Print

Effect on Life Quality of Native Valve Pathology After Aortic Valve Replacement in Early Term

Nativ Kapak Patolojisinin Aort Kapak Replasman? Sonras? Erken D?nemde Ya?am Kalitesi ?zerine Etkisi

H?seyin Kuplay1, Sevin? Bayer Erdo?an2, Mehmet Erin T?ys?z3, Murat Sarg?n4, Nihan Kayalar1,
G?k?en Orhan4, Serap Aykut Aka4


1 Ba?c?lar E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Klini?i, ?stanbul, T?rkiye

1 Department of Cardiovascular Surgery, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

2 Bitlis Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Klini?i, Bitlis, T?rkiye

2 Department of Cardiovascular Surgery, Bitlis State Hospital, Bitlis, Turkey

3 Mersin Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Klini?i, Mersin, T?rkiye

3 Department of Cardiovascular Surgery, Mersin State Hospital, Mersin, Turkey

4 Dr. Siyami Ersek G???s ve Kalp Damar Cerrahisi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Kalp ve

Damar Cerrahisi Klini?i, ?stanbul, T?rkiye

4 Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and

Research Hospital, Istanbul, Turkey

ABSTRACT

Introduction: Aortic valve replacement (AVR) is set after the various factors affecting survival after surgery is not much knowledge about the factors affecting the quality of life. In addition to this are difficult to assess quantitatively the quality of life. In this study we in patients undergoing AVR, early post-operative differences in aortic pathology we investigated whether the effect on quality of life.

Patients and Methods: In this study between December 2007-January 2009 Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Center, 25 patients were enrolled who underwent isolated AVR. According to the pathology of aortic valve insufficiency and stenosis in these patients were divided into groups. Pre-operative echocardiography and 3rd month after surgery were evaluated. Quality of life as the Short Form-36 (SF-36) have been used. SF-36 quality of life in post-operative 3rd month test was performed in all patients.

Results: The SF-36 quality of life in patients with test results were statistically examined both aortic stenosis and aortic insufficiency group of physical function, general health, vitality, role limitations due to physical and emotional problems and mental health showed significant improvement in terms of post-operative. However, physical functioning, role limitations (physical and emotional), pain, general health, vitality, social functioning, mental health both in terms of pre-operative and post-operative comparison of data between the patients with aortic insufficiency and aortic stenosis difference was found.

Conclusion: Early post-operative period in patients undergoing AVR on quality of life improvement was seen in all eight parameters, preoperative pathology, no difference was found among patients with aortic insuffuciency or aortic stenosis.

Key Words: Aortic valve stenosis; aortic valve insuffficiency; heart valve prosthesis implantation, quality of life.

Received: 22.07.2012 Accepted: 19.08.2012

?ZET

Giri?: Aort kapak replasman? (AVR) sonras? sa?kal?m? etkileyen ?ok ?e?itli fakt?rler belirlenmi?se de operasyon sonras? ya?am kalitesini etkileyen fakt?rler hakk?nda bilgimiz fazla de?ildir. Bunun yan? s?ra ya?am kalitesini kantitatif olarak de?erlendirmek olduk?a zordur. Biz bu ?al??mam?zda AVR yap?lan hastalarda, aort patolojilerinin farkl?l???n?n postoperatif erken d?nemde ya?am kalitesi ?zerine etkisinin olup olmad???n? ara?t?rd?k.

Hastalar ve Y?ntem: ?al??mam?za Aral?k 2007-Ocak 2009 tarihleri aras?nda Dr. Siyami Ersek G???s ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezinde izole AVR operasyonu yap?lan 25 hasta dahil edildi. Bu hastalar aort kapak patolojisine g?re yetmezlik ve stenoz grubu olarak ikiye ayr?ld?. Hastalar?n ameliyat ?ncesi ve ameliyattan sonra ???nc? aydaki ekokardiyografileri de?erlendirildi. Ya?am kalitesi ?l?e?i olarak K?sa Form-36 (SF-36) kullan?ld?. SF-36 ya?am kalite testi t?m hastalarda postoperatif ???nc? ayda yap?ld?.

