Print

Can We Predict Infarct Related Coronary Arteries of Patients with
Acute Inferior Myocardial Infarction from Electrocardiographic Findings?

Akut ?nferiyor Miyokart Enfarkt?s?nde ?lk Ba?vuru An?ndaki Elektrokardiyografi ile
Enfarkt?sten Sorumlu Koroner Arteri Tahmin Edebilir miyiz?

?lker G?l1, Hasan G?ng?r2, Bekir Serhat Y?ld?z3, G?nay G?ne?4, Murat Bilgin5, Ahmet ?a?r? Aykan1,
Tayyar G?kdeniz1, Mehdi Zoghi6


1 Ahi Evren G???s ve Kalp Damar Cerrahisi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Kardiyoloji Klini?i, Trabzon, T?rkiye

1 Department of Cardiology, Ahi Evren Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital,

Trabzon, Turkey

2 Adnan Menderes T?p ve Sa?l?k Bilimleri Merkezi Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi, Kardiyoloji Klini?i,

Ayd?n, T?rkiye

2 Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey

3 Denizli Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Klini?i, Denizli, T?rkiye

3 Department of Cardiology, Denizli State Hospital, Denizli, Turkey

4 U?ak Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Klini?i, U?ak, T?rkiye

4 Department of Cardiology, Usak State Hospital, Usak, Turkey

5 Ankara D??kap? Y?ld?r?m Beyaz?t E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Kardiyoloji Klini?i, Ankara, T?rkiye

5 Department of Cardiology, Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

6 Ege ?niversitesi T?p Fak?ltesi, Kardiyoloji Anabilim Dal?, ?zmir, T?rkiye

6 Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ege University Izmir, Turkey

ABSTRACT

Introduction: We aimed to investigate the role of electrocardiography (ECG) findings in determining infarct related coronary arteries of patients hospitalized with a diagnosis of acute inferior myocardial infarction (AIMI).

Patients and Methods: The first ECG records taken on admission to hospital and demographic characteristics of 132 patients, who were followed with the diagnosis of AIMI (mean age, 57.3 ? 11, 118 men) in our center between January 2004-January 2009, were evaluated.

Results: When coronary angiography were evaluated, it was detected that the infarct-related coronary artery (IRCA) was the right coronary artery (RCA) in 70.4% of all patients, whereas it was circumflex artery (Cx) in 29.6% respectively. It was detected that DIII-ST elevation was higher than DII (94.6% sensivity, and 75.9% specifity, p= 0.001) and there was st depression in aVL and DI leads in cases which IRCA was RCA (88.2% sensivity and 75.2% specifity, p= 0.011). Although ST depression in aVL lead was higher than st depression in DI in cases which RCA was IRCA, this finding was defined statistically significant (%95.7 sensivity; %73.6 specifity; p= 0.016). RCA was the IRCA significantly in patients with inferior wall MI accompanied by right ventricular myocardial infarction (p= 0.005). Although Cx was observed as the culprit artery in cases which was accompanied by posterior wall infarction, no statistically finding was detected (p= 0.3). ST-depression was detected in V1-2 leads in ECG of patients whose culprit artery was Cx (%84.6 sensitivity, %36.3 specificity, p= 0.009).

Conclusion: The findings based on surface ECG of the patients who underwent AIMI shows that IRCA can be predicted.

Key Words: Acute inferior myocardial infarction; electrocardiography; coronary arteries; thrombosis, coronary.

Geli? Tarihi: 16.11.2012 Kabul Tarihi: 28.11.2012

?ZET

Giri?: Akut inferiyor miyokart enfarkt?s? (A?ME) tan?s?yla hastaneye yat?r?lan olgular?n enfarkt?sten sorumlu koroner arterlerinin belirlenmesinde elektrokardiyografi (EKG) bulgular?n?n ?nemini ara?t?rd?k.

Hastalar ve Y?ntem: Merkezimizde Ocak 2004-Ocak 2009 tarihleri aras?nda A?ME tan?s? ile takip edilen 132 hastan?n (ortalama ya?; 57.3 ? 11, 118 erkek); hastaneye ba?vuru s?ras?nda ?ekilen ilk EKG kay?tlar? ve demografik ?zellikleri retrospektif olarak de?erlendirildi.

