Kosuyolu Heart J 2017;20(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2017;20(1):7-12 - doi: 10.5578/khj.25275

Does Monocyte/High-Density Lipoprotein Cholesterol Ratio Predict Saphenous
Vein Graft Patency in Patients with Stable Angina Pectoris?

Yakup Alsancak1, Sina Ali1, Serkan Sivri1, Hasan Biçer1, Hatice Duygu Çiftçi Sivri2, Ayşe Saatçi Yaşar1,
Mehmet Bilge1


1 Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, Ankara, Turkey

2 Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Clinic of Emergency Medicine, Ankara, Turkey

ABSTRACT

Introduction: Circulating monocyte count is a predictive factor of new atherosclerotic plaque development. In addition, there is a strong inverse relationship between high-density lipoprotein (HDL) cholesterol and atherosclerosis. It has been shown that the monocyte/HDL cholesterol ratio (MHR) is a novel inflammatory marker. We aimed to investigate the relationship between MHR and saphenous vein graft disease (SVGD).

Patients and Methods: A total of 3 69 patients were divided into 3 groups (positive SVGD group= 150, negative SVGD group= 89, normal coronary artery group= 130). Baseline characteristics and laboratory parameters were recorded and compared among the groups.

Results: There were no significant differences between the positive and negative SVGD groups, except for age of SVG and left ventricular ejection fraction, according to baseline characteristics. C-reactive protein (CRP) levels, fasting blood glucose levels and mean platelet volume were higher in the positive SVGD group than in the negative SVGD group (p= 0.008, 0.048 and 0.042, respectively). MHR was not significantly different between the positive and negative SVGD groups (p= 0.169) and normal coronary artery group (p= 0.364). CRP was found to be an independent predictor factor of SVGD.

Conclusion: There was no association between MHR and coronary atherosclerosis. MHR was not a predictive factor of SVGD.

Key Words: Monocyte count; high-density lipoprotein cholesterol; atherosclerosis; saphenous vein graft disease

Monosit/ Yüksek Dansiteli Lipoprotein Kolesterol Oranı
Stabil Anjina Pektorisi Olan Hastalarda
Safen Ven Greft Açıklığını Öngördürebilir mi?

ÖZET

Giriş: Dolaşımdaki monosit sayısı yeni aterosklerotik plak gelişimi için öngördürücü bir faktördür. Ayrıca, yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL) ile ateroskleroz arasında güçlü bir ters ilişki vardır. Monosit sayısı/HDL oranının (MHR) yeni bir inflamatuvar belirteç olduğu gösterilmiştir. Biz MHR ile safen ven greft hastalığı (SVGD) arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Toplam 369 hasta 3 gruba bölündü (SVGD olan grup= 150, SVGD olmayan grup= 89, normal koroner arter grubu= 130). Bazal karakteristikler ve laboratuvar parametreleri kayıt edildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Bazal karakteristiklere göre SVGD olan ve olmayan gruplarda, SVG yaşı ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu haricinde istatistiksel farklılık yoktu. C-reaktif protein, açlık kan şekeri ve ortalama platelet hacmi SVGD olan grupta SVGD olmayan gruba göre daha yüksekti (sırasıyla p değerleri= 0.008, 0.048 ve 0.042). MHR değeri SVGD olan, SVGD olmayan (p= 0.169) ve normal koroner arter grupları (p= 0.364) arasında istatistiksel farklılık göstermedi. CRP, SVGD için bağımsız öngördürücü faktör olarak bulundu.

Sonuç: MHR ve koroner ateroskleroz arasında ilişki yoktu. MHR, SVGD için bir öngördürücü faktör değildi.

Anahtar Kelimeler: Monosit sayısı; yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol; ateroskleroz; safen ven greft hastalığı

Submitted: 02.03.2016 - Accepted: 05.04.2016

Correspondence

Serkan Sivri

E-mail: drserkansivri@gmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index