Bulgular: Hastalara yap?lan SF-36 ya?am kalite testi sonu?lar? istatistiksel olarak incelendi?inde hem aort darl??? hem de aort yetmezli?i grubunda fiziksel fonksiyon, genel sa?l?k, vitalite, fiziksel ve emosyonel sorunlara ba?l? rol g??l??? ve mental sa?l?k a??s?ndan operasyon sonras? anlaml? olarak d?zelme oldu?u g?r?ld?. Ancak fiziksel fonksiyon, rol g??l??? (fiziksel ve emosyonel), a?r?, genel sa?l?k, vitalite, sosyal fonksiyon, mental sa?l?k a??s?ndan hem preoperatif hem de postoperatif verilerin kar??la?t?r?lmas?nda aort yetmezlik ve aort stenozlu hastalar aras?nda bir fark bulunamam??t?r.

Sonu?: ?al??mam?zda AVR yap?lan hastalarda postoperatif erken d?nemde ya?am kalitesi ?zerine sekiz parametrenin tamam?nda iyile?me g?r?lm?? olup, preoperatif patoloji aort yetmezli?i veya aort stenozu olan hastalar aras?nda herhangi bir fark bulunamam??t?r.

Anahtar Kelimeler: Aort darl???, aort yetmezli?i, aort kapak replasman?, ya?am kalitesi.

Geli? Tarihi: 22.07.2012 Kabul Tarihi: 19.08.2012

Kosuyolu Kalp Derg 2012;15(3):118-122 • doi: 10.5578/kkd.4131

G?R??

Aort stenozu uzun y?llar asemptomatik kalan ve klasik semptomlar? ortaya ??kt?ktan sonra sa?kal?m? h?zla d??en bir kalp kapak patolojisidir. Ani ?l?m riski aritmilere ba?l?d?r ve %20 oran?ndad?r. Anjinal ?ikayetler daha yava? ilerler ve ortalama ya?am beklentisi d?rt y?l kadard?r. Konjestif kalp yetmezli?i geli?mi?se ortalama ya?am beklentisi iki y?ldan daha azd?r. Bu nedenle semptomatik orta ve ciddi aort stenozu olan hastalar ameliyat edilmelidir(1).

Aort yetmezli?i akut veya kronik olabilir. Hemodinamik parametreler ve klinik semptomlar buna g?re de?i?kenlik g?sterir. Kronik aort yetmezli?i uzun y?llar asemptomatik kalabilir, ancak semptomlar ortaya ??kt???nda hastal?k aort stenozuna nazaran daha yava? ilerler. ?lk bulgu egzersiz dispnesidir(2). Aort stenozuna nazaran egzersiz daha iyi tolere edilir, ancak dekompanse d?neme girdi?inde daha h?zl? ?l?mle sonlan?r(1). Ciddi aort yetmezli?i ve sol ventrik?l disfonksiyonu varsa ve medikal takip ediliyorsa, hastalar?n %50?si bir y?l i?erisinde kaybedilir. Optimal olarak sol ventrik?l disfonksiyonu geli?meden ?nce bu hastalar opere edilmelidir(3). Ancak ejeksiyon fraksiyonu aort yetmezli?i olan hastalarda cerrahi i?in kontrendike de?ildir(4).

Aort kapak replasman? (AVR) sonras? sa?kal?m? etkileyen ?ok ?e?itli fakt?rler belirlenmi?se de operasyon sonras? ya?am kalitesini etkileyen fakt?rler hakk?nda bilgimiz fazla de?ildir. Bunun yan? s?ra ya?am kalitesini kantitatif olarak de?erlendirmek olduk?a zordur. Biz bu ?al??mam?zda AVR yap?lan hastalarda, aort patolojilerinin farkl?l???n?n postoperatif erken d?nemde ya?am kalitesi ?zerine etkisinin olup olmad???n? ara?t?rd?k.

HASTALAR ve Y?NTEM

?al??mam?za Aral?k 2007-Ocak 2009 tarihleri aras?nda Dr. Siyami Ersek G???s ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezinde izole AVR operasyonu yap?lan 25 hasta dahil edildi. Bu hastalar aort kapak patolojisine g?re yetmezlik ve stenoz grubu olarak ikiye ayr?ld?. ?al??ma d???nda b?rakma kriterleri; e?lik eden kritik koroner arter hastal??? veya ek kapak patolojisi, kronik obstr?ktif akci?er hastal???, periferik arter hastal???, diabetes mellitus, di?er sistemik hastal?klar, kronik renal yetmezlik ve ge?irilmi? serebrovask?ler olay olarak belirlendi. Hastalar?n ameliyat ?ncesi ve ameliyattan sonra ???nc? aydaki ekokardiyografileri de?erlendirildi.