Bulgular: Koroner anjiyografi tetkikleri de?erlendirildi?inde; olgular?n %70.4'?nde enfarkt?sten sorumlu koroner arterin (ESKA) sa? koroner arter (RCA), %29.6's?nda sirkumfleks arter (Cx) oldu?u saptand?. Sorumlu arterin RCA oldu?u olgularda; DIII derivasyonundaki ST segment y?kselmesinin, DII derivasyonundan daha fazla oldu?u (%94.6 duyarl?l?k, %75.9 ?zg?ll?k, p= 0.001), aVL ve DI derivasyonlar?n?n her ikisinde de ST segment ??kmesinin bulundu?u saptand? (%88.2 duyarl?l?k, %75.2 ?zg?ll?k, p= 0.011). Sorumlu arterin RCA oldu?u olgulara aVL derivasyonundaki ST segment ??kmesinin, DI derivasyonundaki ST segment ??kmesinden daha fazla olmas?n?n istatistiksel olarak anlaml? oldu?u belirlendi (%95.7 duyarl?l?k, %73.6 ?zg?ll?k p= 0.016). ?nferiyor y?z enfarkt?se, sa? ventrik?l miyokart enfarkt?s?n?n e?lik etti?i hastalarda sorumlu arter anlaml? olarak RCA idi (p= 0.005). Posterior duvar infarkt?s?n?n e?lik etti?i olgularda sorumlu arterin daha ?ok Cx oldu?u g?zlense de bu durum istatistiksel olarak anlaml? de?ildi (p= 0.3). Sorumlu arterin Cx oldu?u olgular?n EKG'lerinde V1-2 derivasyonlar?nda ST segment ??kmesi saptand? (%84.6 duyarl?l?k, %36.3 ?zg?ll?k p= 0.009).

Sonu?: A?ME ge?iren olgular?n y?zey EKG'lerinden elde edilen bulgular, enfarkt?sten sorumlu koroner arterin tahmin edilebilece?ini g?stermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut inferiyor miyokart enfarkt?s?; elektrokardiyografi; koroner arter t?kan?kl???.

Received: 16.11.2012 Accepted: 28.11.2012

G?R??

?Tan? ve tedavi y?ntemlerindeki geli?melere ra?men akut miyokart enfarkt?s? (AME) t?m d?nyada en ?nemli mortalite ve morbidite nedenleri aras?ndaki yerini korumaktad?r. Avrupa kardiyovask?ler hastal?klar istatistiklerine g?re Avrupa Birli?i (AB) ?lkelerinde, y?lda yakla??k iki milyon ki?i hayat?n? kardiyovask?ler hastal?klar nedeniyle kaybetmektedir. Bu say? AB ?lkelerindeki t?m ?l?mlerin %40'?na tekab?l etmektedir(1).

AME'nin en ?nemli etiyolojik nedeni aterosklerotik pla??n y?rt?lmas? ve plak ?zerinde olu?an p?ht?la?ma nedeniyle kan ak?m? aniden kesilmesidir. Kan ak?m?ndaki bu ani kesilme neticesinde de beslenmesi bozulan kalp kas?nda h?zla nekroz meydana gelmeye ba?lar(2).

Akut inferiyor miyokart enfarkt?s? (A?ME; sa? koroner arter (RCA) veya sirkumfleks arterin (Cx) besledi?i miyokard?n, kan ak?m?n?n aniden kesilmesi ile meydana gelir. A?ME'lerin b?y?k k?sm?ndan RCA sorumludur. RCA sa? atriyum ve ventrik?le dallar vererek septuma ula??r, buradan da sol ventrik?l?n arka ve alt k?sm?n? kanland?rarak sonlan?r. Sin?s nodu gibi kardiyak ritmin d?zenlenmesinden esas sorumlu yap?lar?n beslenmesinden sorumlu arter ?o?unlukla RCA'd?r(3). RCA insanlar?n %60-70'inde dominantt?r. Proksimal RCA t?kan?kl?klar?nda y?ksek dereceli iletim kusurlar? daha fazla g?r?lmektedir(4). Hangi arterin dominant oldu?u A?ME ge?iren olgularda prognostik a??s?ndan ?nemlidir. A?ME'ye sa? ventrik?l AME'nin e?lik etmesiyle mortalite ve morbiditenin artt??? g?sterilmi?tir(5). Bu olgularda kalp yetersizli?i, iletim kusurlar? ve aritmiler daha ciddi ve ?l?mc?l seyretmektedir(3).

