Kosuyolu Heart J 2017;20(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2017;20(1):30-35 - doi: 10.5578/khj.26500

Relationship Between Monocyte/High-Density Lipoprotein Cholesterol Ratio and
Angiographic Severity and Extent of Coronary Artery Disease

Emrullah Kızıltunç1, Yakup Alsancak2, Burak Sezenöz3, Selçuk Özkan4, Serkan Sivri2,
Aybüke Demir Alsancak5, Gülten Taçoy6


1 Ankara Numune Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, Ankara, Turkey

2 Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, Ankara, Turkey

3 Ankara Gazi Mustafa Kemal State Hospital, Clinic of Cardiology, Ankara, Turkey

4 Ankara Keçiören Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, Ankara, Turkey

5 Ankara Numune Training and Research Hospital, Clinic of Family Medicine, Turkey

6 Gazi University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Ankara, Turkey

ABSTRACT

Introduction: Circulating monocyte count is predictive of new atherosclerotic plaque development. In addition, there is a strong inverse relationship between high-density lipoprotein (HDL) cholesterol and atherosclerosis. We aimed to investigate the relationship between the monocyte/HDL cholesterol ratio and severity of coronary artery disease.

Patients and Methods: A total of 760 patients who underwent coronary angiography were included in the study. The severity of coronary atherosclerosis was calculated by the Gensini score, and the patients were grouped as having low (< 20) and high (> 20) Gensini scores. Baseline characteristics and laboratory parameters were recorded and compared between patients with low and high Gensini scores.

Results: Hypertension, diabetes mellitus, hyperlipidaemia, advanced age and smoking were more common in patients with a high Gensini score. Fasting blood glucose levels, creatinine levels and monocyte/HDL cholesterol ratio were significantly lower in patients with a low Gensini score than in those with a high Gensini score. Logistic regression analysis revealed that older age, fasting blood glucose levels, hyperlipidaemia, family history of coronary artery disease and male gender were independent predictors of a high Gensini score. We observed a correlation between the monocyte/HDL cholesterol ratio and Gensini score (p< 0.001). However, this correlation was weak (Spearman's rho = 0.159).

Conclusion: We observed a positive but weak correlation between the monocyte/HDL cholesterol; ratio and increased coronary atherosclerotic burden, as calculated by Gensini scoring. Further studies are required to demonstrate the relationship between the monocyte/HDL cholesterol ratio and atherosclerotic cardiovascular disease.

Key Words: Monocyte count; high-density lipoprotein cholesterol; atherosclerosis; coronary artery disease; Gensini score

Monosit Sayısı/HDL Oranı ile Koroner Arter Hastalığının
Ciddiyeti ve Yaygınlığı Arasındaki İlişki

ÖZET

Giriş: Kan dolaşımında bulunan monosit sayısı yeni aterosklerotik plak oluşumunda öngörücüdür. Bununla birlikte yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL) düzeyleri ile ateroskleroz arasında güçlü bir negatif ilişki vardır. Bu çalışmada, monosit sayısı/HDL oranıyla koroner arter hastalığı ciddiyeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Koroner anjiyografi yapılan toplam 760 hasta çalışmaya dahil edildi. Koroner ateroskleroz ciddiyeti Gensini skorlama sistemi kullanılarak değerlendirildi ve hastalar Gensini skorlarına göre yüksek (> 20) ve düşük (< 20) olarak iki gruba ayrıldı. Bazal karakteristik özellikler ve laboratuvar parametreleri kaydedilerek yüksek ve düşük Gensini skoru olan hastalar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Hipertansiyon, diabetes mellitus, hiperlipidemi, ileri yaş ve sigara içiciliği yüksek Gensini skoru olan hastalarda daha fazlaydı. Açlık kan şekeri, kreatinin düzeyleri ve monosit/HDL oranı düşük Gensini skoru olan hastalarda yüksek Gensini skoru olanlara kıyasla daha düşüktü. Lojistik regresyon analizinde ileri yaş, açlık kan şekeri, hiperlipidemi, aile öyküsü ve erkek cinsiyetin yüksek Gensini skoru için bağımsız parametreler olduğu gözlendi. Monosit/HDL oranının, Gensini skoruyla korele olduğu (p< 0.001) ancak bu korelasyonun çok zayıf olduğu tespit edildi (Spearman's Rho: 0.159).

Sonuç: Monosit/HDL oranı ile Gensini skoruyla elde edilen ateroskleroz yaygınlığı arasında zayıf da olsa bir ilişki izlenmiştir. Ancak Monosit/HDL oranı ve aterosklerotik kalp hastalığı arasındaki ilişkiyi belirlemek için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Monosit sayısı; yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol; ateroskleroz, koroner arter hastalığı; Gensini skoru

Submitted: 05.04.2016 - Accepted: 26.05.2016

Correspondence

Serkan Sivri

E-mail: drserkansivri@gmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index