Ya?am kalitesi ?l?ekleri i?inde jenerik ?l??t ?zelli?ine sahip ve geni? a??l? ?l??m sa?layan ve Rand Corporation taraf?ndan 1992 y?l?nda geli?tirilmi? ve kullan?ma sunulmu? olan K?sa Form-36 (Short Form-36; SF-36) kullan?ld?. ?l?ek ad?ndan da anla??laca?? gibi 36 maddeden olu?maktad?r ve bunlar sekiz boyutun ?l??m?n? sa?lamaktad?r (Tablo 1). SF-36 ya?am kalite testi t?m hastalarda postoperatif ???nc? ayda yap?ld?. ?l?ek telefon ya da posta yoluyla da doldurularak kullan?lm??t?r. SF -36 ya?am kalite testi analizi i?in Wilcoxon testi uyguland?. p< 0.05 ise istatistiksel olarak anlaml? kabul edildi.


Tablo 1

BULGULAR

?al??mam?za 20 erkek, be? kad?n toplam 25 hasta dahil edildi. On ?? hastada aort stenozu, 12 hastada aort yetmezli?i mevcuttu. Hastalar?n demografik verileri Tablo 2?de verilmi?tir.


Tablo 2

Gruplar aras?nda ameliyat, kardiyopulmoner baypas ve kross-klemp s?releri, yo?un bak?mda ve hastanede kal?? s?releri bak?m?ndan istatistiksel olarak anlaml? bir fark yoktu (Tablo 3).


Tablo 3

Hastalara yap?lan SF-36 ya?am kalite testi sonu?lar? istatistiksel olarak incelendi?inde hem aort stenozu hem de aort yetmezli?i grubunda fiziksel fonksiyon, genel sa?l?k, vitalite, fiziksel ve emosyonel sorunlara ba?l? rol g??l??? ve mental sa?l?k a??s?ndan operasyon sonras? anlaml? olarak d?zelme oldu?u g?r?ld?. Ancak fiziksel fonksiyon, rol g??l??? (fiziksel ve emosyonel), a?r?, genel sa?l?k, vitalite, sosyal fonksiyon, mental sa?l?k a??s?ndan hem preoperatif hem de postoperatif verilerin kar??la?t?r?lmas?nda aort yetmezli?i ve aort stenozu olan hastalar aras?nda bir fark bulunamam??t?r (Tablo 4).


Tablo 4

B?t?n hastalarda, nativ kapak patolojileri g?z ?n?ne al?nmadan yap?lan de?erlendirmede AVR yap?ld?ktan sonra sol ventrik?l ejeksiyon fraksiyonu artm?? ve ventrik?l duvar kal?nl?klar? azalm?? olmakla birlikte, sonu?lar istatistiksel olarak anlaml? de?ildir. Ancak hastalar?n ventrik?l ?aplar?na bak?ld???nda, postoperatif d?nemde hem end sistolik ?aplar?nda hem de end diyastolik ?aplar?nda gerileme olmu?tur (p< 0.001). Hastalar aort yetmezli?i ve aort stenozu olarak iki gruba ayr?l?p, tekrar bir de?erlendirme yap?lm??t?r. Aort stenozlu hastalarda ejeksiyon fraksiyonu bir miktar artarken (p< 0.5) ventrik?l ?aplar?ndaki gerileme ve duvar kal?nl?klar?nda azalma belirgin olmu?tur (p< 0.01). Aort yetmezli?i olan hastalarda ise ejeksiyon fraksiyonunda bir de?i?iklik g?zlenmemi?tir (p= 0.1). Ancak ventrik?l ?aplar?nda bir gerileme g?zlenmi? olup bu istatistiksel olarak anlaml? bulunmu?tur (p= 0.03). Ancak duvar kal?nl?klar?ndaki gerileme istatistiksel olarak anlaml? bulunmam??t?r (p= 0.7).

TARTI?MA

Aort stenozu uzun y?llar asemptomatik kalan ve klasik semptomlar? ortaya ??kt?ktan sonra sa?kal?m? h?zla d??en bir kalp kapak patolojisidir. Aort yetmezli?i uzun y?llar asemptomatik kal?r, ancak semptomlar ortaya ??kt???nda hastal?k aort stenozuna nazaran daha yava? ilerler. Aort stenozuna nazaran egzersiz daha iyi tolere edilir, ancak dekompanse d?neme girdi?inde daha h?zl? ?l?mle sonlan?r(2). Cerrahi onar?m sonras? miyokard?n normale geri d?nmesi ?? y?l kadar s?rebilir.