?G?n?m?zde acil servislere g???s a?r?s? ile ba?vuran hastalara do?ru tan? koyabilmek i?in hasta ?yk?s?n?n yan? s?ra, en ?nemli ara? halen EKG'dir. Hastalar?n ?yk?s? ve EKG bulgular? ile AME tan?s? konulabilmektedir. A?ME'den sorumlu arterin ?nceden tahmin edilebilmesiyle, meydana gelebilecek istenmeyen olaylar ?ng?r?lebilir ve yap?lacak giri?imlerin s?resi k?salt?labilir.

A?ME'ye neden olan koroner arterin y?zey EKG'sinden tespit edebilmesi i?in ?e?itli kriterler ileri s?r?lm??t?r. Bu ?al??mada A?ME tan?s?yla hastaneye yat?r?lan olgular?n enfarkt?sten sorumlu arterlerinin belirlenmesinde EKG bulgular?n?n rol?n?n incelenmesi ama?lanm??t?r.

HASTALAR ve Y?NTEM

Merkezimizde A?ME tan?s? konularak koroner yo?un bak?m ?nitesine Ocak 2004-Ocak 2009 tarihleri aras?nda yat?r?lan 132 hastan?n (ortalama ya?; 57.3 ? 11, 118 erkek, 14 kad?n) dosyalar? retrospektif olarak de?erlendirildi. Hasta dosyalar?ndan ba?vuru an?nda ?ekilen EKG'leri ve hastalar?n demografik verileri incelendi. Bu incelemeler s?ras?nda hastalar?n; ekokardiyografik, laboratuvar ve anjiyografik ?zellikleri olgu formlar?na kaydedildi.

A?ME tan?s?n? koyabilmek i?in; 12 derivasyonlu y?zey EKG'lerinden inferiyor derivasyonlarda (DII, DIII, aVF) en az 1 mm ST y?kselmesi olmas? ?art? arand?. ST y?kselmesini tespit edebilmek i?in J noktas?ndan 0.08 sn sonras? de?erlendirmeye al?nd?. T?m hastalar?n ST segment de?i?iklikleri olan derivasyonlar? belirlendi. DI, aVL, V1-6 derivasyonlar?ndaki ST ??kmeleri ile DII, DIII, aVF, aVR, V1-6, V3R, V4R ve V7-9 derivasyonlar?ndaki ST segment y?kselmelerinin miktar? belirlendi. Ayr?ca aVL derivasyonundaki R/S oran? hesapland?. ?nferiyor derivasyonlardaki toplam ST segment y?kselmesiyle bunlar?n resiprokal derivasyonlar?ndaki toplam ST ??kmesi miktar? ayr?ca hesapland?.

AME tan?s? koyabilmek i?in; kardiyak biyobelirte?lerin 99. persantil de?erlerinden en az bir birim daha fazla y?kselmesi ve iskemi kan?tlar?n?n hastada bulunmas? ?artlar? g?z ?n?nde bulunduruldu(6).

Sa? ventrik?l enfarkt?s? tan?s? koyabilmek i?in, hastalar?n normal EKG'lerine ek olarak, sa? prekordiyal derivasyonlardan V3R ve V4R derivasyonlar?nda en az 1 mm ST segment y?ksekli?i olmas? ?art? arand?(7).

?Subakut evrede ba?vuran hastalar (> 12 saat), inferiyor derivasyonlarda (DII, DIII, aVF) < 1 mm ST segment y?kselmesi bulunanlar, sol dal blo?u, elektrolit d?zensizli?i, d?? merkezde koroner anjiyografi tetkikleri yap?lanlar, aktif miyokardit, perikardit, daha ?nceden A?ME ge?irme ?yk?s? ve kalp pili bulunan olgular ?al??ma d??? b?rak?ld?.

