Kosuyolu Heart J 2018;21(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2018;21(1):75-76 - doi: 10.5578/khj.25291

Cardiac Resynchronization Therapy After Percutaneous Valve Repair in
Functional Mitral Regurgitation Management

Tolga Çimen, Tolga Han Efe, Hamza Sunman, Lale Dinç Asarcıklı, Ekrem Yeter


Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, Ankara, Turkey

ABSTRACT

We present a case of a 72-year-old female with symptomatic heart failure and ischaemic functional mitral regurgitation (FMR), who underwent a successful percutaneous trans-coronary venous mitral annuloplasty with the Carillon™ system. The procedure resulted in some clinical improvement but patient was still very symptomatic. Six months later, the patient underwent cardiac resynchronisation (CRT) device implantation, resulting in a further improvement in clinical and echo­cardiographic measures of FMR. This case suggests a possible synergistic effect between CRT and percutaneous trans-coronary-venous mitral annuloplasty.

Key Words: Mitral regurgitation; percutaneous mitral annuloplasty; cardiac resynchronization therapy

Fonksiyonel Mitral Yetersizliği Tedavisinde Perkütan Kapak Tamiri Sonrası
Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi

ÖZET

Bu olgu sunumunda kalp yetersizliği semptomları ve iskemik fonksiyonel mitral yetersizliği (FMR) sebebiyle Carillon™ sistemiyle başarılı olarak koroner venöz mitral annüloplasti yapılan 72 yaşındaki kadın hasta anlatılmaktadır. İşlem sonrası bir miktar klinik iyileşme olan hastanın semptomları devam etmekteydi. Altı ay sonra hastaya kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT) uygulandı ve hastanın klinik bulgularında ve ekokardiyografik olarak FMR'sinde olumlu ek iyileşme sağlandı. Bu olgu CRT ile perkütan trans-koroner-venöz mitral annüloplastinin olası sinerjistik etkisinden söz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mitral yetersizliği; perkütan mitral annüloplasti; kardiyak senkronizasyon tedavisi

Submitted: 16.03.2016 - Accepted: 08.04.2016

Correspondence/İletişim Adresi

Tolga Çimen

E-mail: drtolgacim@hotmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index