Kosuyolu Heart J 2017;20(1)
   
ORIGINAL INVESTIGATIONS 
 
 Atrial Electrical and Electromechanical Characteristics in Patients with Rheumatic Mitral Stenosis (494 times displayed)
Ahmet Güler, Mustafa Bulut, Cihan Dündar, Kürşat Tigen, Tansu Karaahmet, Yeliz Güler, Uğur Aslantaş, Süleyman Efe, Emrah Acar, Süleyman Barutcu, İsmail Balaban, Selçuk Pala 
doi: 10.5578/khj.25233
[Abstract] [PDF] 
 Monosit/ Yüksek Dansiteli Lipoprotein Kolesterol Oranı Stabil Anjina Pektorisi Olan Hastalarda Safen Ven Greft Açıklığını Öngördürebilir mi? (304 times displayed)
Yakup Alsancak, Sina Ali, Serkan Sivri, Hasan Biçer, Hatice Duygu Çiftçi Sivri, Ayşe Saatçi Yaşar, Mehmet Bilge 
doi: 10.5578/khj.25275
[Abstract] [PDF] 
 Primer Perkütan Koroner Girişim Uygulanan St-segment Yükselmesi Miyokart İnfarktüsü Hastalarında Kontrast Nefropatisi Gelişimi İçin Monosit/Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Oranının Öngörülü Değeri (307 times displayed)
Regayip Zehir, Ahmet İlker Tekkeşin, Nahide Haykır, Yalçın Velibey, Edibe Betül Börklü, Ayça Gümüşdağ 
doi: 10.5578/khj.25287
[Abstract] [PDF] 
 Koroner Yavaş Akımda P Dalga Dispersiyon ve QTc Dispersiyonu (388 times displayed)
Mücahid Yılmaz, Hasan Korkmaz, Ökkeş Uku, Ertuğrul Kurtoğlu, Mehmet Nail Bilen, Mehmet Akbulut 
doi: 10.5578/khj.25236
[Abstract] [PDF] 
 Tip A Akut Aort Diseksiyonu Olan Hastalarda Trombosit Lenfosit Oranının Uzun Dönem Mortalite Tahminindeki Rolü (336 times displayed)
Mehmet Mustafa Tabakcı, Anıl Avcı, Cüneyt Toprak, Göksel Açar, Abdulkadir Uslu, Uğur Arslantaş, Serdar Demir, Deniz Günay, Elnur Alizade, Mehmet Altuğ Tuncer, Mustafa Akçakoyun 
doi: 10.5578/khj.26373
[Abstract] [PDF] 
 Monosit Sayısı/HDL Oranı ile Koroner Arter Hastalığının Ciddiyeti ve Yaygınlığı Arasındaki İlişki (294 times displayed)
Emrullah Kızıltunç, Yakup Alsancak, Burak Sezenöz, Selçuk Özkan, Serkan Sivri, Aybüke Demir Alsancak, Gülten Taçoy 
doi: 10.5578/khj.26500
[Abstract] [PDF] 
 Torasik ve Abdominal Endovasküler Aortik Onarımda Erken Dönem Tecrübemiz: Üçüncü Basamak Merkez (389 times displayed)
Uğur Arslantaş, Bilal Boztosun, Lütfi Öcal, Müslüm Şahin, Mehmet Emin Kalkan 
doi: 10.5578/khj.26499
[Abstract] [PDF] 
 Psoriazis Vulgarisli Hastalarda Preklinik Sol Ventrikül Fonksiyon Bozukluğunun İki Boyutlu Speckle Tracking Ekokardiyografi ile Tespiti (248 times displayed)
Sinan İnci, Özgül Muştu Koryürek, Gökay Nar, Gökhan Aksan, İbrahim İzgü 
doi: 10.5578/khj.27644
[Abstract] [PDF] 
 Biyoprotez Aort Kapak Replasmanı Sonrası Görülebilen Trombositopeni ve İlişkili Komplikasyonların Değerlendirilmesi (279 times displayed)
Sabit Sarıkaya, Eray Aksoy, Mehmet Dedemoğlu, Davut Çekmecelioğlu, Özge Altaş, Yücel Özen, Kaan Kırali 
doi: 10.5578/khj.27687
[Abstract] [PDF] 
 İdiyopatik Perikardiyal Efüzyon ile İnflamatuvar Belirteçler Arasındaki İlişki (353 times displayed)
Cemil Zencir, Mahmut Akpek, Mithat Selvi, Sevil Önay, Hilal Bektaş, Mustafa Yılmaz, Mustafa Çetin, Kayıhan Kahraman, Çağdaş Akgüllü, Hüseyin Elbi, Hasan Güngör 
doi: 10.5578/khj.27587
[Abstract] [PDF] 
  