??statistiksel Analiz

?statistiksel analizlerde ?SPSS software for windows, s?r?m 15.0, Chicago, IL, US? paket program? kullan?ld?. Kantitatif veriler ortalama, ? standart sapma; kalitatif de?erler ise y?zde olarak ifade edildi. Sonu?lar?n de?erlendirilmesi i?in kategorik verilerde Pearson ki-kare testi veya Fisher kesin ki-kare testi uyguland?. Kar??la?t?rmalarda p< 0.05 de?eri istatistiksel olarak anlaml? kabul edildi. Enfarkt?sten sorumlu arterin belirlenmesinde kullan?lan EKG parametreleri i?in lojistik regresyon analizi yap?ld?. Bunlara ek olarak anlaml? bulunan EKG parametreleri i?in duyarl?l?k ve ?zg?ll?k oranlar? da hesapland?. Duyarl?l?k bir testin ger?ek hastalar?, ?zg?ll?k ise ger?ek sa?lamlar? ay?rma yetene?ini olarak ?al??ma kapsam?nda de?erlendirildi.

BULGULAR

Merkezimize A?ME tan?s?yla kabul edilen 132 hastan?n (ortalama ya?; 57.3 ? 11, 118 erkek, 14 kad?n) demografik bulgular? Tablo 1'de ?zetlenmi?tir. Olgular?n 93 (%70.4)'?nde RCA; 39 (%29.6)'unda ise Cx enfarkt?sten sorumlu arter olarak belirlendi. ?nferiyor y?z enfarkt?se sa? ventrik?l enfarkt?s?n?n e?lik etti?i durumlarda ESKA'n?n; %88.2 oran?nda RCA ve %11.8'inde Cx (p= 0.005) oldu?u saptand?. ?nferiyor duvar enfarkt?s?ne, posteriyor duvar enfarkt?s?n?n e?lik etti?i durumlarda Cx oran olarak daha fazla saptand? (%56.2) Ancak bu durum istatistiksel olarak anlaml? de?ildi (p= 0.3). ?nferiyor enfarkt?se, sa? ve posteriyor duvar enfarkt?slerinin e?lik etti?i durumlarda olgular?n %88?inde RCA'n?n ESKA oldu?u saptand?.


Tablo 1

?Sorumlu arterin RCA oldu?u olgularda; DIII derivasyonundaki ST segment y?kselmesinin, DII derivasyonundan daha fazla oldu?u (%94.6 duyarl?l?k, %75.9 ?zg?ll?k, p= 0.001), aVL ve DI derivasyonlar?n?n her ikisinde de ST segment ??kmesinin bulundu?u saptand? (%88.2 duyarl?l?k, %75.2 ?zg?ll?k, p= 0.011). Sorumlu arterin RCA oldu?u olgulara aVL derivasyonundaki ST segment ??kmesinin, DI derivasyonundaki ST segment ??kmesinden daha fazla olmas?n?n istatistiksel olarak anlaml? oldu?u belirlendi (%95.7 duyarl?l?k, %73.6 ?zg?ll?k p= 0.016). ?nferiyor y?z enfarkt?se, sa? ventrik?l miyokart enfarkt?s?n?n e?lik etti?i hastalarda sorumlu arter anlaml? olarak RCA idi (p= 0.005). Posteriyor duvar enfarkt?s?n?n e?lik etti?i olgularda sorumlu arterin daha ?ok Cx oldu?u g?zlense de bu durum istatistiksel olarak anlaml? de?ildi (p= 0.3). Sorumlu arterin Cx oldu?u olgular?n EKG'lerinde V1-2 derivasyonlar?nda ST segment ??kmesi saptand? (%84.6 duyarl?l?k, %36.3 ?zg?ll?k p= 0.009) (Tablo 2).


