Kosuyolu Heart J 2017;20(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2017;20(1):24-29 - doi: 10.5578/khj.26373

Tip A Akut Aort Diseksiyonu Olan Hastalarda Trombosit Lenfosit Oranının
Uzun Dönem Mortalite Tahminindeki Rolü

Mehmet Mustafa Tabakcı1, Anıl Avcı1, Cüneyt Toprak1, Göksel Açar1, Abdulkadir Uslu1, Uğur Arslantaş1,
Serdar Demir1, Deniz Günay2, Elnur Alizade1, Mehmet Altuğ Tuncer3, Mustafa Akçakoyun1


1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

3 Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Tip A akut aort diseksiyonu (AD) yüksek morbidite ve mortalitesinden dolayı hayatı tehdit edici, vasküler acil bir durumdur. İnflamasyon ve trombozun akut aort diseksiyonu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı trombo-inflamatuvar bir marker olan trombosit lenfosit oranı (TLO) ile cerrahi tamire giden akut AD'li hastalar arasında uzun dönem mortalite açısından bir ilişkinin olup olmadığını araştırmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Tek merkezli retrospektif çalışmada Stanford tip A akut AD tanılı, 163 hasta kaydedildi. Hastalar TLO'nun medyan değerine göre düşük ve yüksek TLO grupları olarak iki gruba ayrıldı. Seksen bir hasta düşük TLO'ya (≤ 115), 82 hasta yüksek TLO'ya (> 115) sahipti.

Bulgular: Uzun dönem sağkalım yüksek TLO grubunda daha az bulundu. (long rank, p= 0.024). Buna ilaveten, yüksek bir TLO düzeyi tip A akut AD'li hastalarda uzun dönem mortalitenin bağımsız bir ön gördürücüsü olduğu belirlendi. (HR: 1.008; CI: 1.002-1.013; p= 0.007).

Sonuç: TLO, tromboz ve inflamasyonun ucuz ve basit bir belirtecidir. Başvurudaki artmış seviyeleri uzun dönem mortalitenin tahmininde değerli olabilir ve tip A akut AD'li hastaların risk derecelendirilmesinde faydalı bir belirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Aort diseksiyonu; inflamasyon; tromboz; mortalite; trombosit lenfosit oranı

Role of Platelet-Lymphocyte Ratio in Prediction of Long-Term
Mortality in Patients with Type A Acute Aortic Dissection

ABSTRACT

Introduction: Type A acute aortic dissection (AD) is a life-threatening vascular emergency because of its high morbidity and mortality. Inflammation and thrombosis have been showed to be associated with AD. The aim of the study was to investigate whether there is a relationship between the platelet-lymphocyte ratio (PLR), which is a thrombo-inflammatory marker, and long-term mortality in patients with acute AD who underwent surgical repair.

Patients and Methods: In this single-centre retrospective study, data of 163 patients who were diagnosed with Stanford type A acute AD were recorded. The patients were divided into two groups, namely low and high PLR groups, according to the median value of PLR. In total, 81 patients had low PLR levels (≤ 115) and 82 patients had high PLR levels (> 115).

Results: A long-term survey was found to be lesser in the high PLR group. Furthermore, a high PLR level was determined to be an independent predictor of long-term mortality in patients with type A acute AD (HR: 1.008; CI: 1.002-1.013; p= 0.007).

Conclusion: PLR is a simple and in expensive indicator of thrombosis and inflammation. On admission, its elevated levels may be valuable in the prediction of long-term mortality and may be used as a helpful marker in the risk stratification of patients with type A acute AD.

Key Words: Aortic dissection; inflammation; thrombosis; mortality; platelet-lymphocyte ratio

Geliş Tarihi: 20.04.2016 - Kabul Tarihi: 25.04.2016

Correspondence

Mehmet Mustafa Tabakcı

E-posta: dr.mustafatabakci@hotmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index