Kosuyolu Heart J 2018;21(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2018;21(1):16-20 - doi: 10.5578/khj.57289

Cardiac Arrest Registry at a Tertiary Center

Çetin Geçmen1, Muzaffer Kahyaoğlu1, Arzu Kalaycı1, Abdulrahman Naser1, Özge Akgün1, Emine Alpay1, Özkan Candan1, Ahmet Güner1, Mehmet Çelik1, Can Yücel Karabay2, Akın İzgi1, Cevat Kırma1


1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Cardiac arrest, which may result in death without an effective cardiopulmonary resuscitation (CPR), is the unexpected loss of cardiac functions. Sudden cardiac arrest is classified as in-hospital and out-of-hospital depending on the place where the event occurs.

Patients and Methods: In this study, 134 patients (age, >18 years) who were admitted or were brought with the help of their relatives or in an ambulance and medical equipment to the Emergency Department of Kosuyolu Cardiac Hospital with the diagnosis of in-hospital or out-of-hospital cardiac arrest between 2013 and 2016 were enrolled. Demographic characteristics of the patients were obtained from the hospital database.

Results: In total, 134 patients were included in this study. Of these, 95 (71%) were males and 39 (29%) were females. The mean patient age was 61.7 ± 14.6 years. In a total of 134 cardiac arrests, 58 were in-hospital and 76 were out-of-hospital. Among the patients who exhibited electrical activity with pulse after CPR, 35 (64.8%) experienced in-hospital cardiac arrest and 19 (35.2%) experienced out-of-hospital cardiac arrest, whereas among the patients who exhibited pulseless electrical activity after CPR, 23 (28.7%) experienced in-hospital cardiac arrest and 57 (71.2%) experienced out-of-hospital cardiac arrest (p< 0.001).

Conclusion: The most common cause of cardiac arrest in our study cohort was myocardial infarction with ST segment elevation, followed by congestive heart failure and indefinite causes. Asystole was the most common rhythm at admission. The rate of ventricular fibrillation detected in the returning group was found to be higher than the non-returning group and the difference was statistically significant (p< 0.001). Similary to literature in our study, pulsatile electrical rhythm was found to be more prominent in pulsatile rhythms.

Key Words: Cardiac; arrest

Üçüncü Basamak Bir Merkezden Kardiyak Arrest Serisi

ÖZET

Giriş: Kardiyak arrest etkili kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) yapılmazsa ölümle sonuçlanan kardiyak fonksiyonların beklenmedik şekilde kaybolmasıdır. Ani kardiyak arrest olayın meydana geldiği yere bağlı olarak hastane içi ve dışı olarak sınıflandırılır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 2013-2016 yılları arasında kardiyak arrest tanısıyla hastane içi ve hastane dışı olmak üzere Koşuyolu Kalp Hastanesi Acil Servisine başvuran veya hasta yakını ya da ambulans yardımı ile tıbbi ekipmanla getirilen 18 yaş üstü 134 hasta dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri hastane veri tabanından sağlanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya 95 (%71) erkek, 39 (%29) kadın  hasta olmak üzere toplam 134 hasta dahil edilmiştir. Yaş ortalaması 61.7 ± 14.6 olarak saptandı. Total 134 kardiyak arrestin 58'i hastane içi, 76'sı hastane dışı olarak saptanmıştır. KPR sonrası nabızlı elektriksel aktivite saptanan hastaların 35 (%64.8)'i hastane içi arrest, 19 (%35.2)'u hastane dışı arrest; nabızlı elektriksel aktivite sağlanamayan hastaların 23 (%28.7)'ü hastane içi arrest, 57 (%71.2)'si  hastane dışı arrest olarak saptanmıştır (p< 0.001).

Sonuç: Çalışmamızda kardiyak arrest nedeni olarak en sık nedenler; ST yükselmeli miyokart infarktüsü, konjestif kalp yetersizliği ve nedeni belirlenemeyen grup olarak belirlenmiştir. Geliş ritmi olarak en fazla asistol ritmi saptanmıştır. KPR sonrası nabızlı elektriksel aktivite sağlanan grupta saptanan ventriküler fibrasyon oranı nabızlı elektriksel aktivite sağlanamayan gruptakine göre daha yüksek oranda tespit edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır. Çalışmamızda literatüre benzer olarak şoklanabilir ritim olanlarda nabızlı elektriksel aktivite sağlanma oranı daha fazla saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak; arrest

Geliş Tarihi: 23.02.2017 - Kabul Tarihi: 09.06.2017

Correspondence/İletişim Adresi

Çetin Geçmen

E-posta: mkahyaoglu09@hotmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index