Tablo 2

AVL ve DI, ST ??kmesinin > 5 mm olmas? (p= 0.36) ve aVL R/S oran? ile sorumlu arter aras?nda anlaml? bir ili?ki saptanmad? (p= 0.31). V5 ve V6 derivasyonlar?nda ST segment ??kmesi bulunmas? ile sorumlu koroner arter aras?nda anlaml? istatistiksel ili?ki saptanmad? (p= 0.51)

Koroner lezyonu Cx'te olan hastalar?n EF'leri daha ?ok etkilenmekteydi. Bu hastalar?n %25.6's?nda EF %35'in alt?ndayd? (p= 0.026). RCA i?in bu oran %7.5 olarak hesapland?.

Lojistik regresyon analizinde EKG'de DIII ST y?kselmesinin > DII olmas?n?n enfarkt?sten sorumlu arterin RCA oldu?unun en g??l? g?stergesi oldu?u belirlendi. Cx i?in inferiyor derivasyonlardaki ST y?kselmesine; V1-2'de ST ??kmesinin e?lik etmesinin daha g?venilir bir bulgu oldu?u belirlendi (Tablo 3).


Tablo 3

?al??ma kapsam?nda de?erlendirilen hastalardan on ???n?n hastanede yatarken hayat?n? kaybetti?i saptand?. Y?z d?rt hasta t?bbi tedavileri d?zenlenerek taburcu edildi?i ve 15 hastan?n da koroner baypas operasyonu (CABG) i?in kalp damar cerrahisi klini?ine transfer edildi?i belirlendi.

TARTI?MA

?A?ME'deki EKG bulgular?ndan yola ??k?larak, enfarkt?sten sorumlu koroner arterin ve lezyonun yerinin tahmin edilebilece?i ?ne s?r?lmektedir(3,8,9,10,11).

?RCA'daki kan ak?m?n?n kesilmesi nedeniyle meydana gelen enfarkt?sler, EKG'deki DI, DII, DIII, aVF ve aVL derivasyonlar?ndaki ST segment de?i?iklikleri ile daha yak?ndan ili?kilidir. DIII derivasyonundaki ST segment y?ksekli?inin, DII'deki ST segment y?ksekli?inden b?y?k olmas? RCA ile ili?kilendirilmi?tir. Bu kritere ek olarak; aVL derivasyonundaki ST segment ??kmesinin, DI'deki ST segment ??kmesinden fazla oldu?u olgularda da lezyonun RCA?da olma olas?l???n?n ?nemli ?l??de artt??? belirtilmektedir(9,10,11,12). DI ve aVL derivasyonlar?ndaki ST segment ??kmeleri resiprokal de?i?iklikler olup enfarkt?s?n di?er b?lgelere yay?l?m?yla ili?kisi yoktur(13,14). Prekordiyal derivasyonlar ise posteriyor duvar?n resiproklar?d?r ve A?ME'nin posterolateral b?lgeye yay?lmas?yla, bu derivasyonlarda EKG de?i?ikleri g?r?lebilmektedir. Bizim ?al??mam?zda; RCA'dan kaynaklanan A?ME'lerde; DIII derivasyonundaki ST segment y?kselmesinin, DII'den daha fazla oldu?u tespit edilmi?tir. Bu kriterin lojistik regresyon analizinde de RCA lezyonunu g?stermede di?er kriterlerden daha ?nemli oldu?u tespit edilmi?tir (Tablo 3). Berry ve arkada?lar? taraf?ndan yap?lan ?al??mada; aVL ve DI derivasyonlar?nda ST segment ??kmesi olmas?n?n RCA okl?zyonu ile ili?kili oldu?u belirtilmi?tir(15). Benzer ?ekilde ?al??mam?zda DI ve aVL derivasyonlar?n?n her ikisinde de ST segment ??kmesinin bulunmas?n?n; ESKA'n?n RCA olmas?yla ili?kili oldu?u saptanm??t?r. RCA'n?n enfarkt?sten sorumlu oldu?u olgular?n EKG'lerinde ST segment ??kmesinin; aVL derivasyonunda, DI'den daha fazla oldu?uda belirtilmi?tir(15). Bizim ?al??mam?zda da aVL derivasyonundaki ST ??kmesinin daha fazla olmas?n?n RCA lezyonu ile ili?kili oldu?u sonucuna ula??lm??t?r (p= 0.016).