REVIEW 
 
 Kontrast Madde Nefropatisi: Antioksidan Tedavi Yönetimi (331 times displayed)
Mutlu Büyüklü, Eftal Murat Bakırcı, Hüsnü Değirmenci, Gökhan Ceyhun, Ergün Topal 
doi: 10.5578/khj.9543
[Abstract] [PDF] 
  
CASE REPORTS 
 
 Primer Perkütan Koroner İşlem Sonrasında Klopidogrel Kullanımına Bağlı Difüz Alveoler Hemoraji (294 times displayed)
Adnan Kaya, Sami İlhan, Mustafa Adem Tatlısu, Bayram Köroğlu, Ahmet Öz 
doi: 10.5578/khj.9558
[Abstract] [PDF] 
 İnterarteriyel Seyir Sonucu Basıya Uğrayan ve Semptom Veren Anormal Çıkışlı Sağ Koroner Arter-Sol Sirkumfleks Koroner Arter Kombinasyonu ve Başarılı Cerrahi Tedavisi (1301 times displayed)
Burçin Abud 
doi: 10.5578/khj.9327
[Abstract] [PDF] 
 Bilateral İnternal Mammarian Arter ile Koroner Arteryal Baypas Greftleme Sonrası Hızlı İlerleyen Dispne: Olgu Sunumu (346 times displayed)
Evren Özçınar, Mustafa Seren, Mehmet Çakıcı, Mehmet Taşar, Uğursay Kızıltepe 
doi: 10.5578/khj.9564
[Abstract] [PDF] 
 Ventriküler Septal Defekt ve Aort Kapak Yetmezliği ile Komplike olan Rüptüre Valsalva Sinüsü Anevrizmasına Cerrahi Yaklaşım (275 times displayed)
Anıl Özen, Aytaç Çalışkan, Ertekin Utku Ünal, Erman Kiriş, Bahadır Aytekin, Cemal Levent Birincioğlu 
doi: 10.5578/khj.9601
[Abstract] [PDF] 
 Erişkinde Sol Koroner Arterin Pulmoner Arterden Çıkış Anomalisi Cerrahisi (268 times displayed)
Alaa Hijazi, Bayram Yılmazkaya, Murat Ercişli, Deniz Demir, Müslüm Çakır 
doi: 10.5578/khj.9566
[Abstract] [PDF] 
 Stent İmplantasyonunun Nadir Bir Komplikasyonu: Aortokoroner Diseksiyon (265 times displayed)
Okay Abacı, Cüneyt Kocaş, Gökhan Çetinkal, Betül Kocaş, Şükrü Arslan, Ahmet Yıldız 
doi: 10.5578/khj.9563
[Abstract] [PDF] 
 Cor Triatriatumlu Geriatrik Bir Hastanın Cerrahi Tedavisi: Atriyal Fibrilasyon ve İnmenin Nadir Bir Sebebi (275 times displayed)
Burçin Abud, Süreyya Talay 
doi: 10.5578/khj.9333
[Abstract] [PDF] 
 Dramatik Tutulum! Takayasu Arteritine Bağlı Çoklu Damar Tutulumunun Eşlik Ettiği Sağ-Sol Koroner Ostial Darlıklı Bir Olgu (279 times displayed)
Hüsnü Değirmenci, Eftal Murat Bakırcı, Mutlu Büyüklü, Hikmet Hamur, Gökhan Ceyhun 
doi: 10.5578/khj.9568
[Abstract] [PDF] 
 Koroner Arter Baypas Cerrahisinden Sonra Gelişen Asendan Aort Psödoanevrizması (332 times displayed)
Onur Işık, Muhammet Akyüz, Mehmet Fatih Ayık, Yüksel Atay 
doi: 10.5578/khj.9943
[Abstract] [PDF] 
  
index