermatol 2009;145:700-3.
 19. Armstrong AW, Voyles SV, Armstrong EJ, Fuller EN, Rutledge JC. A tale of two plaques: Convergent mechanisms of T-cell-mediated inflammation in psoriasis and atherosclerosis. Exp Dermatol 2011;20:544-9.
 20. Rico T, Marchione R, Kirsner RS. Vascular disease in psoriasis. J Invest Dermatol 2009;129:2327.
 21. Eliakim-Raz N, Shuvy M, Lotan C, Planer D. Psoriasis and dilated cardiomyopathy: coincidence or associated diseases? Cardiology 2008;111:202-6.
 22. Prakash A, Deepshikha. Psoriasis and cardiomyopathy: an intriguing association. Indian J Dermatol 2010;55:271-3.
 23. Ulusoy R, Karabudak O, Yokusoglu M, Kilicaslan F, Kirilmaz A, Cebeci B. Noninvasive assessment of impaired endothelial function in psoriasis.Rheumatol Int 2010;30:479-83.
 24. Sitia S, Tomasoni L, Cicala S, Atzeni F, Ricci C, Gaeta M, et al. Detection of preclinical impairment of myocardial function in rheumatoid arthritis patients with short disease duration by speckle tracking echocardiography. Int J Cardiol 2012;160:8-14.
 25. Yiu KH, Schouffoer AA, Marsan NA, Ninaber MK, Stolk J, Vlieland TV, et al. Left ventricular dysfunction assessed by speckle-tracking strain analysis in patients with systemic sclerosis: sclerosis: relationship to functional capacity and ventricular arrhythmias. Arthritis Rheum 2011;63:3969-78.
 26. Saricaoglu H, G?ll?l? S, B?lb?l Baskan E, Cordan J, Tunali S. Echocardiographic findings in subjects with psoriatic arthropathy. J Eur Acad Dermatol Venereol 2003;17:414-7.
 27. Shang Q, Tam LS, Yip GW, Sanderson JE, Zhang Q, Li EK, et al. High prevalence of subclinical left ventricular dysfunction in patients with psoriatic arthritis. J Rheumatol 2011;38:1363-70.
 28. Aksan G, Nar G, Soylu K, İnci S, Yuksel S, Ocal HS, et al. Assessment of atrial electromechanical delay and left atrial mechanical functions in patients with psoriasis vulgaris. Echocardiography 2015;32:615-22.
 29. Ahlehoff O, Hansen PR, Gislason GH, Frydland M, Bryld LE, Elming H, et al. Myocardial function and effects of biologic therapy in patients with severe psoriasis: a prospective echocardiographic study J Eur Acad Dermatol Venereol 2016;30:819-23.
 30. Wang J, Khoury DS, Yue Y, Torre-Amione G, Nagueh SF. Preserved left ventricular twist and circumferential deformation, but depressed longitudinal and radial deformation in patients with diastolic heart failure. Eur Heart J 2008;29:1283-9.
 31. Yip GW, Zhang Q, Xie JM, Liang YJ, Liu YM, Yan B, et al. Resting global and regional left ventricular contractility in patients with heart failure and normal ejection fraction: insights from speckle-tracking echocardiography. Heart 2011;97:287-94.
 32. Kania G, Blyszczuk P, Eriksson U. Mechanisms of cardiac fibrosis in inflammatory heart disease. Trends Cardiovasc Med 2009;19:247-52.
 33. Russo C, Jin Z, Elkind MS, Rundek T, Homma S, Sacco RL, et al. Prevalence and prognostic value of subclinical left ventricular systolic dysfunction by global longitudinal strain in a community-based cohort. Eur J Heart Fail 2014;161301-9.
 34. Stanton T, Leano R, Marwick TH. Prediction of all-cause mortality from global longitudinal speckle strain: comparison with ejection fraction and wall motion scoring. Circ Cardiovasc Imaging 2009;2:356-64.
 35. Motoki H, Borowski AG, Shrestha K, Troughton RW, Tang WH, Thomas JD, et al. Incremental prognostic value of assessing left ventricular myocardial mechanics in patients with chronic systolic heart failure. J Am Coll Cardiol 2012;60: 2074-81.
 36. Yagmur J, Sener S, Acikgoz N, Cansel M, Ermis N, Karincaoglu Y, et al. Subclinical left ventricular dysfunction in Behcet's disease assessed by two-dimensional speckle tracking echocardiography. Eur J Echocardiogr 2011;12:536-41.

Yazışma Adresi

Sinan İnci

E-posta: doktorsinaninci@gmail.com

Yazdır