A?ME'ye sa? ventrik?l infarkt?s?n?n e?lik etti?i durumlarda lezyon anlaml? ?ekilde RCA'dad?r. Enfarkt?s?n sa? ventrik?l ve beraberinde posterior b?lgelere yay?ld??? A?ME'lerde ise olgular?n b?y?k k?sm?nda, sorumlu arter yine RCA'd?r. ?nferiyor enfarkt?se sadece posteriyor duvar enfarkt?s?n?n e?lik etti?i durumlarda Cx daha ?n planda durmas?na ra?men, ?al??mam?zda inferoposterior miyokart enfarkt?slerde istatistiksel olarak anlaml? bir sonuca ula??lamam??t?r. Bu durum daha geni? hasta serileriyle ortaya konabilir. ?al??mam?zda bu ?ekilde 17 hastam?z mevcuttu.

?al??maya kabul edilen hastalar?m?z?n ejeksiyon fraksiyonlar?n?n (EF) ortalamas? %43.9 olarak saptand?. ?nferiyor miyokart enfarkt?sler de hastalar?n anteriyor miyokart enfarkt?sler kadar olmasa da EF'leri azalmaktad?r(16). ?al??mam?zdaki verilere g?re koroner lezyonu Cx'te olan hastalar?n EF'leri daha ?ok etkilenmekteydi (p= 0.026) (Tablo 1). Hastalar?n koroner anjiyografilerinin t?m?nde dominant koroner arter belirtilmedi?inden, s?z konusu sonucun; b?y?k ve dominant bir Cx?ten kaynaklan?p kaynaklanmad??? tam olarak de?erlendirilememi?tir.

Kontos ve arkada?lar? A?ME'lerde; V1-V2 derivasyonlar?nda ST segment ??kmesinin bulunmas?n?n Cx lezyonu ile ili?kili oldu?unu ?ne s?rm??lerdir(9). K?r?m ve arkada?lar? da A?M?'li bir hastan?n EKG'sinde prekordiyal derivasyonlarda ST depresyonlar?n?n bulunmas?n?n sirkumfleks arterle ili?kili oldu?unu belirtmi?lerdir(17). Bizim ?al??mam?zda ise V1-V2 derivasyonlar?nda ST segment ??kmesinin bulunmas?; %84.6 duyarl?l?k, %36.3 ?zg?ll?kle enfarkt?sten sorumlu arterin Cx oldu?una i?aret etmi?tir (p= 0.09). Acil serviste ilk kez g?rd???m?z A?ME'li bir hastan?n EKG'sinde e?er V1 ve V2 derivasyonlar?nda ST segment ??kmesi mevcut ise bu durumda lezyonun b?y?k olas?l?kla Cx'ten kaynakland???, EF'sinin daha ciddi risk alt?nda oldu?u ve enfarkt?n posteriyor b?lgeye de yay?l?m g?sterebilece?i g?z ?n?nde bulundurulmal?d?r(18).

V5-V6 derivasyonlar?ndaki ST segment ??kmeleri ile sorumlu arter aras?nda anlaml? bir ili?ki olmad??? belirtilmektedir(19). ?al??mam?zda ESKA'n?n RCA oldu?u A?ME'lerin %32'sinde, Cx olanlar?n ise %22'sinde bu bulgu saptanm??t?r: ancak bu veriler istatistiksel olarak anlaml? de?ildir (p= 0.3). EKG'de V5 ve V6 derivasyonlar?n?n g?rd??? b?lge kalbin apekse yak?n lateral b?l?m?d?r ve inferiyor duvar?n tam bir resiproku de?ildir. Hem Cx, hem de RCA'n?n yol a?t??? inferoapikal iskemiyi g?sterebilmektedir. Bu nedenle A?ME hastalar?nda ESKA tayini i?in V5 ve V6 derivasyonlar?nda ST segment ??kmesi bulgusunun de?erlendirmeye al?nmamas? gerekti?ini d???nmekteyiz.

