Kosuyolu Heart J 2016;19(2)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2016;19(2):72-75 - doi: 10.5578/khj.10962

Relationship Between Admission Neutrophil to Lymphocyte Ratio and
ST-Elevation Myocardial İnfarction Complicated by Cardiogenic Shock

Elnur Alizade, Sinan Cerşit, Mustafa Bulut, Anıl Avcı, Mehmet Mustafa Tabakcı, Ahmet Güler,
Uğur Aslantaş, Mehmet Yunus Emiroğlu, Selçuk Pala


Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) is related to the pathogenesis of acute coronary syndromes. The inflammatory process in ST-elevation myocardial infarction (STEMI) may cause an increase in NLR. In this study, we aimed to investigate whether admission NLR is associated with STEMI complicated by cardiogenic shock.

Patients and Methods: The study population comprised patients who had presented with acute STEMI. All patients referred underwent routine blood tests, including common blood cell counts, and NLR analysis.

Results: STEMI showed characteristics of cardiogenic shock in 100 patients and was uncomplicated in 103 patients. NLR was significantly different between the two groups (9.9 ± 7.9 vs. 6.2 ± 4.3, respectively, p< 0.001). Multiple logistic regression analyses showed that NLR was significantly associated with STEMI complicated by cardiogenic shock (β= 1.07, 95% CI 1.01-1.15, p= 0.03).

Conclusion: Our results demonstrated that admission NLR was higher in patients with STEMI complicated by cardiogenic shock. To prove this relationship between NLR and cardiogenic shock, further investigations are needed.

Key Words: Neutrophil to lymphocyte ratio; cardiogenic shock; myocardial infarction; inflammation; atherosclerosis

ST Segment Elevasyonlu Miyokart İnfarktüsünde Nötrofil/Lenfosit Oranının
Kardiyojenik Şokla İlişkisi

ÖZET

Giriş: Nötrofil-lenfosit oranı (NLO) akut koroner sendromların fizyopatolojisi ile ilişkilidir. ST segment elevasyonlu miyokart infarktüsünde (STEMİ) gözlenen inflamatuvar süreç NLO'da artışa sebep olabilir. Çalışmamızda, STEMİ ile hastaneye başvuran hastalarda kardiyojenik şok (KŞ) gelişen ve gelişmeyen gruplar arasında NLO'da fark olup olmadığı araştırıldı.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya akut STEMİ ile başvuran toplam 203 hasta alındı. Yüz hasta KŞ grubunu oluşturdu. Yüz üç hastada ise komplikasyonsuz STEMİ mevcuttu. Tüm hastalardan rutin kan örnekleri alındı. NLO analizi yapıldı.

Bulgular: NLO gruplar arasında anlamlı olarak farklı bulundu (9.9 ± 7.9 vs. 6.2 ± 4.3, sırasıyla, p< 0.001).  "Multiple logistic regression" analizi, KŞ'yle komplike STEMİ'nin şok izlenmeyen STEMİ hasta grubuna göre daha yüksek NLO değerlerine sahip olduğunu gösterdi (β= 1.07, %95 CI 1.01-1.15, p= 0.03).

Sonuç: Çalışmamızda hastaneye başvuruda ölçülen NLO'nun  KŞ gelişen STEMİ hastalarında anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulundu. Artmış NLO oranı KŞ gelişecek hastaları predikte etmede kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil/lenfosit oranı; karsinojenik şok; ST segment elevasyonlu miyokart infarktüsü; inflamasyon; ateroskleroz

Geliş Tarihi: 12.01.2016 • Kabul Tarihi: 04.02.2016

Yazışma Adresi

Elnur Alizade

E-posta: elnur17@yahoo.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index