Kosuyolu Heart J 2017;20(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2017;20(1):36-37 - doi: 10.5578/khj.26499

Torasik ve Abdominal Endovasküler Aortik Onarımda Erken Dönem Tecrübemiz:
Üçüncü Basamak Merkez

Uğur Arslantaş, Bilal Boztosun, Lütfi Öcal, Müslüm Şahin, Mehmet Emin Kalkan


Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Retrospektif bu çalışmanın amaçı, endovasküler abdominal aort onarım (EVAR) ve torasik aortik onarım (TEVAR) erken dönem sonuçlarını değerlendirmek ve hastanemizin erken dönem tecrübesini incelemektir.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2009 ile Aralık 2011 tarihleri arasında EVAR ve TEVAR işlemi uygulanan tüm hastalar incelenmiştir. İşlem öncesi, işlem ve işlem sonrası veriler retropektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma periyodunda 46 hastaya TEVAR, 25 hastaya EVAR uygulandı. Endovasküler girişim yapılan hastaların ortalama yaşı 63.7 yıldı. Cihazları yerleştirme başarısı %100'dü. İlave işlem olarak TEVAR olguları içim subklaviyen revaskülarizasyonu (1, %4), aortik debranching (3, %12); EVAR olguları için femoral revaskülarizasyon (1, %2.1) işlemi uygulanmıştır. Acil olgulardaki hastane içi ölüm oranı, elektif olgulara göre daha yüksek izlendi (%13.3 vs. %5.3).

Sonuç: Torasik ve aortik endovasküler onarım erken dönem tecrübe sonuçlarımız umut vericidir. Endovasküler stent greftle aortik patolojilerin onarımı öğrenme dönemlerinde bile etkili bir işlemdir.

Anahtar Kelimeler: Stent greft; endovasküler abdominal aort onarımı; torasik endovasküler aortik onarım; aortik anevrizma; aortik diseksiyon

Early Experience of Thoracic and Abdominal Endovascular Aortic Repair:
a Tertiary Single Centre

ABSTRACT

Introduction: The purpose of this retrospective study was to evaluate the short-term results of endovascular abdominal aortic repair (EVAR) and thoracic aortic repair (TEVAR) and to present an overview of our early experience at our institution.

Patients and Methods: Data of all patients undergoing EVAR and TEVAR between January 2009 and December 2011 were reviewed. Preoperative, intraoperative and early postoperative data were retrospectively reviewed.

Results: During the study period, 46 EVARs and 25 TEVARs were performed. The mean age of patients undergoing endovascular intervention was 63.7 years. The deployment success rates of the procedures were 100%. Additional procedures included subclavian revascularisation (1, 4%) and aortic debranching (3, 12%) for TEVAR cases and femoral revascularisation (1, 2.1%) for EVAR cases. In-hospital mortality in emergency cases was higher than the elective cases (5.3% vs. 13.3%).

Conclusion: Our early short-term results of endovascular repair of thoracic and aortic diseases are promising. Endovascular stent grafts are effective procedures for managing aortic diseases in an inexperienced centre.

Key Words: Stent graft; endovascular abdominal aortic repair; thoracic endovascular aortic repair; aortic aneurysm; aortic dissection

Submitted: 27.04.2016 - Accepted: 01.06.2016

Correspondence

Uğur Arslantaş

E-mail: u.ars@yandex.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index