Kosuyolu Heart J 2018;21(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2018;21(1):49-52 - doi: 10.5578/khj.61884

Prediction of Right Renal Artery Take-off Level in Relation to Aortoiliac Bifurcation:
A Computed Tomography Study

Nesrin Gündüz, Gülçin Durukan


İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Several anatomical landmarks are used to approximately assess the renal artery (RA) take-off level. We aimed to evaluate the relationship between aortoiliac bifurcation (AIB) and the RA take-off levels.

Patients and Methods: Overall, 113 patients (71 male; mean age, 42 ± 18 years) without a history of vascular disease and who had undergone cervico-thoraco-abdominal computed tomography (CT) scan were retrospectively studied. The corresponding spinal levels of AIB and the right RA take-off level were craniocaudally set at levels 1-4 (for AIB, L3, L3/4 intervertebral disc, L4, and distal to L4, respectively, and for right RA, T12/L1 intervertebral disc, L1, L1/2 intervertebral disc, and L2, respectively). The relationship between two levels was analyzed by correlation analysis.

Results: The most prevalent level for AIB was L4 (level 3) and for right RA was L1 (level 2). The prevalences of levels 1-4 for right RA were 10.6%, 56.6%, 17.7% and 15%, respectively, and those for AIB were 6.2%, 18.6%, 47.8%, and 27.4%, respectively. There was a positive significant correlation between the levels of AIB and right RA [correlation coefficient (CC), 0.7; p< 0.001]. This correlation was slightly less in women (CC, 0.59; p< 0.001) and more in men (CC, 0.74; p< 0.001). The patients were divided into the following two groups according to their ages: young (< 60 years) and old (≥ 60 years). There was a similar positive significant correlation between the age groups (CC, 0.71 and 0.65, respectively; p< 0.001).

Conclusion: The spinal level of right RA is positively and significantly correlated with the AIB level. Therefore, AIB can be used as a landmark for approximation of RA take-off level.

Key Words: Right renal artery; aortoiliac bifurcation; computed tomography

Sağ Renal Arter Çıkış Seviyesinin Aortoiliyak Bifurkasyona Göre Kestirimi:
Bilgisayarlı Tomografi Çalışması

ÖZET

Giriş: Çeşitli anatomik işaret noktaları renal arter (RA) çıkış seviyesinin yaklaşık olarak belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada aortoiliyak bifurkasyon (AİB) seviyesinin RA çıkış seviyesi ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Kontrastlı serviko-torako-abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) çekimi yapılan ve vasküler hastalığı olmayan 113 hasta (71 erkek, ortalama yaş 42 ± 18 yıl) retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. BT ile vertebralar numaralandırıldı. Ardından AİB ve sağ RA çıkış seviyelerinin karşılık geldiği vertebralar 1'den 4'e kadar olacak şekilde proksimalden distale (AİB için sırasıyla L3, L3/4 arası, L4, L4'ün distali ve sağ RA için sırasıyla T12/L1 arası, L1, L1/2 arası, L2) seviyelendirildi. Bu seviyelerin ilişkisi, Spearman korelasyonu yöntemiyle analiz edildi. Aynı analiz, cinsiyet ve yaş alt-gruplarında da yapıldı. Yine AİB ve RA seviyelerinin çıkış seviyesi sıklıkları cinsiyet ve yaş alt grupları arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: AİB en sık L4 (seviye 3), sağ RA ise L1 (seviye 2) vertebra hizasında saptanmıştır. Seviye 1'den 4'e görülme sıklıkları sağ RA için sırasıyla %10.6, %56.6, %17.7 ve %15, AİB için sırasıyla %6.2, %18.6, %47.8, %27.4 idi. AİB ile sağ RA seviyeleri arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı [korelasyon katsayısı (KK): 0.7, p< 0.001]. Bu korelasyon kadınlarda bir miktar azalırken (KK: 0.59, p< 0.001), erkeklerde daha yüksek idi (KK: 0.74, p< 0.001). Hastalar yaşlarına göre genç ve yaşlı olacak şekilde iki gruba ayrıldı (< 60 ve ≥ 60 yaş). Korelasyon genç (KK: 0.71, p< 0.001) ve yaşlılarda (KK: 0.65, p< 0.001) yine pozitif ve anlamlı idi.

Sonuç: Sağ RA'nın abdominal aortadan çıktığı vertebra seviyesi, AİB vertebra seviyesi ile anlamlı ve pozitif koreledir. Sağ RA çıkış seviyesinin tahmin edilmesi gerektiği durumlarda, AİB seviyesi anatomik işaret noktası olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Sağ renal arter; aortoiliyak bifurkasyon; bilgisayarlı tomografi

Geliş Tarihi: 12.10.2017 - Kabul Tarihi: 17.10.2017

Correspondence/İletişim Adresi

Nesrin Gündüz

E-posta: gunduz.nesrin@gmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index