Kosuyolu Heart J 2018;21(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2018;21(1):39-42 - doi: 10.5578/khj.59696

Comparison of Isothermic Continuous Retrograde Blood Cardioplegia vs.
Intermittent Antegrade Blood Cardioplegia in Isolated CABG Surgery Patients

Babürhan Özbek, Mehmet Erdem Toker


Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: CABG surgeries are performed without complications owing to the improvements in various myocardial protection methods.

Patients and Methods: In the present study, 109 patients who had undergone CABG surgeries between June 1, 2014 and July 31, 2014 were analyzed to investigate the superiority of two different myocardial protection methods utilized in two groups. Group A comprised 26 patients and intermittent isothermic antegrade blood cardioplegia was used at 29°C-32°C. Group R comprised 83 patients and continuous retrograde isothermic blood cardioplegia was used after single dose antegrade blood cardioplegia at 29°C-32°C.

Results: For all 109 patients, early mortality rate was 1 (0.91%). Euroscore, age, sex, diabetes mellitus, hypertension, ejection fraction, and preoperative creatinine levels were comprehensively compared between the groups as the patient's characteristics. No statistical differences were found in these parameters of the groups. Intraoperative and postoperative parameters such as total perfusion time, aortic cross clamping time, prolonged mechanical ventilation needs, postoperative first day troponin levels, usage of inotropic drugs, renal insufficiency requiring hemodialysis, and ischemic ECG changes were comprehensively compared between the groups. Total perfusion time (p= 0.016) and aortic cross clamping time (p= 0.006) parameters were found statistically different between the groups. No significant differences were found for the other postoperative parameters of the groups.

Conclusion: The findings of this study revealed that all methods compared and analyzed in this study for myocardial protection can be used safely with similar early outcomes.

Key Words: Antegrade cardioplegia; retrograde cardioplegia; isothermic blood cardioplegia; isolated CABG surgery

İzole CABG Operasyonlarında Aralıklı Antegrad ile Tek Doz Antegrad Sonrası
Devamlı Retrograd İzotermik Kan Kardiyopleji Uygulamalarının Karşılaştırılması

ÖZET

Giriş: Koroner arter baypas greftleme operasyonları (CABG) günümüzde miyokardiyal koruma yöntemlerinin geliştirilmesi sayesinde güvenle uygulanabilmektedir.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmamızda 1 Haziran-31 Temmuz 2014 tarihleri arasında kliniğimizde opere edilen izole CABG'li 109 hastanın tamamı, uygulanan miyokardiyal koruma yöntemlerinin üstünlüklerini değerlendirmek amaçlı iki grup halinde retrospektif olarak incelendi. Grup A'da bulunan 26 hastada, 29-32°C'de aralıklı antegrad izotermik kan kardiyoplejisi kullanıldı. Grup R'de bulunan 83 hastada, 29-32°C'de tek doz antegrad kan kardiyoplejisi kullanımı sonrası devamlı retrograd izotermik kan kardiyoplejisi uygulandı.

Bulgular: Tüm hastalarda erken dönem mortalitenin 1 (%0.91) adet olduğu görüldü. Euroskor, yaş, cinsiyet, diyabet, ameliyat öncesi kan kreatin düzeyi, hipertansiyon ve ejeksiyon fraksiyonu değerleri, gruplar arası ameliyat öncesi hasta karakteristikleri olarak karşılaştırıldı. Bu parameterlerde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. Ameliyat sırası ve sonrasında ise gruplar arası, total perfüzyon zamanı, aortik kros klemp süresi, inotrop ihtiyacı, iskemik elektrokardiyografi (EKG) değişikliği, uzamış entübasyon ihtiyacı, diyaliz gerektiren renal yetmezlik ve ameliyat sonrası birinci gün troponin değerleri karşılaştırıldı. Total perfüzyon zamanı (p=  0.016) ve aortik kros klemp süresi (p= 0.006) parametrelerinde gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüldü. Diğer parametreler arasında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı.

Sonuç: İzole CABG'li hastalarda kullanılan miyokardiyal koruma yöntemlerinden antegrad ve retrograd kardiyopleji uygulamalarının iki grupta karşılaştırıldığı çalışmamızda, ameliyat öncesi ve sonrası parametrelerde gruplar arası çok yakın sonuçlar elde ettik. Her iki yöntemle de miyokardiyal koruma güvenle sağlanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antegrad kardiyopleji; retrograd kardiyopleji; izotermik kan kardiyoplejisi; izole cabg operasyonları

Geliş Tarihi: 20.06.2017 - Kabul Tarihi: 28.08.2017

Correspondence/İletişim Adresi

Babürhan Özbek

E-posta: dr.baburozbek@gmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index