Aort Koarktasyonunun Stent ?mplantasyonu ile Tedavisini Takiben Geli?en
Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Okl?zyonu

Thrombotic Occlusion of Lower Extermity Following Transcatheter
Aortic Stent Implantation Due to Aortic Coarctation

M?sl?m ?ahin1, Sel?uk Pala1, Rezzan Deniz Acar1, Cevat K?rma1


1 Kartal Ko?uyolu Y?ksek ?htisas E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Kardiyoloji Klini?i, ?stanbul, T?rkiye

Aort koarktasyonu tan?s? ile on yedi g?n ?nce sa? femoral arterden perk?tan yolla stent implante edilen 16 ya??ndaki erkek hasta, sa? bacakta a?r? ve so?ukluk hissi ile acil servis ?nitesine ba?vurdu. Doppler ultrasonografi incelemesinde; sa? y?zeyel femoral arter, derin femoral arter ve popliteal arterde subakut tromb?s g?r?lmesi ?zerine yap?lan periferik anjiyografide eksternal iliak arter alt k?sm?ndan itibaren sa? alt ekstremite arteryel sistemde yayg?n tromb?s izlendi (Resim 1). Alt ekstremite doppler ultrasonografide ve periferik anjiyografide femoral arterde herhangi yalanc? anevrizma tespit edilmedi. Ayr?ca kontrol aortografide koarktasyon b?lgesine yerle?tirilen stentin a??k oldu?u g?r?ld? ve stent i?i tromb?s izlenmedi. Bu nedenle giri?im s?ras?nda femoral arterde olu?an muhtemel bir diseksiyonun insitu tromb?se zemin haz?rlam?? olabilece?i d???n?ld?. Hastaya tromb?s aspirasyonu yap?lmak ?zere sol femoral yoldan 7F JR 4 k?lavuz kateter sa? iliak artere kadar ilerletildi. K?lavuz tel (0.014) ile ge?i? yap?lacak g?d?k bulunamad???ndan, antegrad opak madde enjeksiyonu yard?m? ile sa? derin femoral artere 6F k?l?f yerle?tirildi (Resim 2A). Sa? derin femoral arterden ilerletilen hidrofilik k?lavuz tel (0.038) "snare" yard?m? ile sol femoral arterdeki k?l?ftan externalize edildi. Externalize edilen k?lavuz tel ?zerinden sol femoral yolla JR4 k?lavuz kateter sa? derin-y?zeyel femoral arter ayr?m?n?n hemen ?zerine kadar ilerletildi ve Floppy k?lavuz tel ile okl?zyon ge?ildi (Resim 2B). Ard?ndan k?lavuz kateter ile aspirasyon denendi ancak ak?m sa?lanamad?. Daha sonra k?lavuz kateter arac?l??? ile tromb?s?n bir k?sm? a?a??ya do?ru itilerek derin femoral arterdeki k?l?lftan aspire edildi (Resim 2C,2D). Sonraki ad?mda 4.0x20 mm balonun y?zeyinde ?ok say?da delik a??ld?ktan sonra 0.014 k?lavuz tel ?zerinden tromb?s?n i?ine ilerletildi ve ard???k iki kez 10 mg tissue plasminojen activator (tPA) yava? olarak tromb?s i?ine enjekte edildi. Toplam 20 mg tPA tedavisinden sonra, y?zeyel femoral arterde bulunan tromb?ste belirgin gerileme g?r?ld? (Resim 3). Semptomlar? gerileyen hasta warfarin ve klopidogrel ile taburcu edildi.


Resim 1

Resim 2

Resim 3

Periferik arter trombozlar?nda mekanik trombektomi, trombolizis ile kombine edildi?inde y?z g?ld?r?c? sonu?lar elde edilebilir(1). Bu vakada derin femoral arter yolu ile tromb?s apirasyonu ve intraarteriyel trombolitik tedavi kombine edilerek optimal sonuca ula??lm??t?r.

KAYNAKLAR

  1. Tendera M, Aboyans V, Bartelink ML, Baumgartner I, Cl?ment D, Collet JP, et al. ESC Committee for Practice Guidelines. ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery diseases: Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries: the Task Force on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Artery Diseases of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2011;32:2851-906.

Yaz??ma Adresi

M?sl?m ?ahin

E-posta: sahinm78@yahoo.com

Geli? Tarihi: 18.09.2013 - Kabul Tarihi: 19.10.2013