Kosuyolu Heart J 2018;21(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2018;21(1):1-8 - doi: 10.5578/khj.53862

Evaluation of Saphenous Vein with or Without Valve and Radial Artery Patency Via
Tomography in Patients Who Underwent Coronary Artery Bypass Grafting

Mehmet Özülkü1, Fatih Aygün1, Bilal Egemen Çiftçi2


1 Baskent University Konya Practise and Research Center, Clinic of Cardiovascular Surgery, Konya, Turkey

2 Baskent University Konya Practise and Research Center, Clinic of Radiology, Konya, Turkey

ABSTRACT

Introduction: This prospective study investigated the effect of the valves of saphenous veins, which were used as conduits, on patency and the 2-year rate of remaining patency of saphenous vein with valve, saphenous vein without valve, and radial art ery (RA) via multislice computerized tomography (MSCT) angiography.

Patients and Methods: Between 2014 and 2015, the patients that underwent coronary artery bypass grafting (CABG) using cardiopulmonary bypass (CPB) and cross-clamp (on-pump with cross-clamp) in our clinic were grouped into three groups depending on the graft type. The first group (Group 1) was RA group, the second group (Group 2) was great saphenous vein with valve group, and the third group (Group 3) was great saphenous vein without valve group. 

Results: The 2-year rates of the remaining patency of these grafts in the decreasing order was as following: RA (87.5%), great saphenous vein without valve (82.4%), and great saphenous vein with valve (78.8%).

Conclusion: The rate of remaining patency was not statistically significant among the RA, saphenous vein without valve, and saphenous vein with valve conduits (p> 0.05; RA vs. vein without valve, p= 0.737; RA vs. saphenous vein with valve, p= 0.321; and saphenous vein without valve vs. saphenous vein with valve, p= 0.465).

Key Words: CABG; saphenous vein; radial artery; computerized tomography

Koroner Arter Baypas Operasyonu Olan Olgularda Kapaklı Kapaksız Safen Ven ve
Radiyal Arter Açıklığının Tomografi ile Araştırılması

ÖZET

Giriş: Çalışmamız prospektif bir çalışma olup yalnızca konduit olarak kullanılmış safen venlerin kapakçıklarının açık kalma üzerine etkisi değil, aynı zamanda kapaklı safen venin, kapaksız safen venin, radyal arterin iki yıllık açık kalma oranı çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) anjiyografi kullanılarak araştırılmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde 2014-2015 yılları arasında koroner arter baypas greft operasyonu (KABGO) yapılmış hastalar üç farklı grefte göre gruplandı. Gruplar kalp akciğer makinası ve X-klemp (On-Pump X-klempli) kullanılarak KABGO yapılan hastalarda kullanılan greftlere göre oluşturuldu. Birinci grup (Grup 1); radiyal arter grubu, ikinci grup (Grup 2); valvli safen ven grubu, üçüncü grup (Grup 3); valv içermeyen safen ven grubu olarak belirlendi.

Bulgular: Greftlerde iki yıllık açık kalma oranı, radiyal arter için %87.5,  kapaksız safen ven  için %82.4 ve kapaklı safen ven için %78.8  bulunmuştur.

Sonuç: Radiyal arter, kapaksız safen ven, kapaklı safen ven arasında iki yıllık açık kalma oranları, istatistiksel olarak anlamlı değildir (p> 0.05; radiyal arter vs. valvsiz ven için p= 0.737; radiyal arter vs. valvli ven için p= 0.321; valvsiz ven vs. vavli ven için p= 0.465).

Anahtar Kelimeler: KABGO; safen ven; radiyal arter; bilgisayarlı tomografi

Submitted: 31.01.2017 - Accepted: 12.04.2017

Correspondence/İletişim Adresi

Fatih Aygün

E-mail: drfatihaygun@gmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index