?Assali ve arkada?lar?n?n yapt??? ?al??ma neticesinde; aVL derivasyonunda; ST segment ??kmesinin < 1 mm oldu?u ve aVL R/S oran?n?n > 1 oldu?u durumlarda Cx'in ESKA oldu?u ?ne s?r?lm??t?r. Buna kar??l?k aVL ST segment ??kmesi > 1 mm, R/S oran?n?n < 1 mm oldu?unda ise ESKA'n?n RCA olabilece?i belirtilmi?tir(20). Cing?zbay ve arkada?lar? da benzer sonu?lara ula?m??lard?r(10). ?al??mam?zda, daha ?nceki bulgular?n aksine bu iki kriterin ESKA tayininde yol g?sterici oldu?una dair anlaml? sonu?lara ula??lamam??t?r (Tablo 2).

A?ME'de y?zey EKG'sinden sorumlu arterin tespit edilmesinde kullan?lan kriterlerin lojistik regresyon analizinde; sorumlu koroner arterin RCA olmas? i?in en kuvvetli ?ng?rd?r?c? kriterin DIII derivasyonundaki ST segment y?kselmesinin DII'den daha fazla olmas? oldu?u tespit edilmi?tir. Cx i?in ise inferiyor derivasyonlardaki ST segment y?kselmesine; V1 ve V2 derivasyonlar?nda ST ??kmesinin e?lik etmesi oldu?u belirlenmi?tir (Tablo 3).

?al??ma kapsam?nda de?erlendirilen 132 hastadan 13 (%10)'?n?n hastanede yatarken hayat?n? kaybetti?i saptand?. Tedavi ve giri?imsel alandaki geli?melere ra?men mortalite oranlar?n?n halen y?ksek seyretti?i g?zlendi. Olgular?n 104 tanesinin t?bbi tedavileri d?zenlenerek taburcu edildi?i ve 15 hastan?n da CABG i?in kalp damar cerrahisi klini?ine transfer edildi?i belirlendi. Koroner anjiyografi tetkikleri neticesinde; ?ok damar hastal??? saptanan olgular i?in uygun revask?larizasyon y?ntemi olarak CABG'nin tercih edildi?i g?r?ld? (p= 0.001).

Sonu? olarak kardiyoloji alan?nda kullan?lan di?er tetkiklerle kar??la?t?r?ld???nda EKG; uygulanmas? basit ve d???k maliyetli bir tetkiktir. Lezyonun yerinin tahmin edilebilmesi konusunda EKG'de ?e?itli ipu?lar? mevcuttur. Ancak bu konuda kesin kriterler ortaya konulamamaktad?r. Koroner anomaliler de d???n?ld???nde, EKG kardiyologlar i?in iyi bir yol g?stericidir. Daha geni? ?l?ekli ve hasta say?s?n?n fazla oldu?u ?al??malar?n yap?lmas? faydal? olabilir. Ortaya konulabilecek yeni kriterlerin, skorlama sistemlerinin geli?tirilebilmesi ile lezyonlar?n yerlerinin ve seviyelerinin tahmininin ?ok daha isabetli yap?labilece?ini d???nmekteyiz. B?yle bir skorlama sistemi geli?tirilebilir ise perk?tan koroner giri?im s?releri ?nemli ?l??de k?salacak, komplikasyon oranlar? d???r?lebilecektir.

?IKAR ?ATI?MASI

Bildirilmemi?tir.