AVR sonras?nda hastalar?n ?nemli bir k?sm?n?n fonksiyonel kapasitesi d?zelmektedir. Fonksiyonel kapasitesi preoperatif d?nemde ?New York Heart Association (NYHA)? s?n?f IV olan hastalar?n %70?i, s?n?f III olan hastalar?n %80?i, s?n?f II olan hastalar?n ise %90?? ameliyat sonras? s?n?f I ve II olarak izlenmektedir(5).

Ameliyat ?ncesi egzersiz kapasitesi azalm?? ve dinlenme halinde normale yak?n diyastol sonu ventrik?l bas?nc?na sahip aort stenozlu hastalar?n AVR sonras? egzersiz kapasitesi normale yak?n olabilir. Sol ventrik?l diyastol sonu bas?nc? preoperatif artm?? olan hastalarda ameliyat sonras? egzersiz kapasitesinde iyile?me olsa da normalin alt?nda kalabilir. Bizim hastalar?m?z?n da operasyon sonras? fiziksel fonksiyonlar?nda belirgin olarak d?zelme oldu?u tespit edilmi?tir. Bunun yan? s?ra ?al??mam?zda t?m olgularda AVR sonras? ejeksiyon fraksiyonu belirgin olarak d?zelmi?tir. Bu bir?ok ?al??mayla uyumludur(6,7).

Baberg ve arkada?lar?n?n yapt??? ?al??mada ise aort stenozlu hastalarda preoperatif NYHA s?n?f I ve II olan hastalar?n postoperatif ya?am kalitelerinin normal pop?lasyonla kar??la?t?r?labilir d?zeyde oldu?u g?zlenirken, preoperatif s?n?f III ve IV olan hastalar?n ya?am kalite skorlar? d???k bulunmu?tur(8). Yap?lan multivaryant analiz sonucunda preoperatif NYHA skoru, diyabet, prostetik kapak tipinin ve sternal komplikasyonlar?n fiziksel durum skoru i?in ba??ms?z predikt?r fakt?rler oldu?u belirlenmi?tir. Ayr?ca, NYHA skoru atriyal fibrilasyon, sternal komplikasyon ve kapak hastal???n?n tipinin mental durum skoru i?in ba??ms?z predikt?r fakt?rler oldu?u g?r?lm??t?r. Bununla birlikte preoperatif ejeksiyon fraksiyonu ve ventrik?l boyutlar?, ge?irilmi? miyokard infarkt?s? veya koroner arter hastal??? varl???yla postoperatif ya?am kalitesi skoru aras?nda bir ili?ki bulunamam??t?r. Preoperatif aort stenozunun kendisi AVR sonras? ya?am kalitesi ?zerinde ba??ms?z ve kuvvetli bir predikt?r olarak bulunmu? olup, bu bulgu ventrik?l fonksiyonlar?ndan ve boyutlar?ndan ba??ms?zd?r. Bu bulgu aort stenozunun semptomlar olu?madan erken d?nemde ameliyat edilmesi gerekti?ini g?stermi?tir(8). Aort stenozu olan hasta grubumuzda postoperatif fiziksel fonksiyon, genel sa?l?k, vitalite ve mental sa?l?klar?nda iyile?me oldu?unu g?zledik. Ancak aort yetmezli?i grubuyla arada fark g?zlenmedi ve aort stenozu postoperatif d?nemde bu fonksiyonlarda iyile?me olmamas? i?in risk olarak d???n?lmedi (p> 0.05).

