Kosuyolu Heart J 2015;18(3)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2015;18(3):146-148 - doi: 10.5578/khj.6655

Residual Obstruction Detected During Pregnancy 28 Years After Total Correction of
Tetralogy of Fallot and Its Surgical Treatment

Mehmet Taşar1, Zeynep Eyileten1, Nur Dikmen Yaman1, Murat İsmail1, Tamer Sayın1, Adnan Uysalel1


1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,  Ankara, Türkiye

ABSTRACT

Tetralogy of Fallot (TOF) is the most common syanotic heart defect, with well-known pathophysiology. Although total correction operations have excellent outcomes, palliative shunt procedures may be necessary in some situations. Despite the common use of total correction procedures, residual obstruction may develop in the long-term. Accurate diagnosis is essential for approppriate treatment. Cardiac magnetic resonance imaging provides reliable and comprehensive information about the nature of congenital heart defects. In this case report, we presented a woman who underwent reoperation for right ventricular outflow tract obstruction detected during pregnancy 28 years after total correction surgery of TOF.

Key Words: Tetralogy of Fallot; ventricular outflow obstruction; reoperation

Fallot Tetralojisi Total Düzeltme Ameliyatından 28 Yıl Sonra Gebelikte Saptanan
Rezidüel Darlık ve Cerrahi Olarak Giderilmesi

ÖZET

Fallot tetralojisi (TOF) tüm siyanotik kalp hastalıkları arasında en sık görülen defekttir. Patofizyolojisi iyi bilinmektedir. Tam  düzeltme  ameliyatlarının  sonuçları  yüz  güldürücü  olmakla  birlikte,  bazı  özel durumlarda palyatif şant girişimlerine gereksinim olmaktadır. Tam düzeltme ameliyatlarının yaygın uygulamasına rağmen uzun dönemde gelişen rezidüel darlık sorun olabilmektedir. Uygun tedavinin seçilmesi için doğru tanı şarttır. Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme doğuştan kalp defekti hakkında güvenilir ve kapsamlı bilgi sağlayabilmektedir. Bu yazıda, çocukluk döneminde TOF nedeniyle tam düzeltme ameliyatı yapılmış bir kadın hastada 28 yıl sonra gebelik sırasında saptanan ve yeniden ameliyatla tedavi edilen sağ ventrikül çıkım yolu darlığı sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Fallot tetralojisi; ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonu; yeniden ameliyat

Geliş Tarihi: 16.09.2013 - Kabul Tarihi: 12.11.2013

Yazışma Adresi

Mehmet Taşar

E-posta: mehmet.tasar@hotmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index