KAYNAKLAR

 1. Nichols M, Townsend N, Scarborough P, Fernandez R. European cardiovascular disease statistics. 2012:8.
 2. Braunwald E, Libby P, Bonow RO, Mann DL, Zipes DP. Braunwald's Heart Disase. A Textbook of Cardiovascular Medicine. Philadelphia: WB Saunders, 2008:1210-4.
 3. Wellens JJ, Gorgels A, Doevedans P. The ECG in Acute Myocardial infarction and Unstable Angina. Diagnosis and Risk Stratification. 2nd ed. Massachusetts: Kluwer Academic Publishers, 2003:13-4.
 4. Berger PB, Ryan TJ. Inferior myocardial infarction: high risk subgroups. Circulation 1990;8:401-11.
 5. O'Rourke MD, Dell'Italia MD. Diagnosis and management of right ventricular myocardial infarction. Curr Probl Cardiol 2004;29:1-47.
 6. Tygesen K, Alpert JS, White HD. Universal definition of myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2007;50:2173-95.
 7. Moye S, Carney MF, Holstege C, Mattu A, Brady WJ. The electrocardiogram in right ventricular myocardial infarction. Am J Emerg Med 2005;23:793-9.
 8. Wong TW, Huang XH, Liu W, Kenneth N, Siang K. New electrocardiographic criteria for identifying the culprit artery in inferior wall acute myocardial infarction usefulness of t-wave amplitude ratio in leads II/III and t-wave polarity in the right V5 lead. Am J Cardiol 2004;94:1168-71.
 9. Kontos MC, Desai PV, Jesse RL, Ornato JP. Usefulness of the admission electrocardiogram for identifying the infarct-related artery in inferior wall acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1997;79:182-4.
 10. Cing?zbay BY, ?zmen N, Top C, Cebeci BS, Demiralp E. Akut inferior miyokard infarkt?s?nde infarkttan sorumlu arteri elektrokardiyografik olarak tahmin edebilme. Anadolu Kardiyol Derg 2001;1:148-52.
 11. Kabakci G, Yildirir A, Yildiran L, Batur MK, Cagrikul R, Onalan O et al. The diagnostic value of 12-lead electrocardiogram in predicting infarct related artery and right ventricular involvement in acute inferior myocardial infarction. Ann Noninvasive Electrocardiol 2001;6:229-35.
 12. Bayram E, Atalay C. Identification of the culprit artery involved in inferior wall acute myocardial infarction using electrocardiographic criteria. J Int Med Res 2004;32:39-44.
 13. Birnbaum Y, Sclarovsky S, Mager A, Strasberg B, Rechavia E. ST segment depression in aVL: a sensitive marker for acute inferior myocardial infarction. Eur Heart J 1993;14:4-7.
 14. Cooksey JD, Dunn M, Massie E. Inferoposterior myocardial infarction. In: Cooksey JD, Dunn M, Massie E (eds). Clinical Vectorcardiography and Electrocardiography. 2nd ed. Chicago: Year Book Medical Publishers, 1977:391-427.
 15. Berry C, Zalewski A, Kovach R, Savage M, Goldberg S. Surface electrocardiogram in detection of transmural myocardial ischemia during coronary artery occlusion. Am J Cardiol 1989;63:21-6.
 16. Birnbaum Y, Wagner GS, Barbash GI, Gates K, Criger DA, Sclarovsky S, et al. Correlation of angiographic findings and right (V1 to V3) versus left (V4 toV6) precordial ST-segment depression in inferior wall acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1999;83:143-8.
 17. K?r?m T, Oztekin E, Oz?elik F, Eker H, T?re M, Ozbay G. Akut ?nferior miyokard infarkt?s?nde sirkumfleks arter ve sa? koroner arter t?kanmas?n?n giri? elektrokardiyogram?ndan ay?r?m?. Turk Kardiyol Dern Ars 1999;27:681-6.
 18. Willems JL, Willems RJ, Willems GM, Arnold AE, Van de Werf F, Verstraete M. Significance of initial st segment elevation and depression for the management of thrombolytic therapy in acute myocardial infarction. Circulation 1990;82:1147-58.
 19. Hasdai D, Birnbaum Y, Herz I, Sclarovsky S, Mazur A, Solodky A. ST segment depression in lateral limb leads in inferior wall acute myocardial infarction. Implications regarding the culprit artery and the site of obstruction. Eur Heart J 1995;16:1549-53.
 20. Assali AR, Herz I, Vaturi M, Adler Y, Solodky A, Birnbaum Y, et al. Electrocardiographic criteria for predicting the culprit artery in inferior wall acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1999;84:87-9.

Yaz??ma Adresi/Correspondence

Dr. ?lker G?l

Ahi Evren G???s ve Kalp Damar

Cerrahisi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi,

Kardiyoloji Klini?i, So?uksu Mahallesi,

Trabzon-T?rkiye

e-posta: drilkergul@gmail.com

Print