Goldsmith ve arkada?lar?n?n yapt??? ?al??mada AVR yap?lan hastalarda postoperatif ???nc? ayda ya?am kalite skorlar?nda belirgin bir iyile?me olmu? ve bu iyile?me ?zellikle 70 ya? alt? hastalarda daha belirgin g?r?lm??t?r(9). Ayr?ca k???k kapak tak?lan ve sol ventrik?l end-diyastolik boyutlar? 55 mm ve daha b?y?k olanlarda AVR sonras? postoperatif ???nc? ayda ya?am kalite parametrelerinde daha az bir geli?me oldu?u belirtilmi?tir. AVR sonras? sekiz parametrenin yedisinde, 70 ya? alt?nda yedi parametrenin alt?s?nda ve 70 ya? ?zerinde sekiz parametreden be? tanesinde iyile?me g?r?lm??t?r. On dokuz ve 21 kapak tak?lanlarda sekiz parametreden be? parametrede iyile?me g?zlenirken, 23 kapak tak?lan hastalarda, postoperatif tepe gradiyent 20 mmHg?n?n alt?nda olanlarda ve sol ventrik?l end-diyastolik ?ap? 55 mm alt?nda olanlarda sekiz parametrenin tamam?nda iyile?me olmu?tur. Sol ventrik?l end-diyastolik ?ap? 55 mm?nin ?st?nde olan hastalarda ise sadece be? parametrede iyile?me tespit edilmi?tir(9). Bizim hastalar?m?zda da hem aort stenozu hem de aort yetmezligi nedeniyle AVR uygulanan hastalarda postoperatif sekiz parametrenin tamam?nda iyile?me olmu?tur. ?ki grup aras?nda fark tespit edilememesinin sebebi muhtemelen her iki grupta da belirgin d?zelme g?zlenmesi olup, daha ayr?nt?l? skorlama sistemleriyle gruplar aras?nda fark olup olmad??? ara?t?r?labilir. Daha geni? bir hasta grubunda her iki gruptaki hastalar?n ya?, preoperatif ejeksiyon fraksiyonu, NYHA ve ventrik?l ?aplar? gibi parametrelerine g?re alt gruplara ayr?larak incelenmesi bu hastalarda postoperatif fonksiyonlar ve ya?am kalitesinin etkilendi?i fakt?rleri daha ayr?nt?l? olarak ortaya koyacakt?r. Ayr?ca 6, 9 ve 12 ayl?k SF-36 sonu?lar?n?n de?erlendirilmesiyle orta ve daha uzun d?nemde hastalar?n postoperatif d?zelmeleri konusunda fikir sahibi olunacakt?r.

Sonu? olarak; yapt???m?z ?al??mada AVR yap?lan hastalarda postoperatif erken d?nemde ya?am kalitesi ?zerine sekiz parametrenin tamam?nda iyile?me g?r?lm?? olup, preoperatif patoloji aort yetmezli?i veya aort stenozu olan hastalar aras?nda herhangi bir fark bulunamam??t?r.

KAYNAKLAR

  1. Kirklin JW, Barratt-Boyes B. 3rd ed. Philadelphia: Elsevier Science, 2003:611-12.
  2. Duran E. 1. Bask?. ?stanbul ?apa T?p Kitabevi, 2004:1183-92.
  3. Cohn LH. The long-term results of aortic valve replacement. Chest 1984;85:387-96. [Abstract]
  4. Green GR, Miller DG. Continuing dilemmas concerning aortic valve replacement in patients with advanced left ventricular systolic dysfunction. J Heart Valve Dis 1997;6:562-79. [Abstract]
  5. Elayda MA, Hall RJ, Reul RM, Alonzo DM, Gilette N, Reul GJ, et al. Aortic valve replacement in patients 80 years and older: operative risks and long term results. Circulation 1993;88:11-6. [Abstract]
  6. Ekim H, Kutay V, Tuncer M, Mustafao?lu F, Yakut C. Aort darl??? olan hastalarda aort kapak replasman?n?n klinik sonu?lar?. Van T?p Dergisi 2005;12. [PDF]
  7. Tarantini G, Buja P, Scognamiglio R, Razzolini R, Genosa G, Isabella G, et al. Aortic valve replacement in severe aortic stenosis with left ventricular dysfunction: determinants of cardiac mortality and ventricular function recovery. Eur Cardio-Thorac Surg 2003;24:879-85. [Abstract] [Full Text] [PDF]
  8. Baberg HT, Dirlich M, Laczkovics A, Grewe P, Bojara W, de Zeeuw J, et al. Determinants of health-related quality of life after aortic valve replacement in six-month survivors of intervention. J Heart Valve Dis 2004;13:914-20. [Abstract]
  9. Goldsmith IR, Lip GY, Patel RL. A prospective study of changes in patients' quality of life after aortic valve replacement. J Heart Valve Dis 2001;10:346-53. [Abstract]

Yaz??ma Adresi/Correspondence

Dr. H?seyin Kuplay

?stanbul Ba?c?lar E?itim ve

Ara?t?rma Hastanesi,

Kalp ve Damar Cerrahisi Klini?i

?stanbul-T?rkiye

e-posta: hkuplay@hotmail.com

Print