Kosuyolu Heart J 2015;18(3)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2015;18(3):151-154 - doi: 10.5578/khj.9545

Successful Percutaneous Coronary Intervention for Anomalous Coronary Artery Origin

Hüseyin Ayhan1, Hacı Ahmet Kasapkara1, Abdullah Nabi Aslan2, Tahir Durmaz1, Telat Keleş1, Engin Bozkurt1


1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

ABSTRACT

Congenital anomalies of coronary arteries, although rare, can result in myocardial  ischemia  and  sudden  cardiac  death. The  incidence  of  coronary  artery anomalies is reported to be 1-2% in the general population. We report two cases in which coronary angiography revealed anomalous origin of the right coronary and left main coronary arteries, respectively.  Both cases were successfully treated by percutaneous coronary intervention.

Key Words: Coronary artery anomalies; coronary angiography; percutaneous coronary intervention

Koroner Arter Çıkış Anomalisinde Başarılı Perkütan Koroner Girişim

ÖZET

Koroner arterlerin doğuştan anomalileri nadir görülmesine rağmen miyokart iskemisi ve ani kardiyak ölüme neden olabilmektedir. Koroner arter anomali (KAA) sıklığı genel nüfusta %1-2 olarak bildirilmektedir. Koroner anjiyografi yapılan iki olgunun birinde sol ana koroner arter, diğerinde sağ koroner arter çıkış anomalisi saptandı ve iki olgu da başarılı perkütan koroner girişim ile tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter anomalisi; koroner  anjiyografi; perkütan koroner girişim

Geliş Tarihi: 13.02.2014 - Kabul Tarihi: 23.03.2014

Yazışma Adresi

Hüseyin Ayhan

E-posta: huseyinayhan44@yahoo.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index