Kosuyolu Heart J 2017;20(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2017;20(1):81-83 - doi: 10.5578/khj.9333

Surgical Treatment of Cor Triatriatum in a Geriatric Patient:
a Rare Reason for Atrial Fibrillation and Stroke

Burçin Abud1, Süreyya Talay2


1 İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Cardiovascular Surgery, İzmir, Turkey

2 Çanakkale State Hospital, Clinic of Cardiovascular Surgery, Çanakkale, Turkey

ABSTRACT

The incidence of cor triatriatum among neonates with congenital heart disease is only 0.1% to 0.4%. The diagnosis in adults is extremely rare. A 68-year-old patient was referred to our cardiothoracic surgery department following two-dimensional transthoracic echocardiography and a diagnosis of cor triatriatum. Echocardiography was performed due to stroke and atrial fibrillation. Echocardiography revealed a membrane in the left atrium, with the typical presentation of cor triatriatum type 1A. We operated the patient and excised the membrane. The operation was completed conventionally with sinus rhythm. Cor triatriatum in geriatric patients is a rare congenital cardiac abnormality and can be a reason for atrial fibrillation and stroke. The treatment of choice is surgery.

Key Words: Geriatric; atrial fibrillation; stroke; cor triatriatum

Cor Triatriatumlu Geriatrik Bir Hastanın Cerrahi Tedavisi:
Atriyal Fibrilasyon ve İnmenin Nadir Bir Sebebi

ÖZET

Konjenital kalp hastalığı olan yenidoğanlarda cor triatriatum görülme sıklığı %0.1-0.4 olup, erişkinlerde ise görülme olasılığı çok nadirdir. Altmış sekiz yaşında bir hasta ekokardiyografi ile cor triatriatum tanısı konmuş olarak kliniğimize başvurdu. Ekokardiyografik değerlendirme mevcut atriyal fibrilasyon ve meydana gelmiş inme etyolojisini araştırmak için yapılmış olup, değerlendirme sonucunda sol atriyum içinde membran olduğu saptanmış. Değerlendirme sonucunda hastaya tip 1 A cor triatriatum tanısı konmuş. Hasta tarafımızdan opere edilerek mevcut membran çıkartıldı. Operasyon sonrası hastanın ritmi sinüs seyretti. Cor triatriatum geriatriklerde çok nadir görülmekte olup, atriyal fibrilasyon ve inmeye neden olabilmektedir. Bu tip hastalarda tedavi seçeneği cerrahidir.

Anahtar Kelimeler: Geriatrik; atriyal fibrilasyon; inme; cor triatriatum

Submitted: 19.12.2014 - Accepted: 11.02.2015

Correspondence

Burçin Abud

E-mail: burcinabud@hotmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index