Kosuyolu Heart J 2017;20(2)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2017;20(2):143-147 - doi: 10.5578/khj.35307

Elevated Red Blood Cell Distribution Width is Associated with Isolated Systolic Hypertension

Ersin Yıldırım


Elazığ Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, Elazığ, Turkey

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study was to determine the relationship between isolated systolic hypertension and red blood cell distribution width (RDW).

Patients and Methods: Eighty-one patients were included in the study. Blood pressure was measured by a cardiologist using a manual sphygmomanometer, and the patients were divided into 2 groups as isolated systolic hypertensive and normotensive based on the European Society of Hypertension classification. Complete blood counts (CBC) and biochemical values of each patient were measured using standard methods.

Results: There was significant difference between the mean RDW values of the isolated systolic hypertensive and the normotensive groups. While there was a strong association between high RDW values and isolated systolic hypertension, there were no significant differences between the 2 groups for any of the other measured laboratory values.

Conclusion: High RDW value appears to be a strong and independent predictor of isolated systolic hypertension.

Key Words: Red cell distribution width; hypertension; erythrocyte indices

Yükselmiş Kırmızı Kan Hücresi Dağıtım Genişliği
İzole Sistolik Hipertansiyon ile İlişkilidir

ÖZET

Giriş: Bu çalışmanın amacı, izole sistolik hipertansiyon ve kırmızı kan hücresi dağılım genişliği (RDW) arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Hastalar ve Yöntem: Toplam 81 hasta çalışmaya dahil edildi. Kan basıncı manuel sfingomanometre kullanarak bir kardiyolog tarafından ölçüldü ve hastalar Avrupa Hipertansiyon Topluluğu sınıflandırmasına dayalı olarak normotansif ve izole sistolik hipertansif olarak iki gruba ayrıldı. Tam kan sayımı ve her hastanın biyokimyasal değerleri standart yöntemler kullanılarak ölçüldü.

Bulgular: İzole sistolik hipertansif ve normotansif grupların ortalama RDW değerleri arasında anlamlı bir fark tespit edildi. Yüksek RDW değerleri ve izole sistolik hipertansiyon arasında güçlü bir ilişki varken, diğer ölçülen laboratuvar değerleri bakımından iki grup arasında anlamlı farklılık yoktu.

Sonuç: Yüksek RDW değeri izole sistolik hipertansiyon için güçlü ve bağımsız bir belirleyici olarak tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Kırmızı kan hücresi dağılım genişliği; hipertansiyon; eritrosit indeksleri

Submitted: 23.08.2016 - Accepted: 24.11.2016

Correspondence

Ersin Yıldırım

E-mail: ersinyild44@gmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index