Kosuyolu Heart J 2017;20(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2017;20(1):53-58 - doi: 10.5578/khj.27587

The Relation of Inflammatory Markers to Idiopathic Pericardial Effusion

Cemil Zencir1, Mahmut Akpek1, Mithat Selvi1, Sevil Önay1, Hilal Bektaş2, Mustafa Yılmaz3, Mustafa Çetin4,
Kayıhan Kahraman5, Çağdaş Akgüllü1, Hüseyin Elbi6, Hasan Güngör1


1 Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Aydın, Turkey

2 Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Aydın, Turkey

3 Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Aydın, Turkey

4 Adıyaman University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Adıyaman, Turkey

5 Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Tokat, Turkey

6 Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Manisa, Turkey

ABSTRACT

Introduction: With the growing evidence about the role of inflammation on cardiovascular disorders, studies have been focused on inflammatory markers for risk evaluation and disease activity monitoring. The aim of this study was to investigate whether inflammation has a role in idiopathic pericardial effusion (PE) and to reveal its correlation with the disease activity.

Patients and Methods: The study population consisted of 107 patients with PE and 35 age-matched and sex-matched healthy volunteers. Each patient underwent a comprehensive clinical evaluation to identify the probable underlying systemic diseases or other potential causes for PE.

Results: High-sensitivity C-reactive protein levels (hs-CRP), neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) and platelet/lymphocyte ratio (PLR) (p< 0.001 for each) were significantly higher in the PE group than in healthy volunteers. The patients with PE were divided into three subgroups according to the amount of PE. hs-CRP, NLR and PLR significantly correlated with the amount of PE. In the multivariate logistic regression model NLR (OR 1.363, 95% CI 1.026-1.809; p= 0.033) and hs-CRP (OR 1.090, 95% CI 1.030-1.152; p= 0.003) remained as independent predictors of severe PE in patients who have PE.

Conclusion: hs-CRP, NLR and PLR may be used for disease activity monitoring, treatment response evaluation and risk stratification of patients with PE.

Key Words: High-sensitivity C-reactive protein; neutrophil/lymphocyte ratio; pericardial effusion; platelet/lymphocyte ratio

İdiyopatik Perikardiyal Efüzyon ile İnflamatuvar Belirteçler Arasındaki İlişki

ÖZET

Giriş: İnflamasyonun kardiyovasküler hastalıklardaki rolü hakkındaki kanıtların gittikçe artmasıyla, çalışmalar inflamatuvar markerların hastalık aktivitesi ve risk değerlendirmesindeki rolüne odaklanmıştır. Bu çalışmanın amacı inflamatuvar belirteçlerin idiyopatik perikardiyal efüzyonla ile ilişkisini ve hastalık aktivitesi ile olan korelasyonu olup olmadığının incelenmesidir.

Hastalar ve Yöntem: Çalışma popülasyonu perikardiyal efüzyonu olan 107 hasta ile yaş ve cinsiyet olarak benzer 35 sağlıklı gönüllülerden oluşmaktadır. Tüm hastalar perikardiyal efüzyonun etyolojisine yönelik kapsamlı bir klinik değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Bulgular: Plevral efüzyonu grubunda, yüksek sensitif C-reaktif protein (Hs-CRP), nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ve platelet/lenfosit oranı (PLR) (herbiri için p< 0.001), sağlıklı gönüllülerin grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti. Perikardiyal efüzyonu olan hastalar efüzyon miktarına göre 3 gruba bölündü. Hs-CRP, NLR ve PLR perikardiyal efüzyon miktarıyla korele bir şekilde artmaktadır. Çoklu analizde, NLR (OR 1.363, 95% CI 1.026-1.809; p= 0.033)  ve Hs-CRP (OR 1.090, %95 CI 1.030-1.152; p= 0.003), perikardiyal efüzyonu olan hastalarda ciddi perikardiyal efüzyonun bağımsız bir prediktörleridir.

Sonuç: Hs-CRP, NLR ve PLR perikardiyal efüzyonu olan hastalarda, hastalık aktivitesi, tedavi monitörizasyonunda ve risk sınıflamasında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Yüksek sensitif C-reaktif protein; nötrofil/lenfosit oranı; perikardiyal efüzyon; platelet/ lenfosit oranı

Submitted: 18.04.2016 - Accepted: 14.06.2016

Correspondence

Cemil Zencir

E-mail: drczencir@hotmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index