Kosuyolu Heart J 2015;18(3)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2015;18(3):135-138 - doi: 10.5578/khj.10086

Long-Term Mortality of Nonvalvular Atrial Fibrillation

Cem Bostan1, Okay Abacı1, Cüneyt Koçaş1, Uğur Coşkun1, Ahmet Yıldız1, Mustafa Sarı2, Zerrin Yiğit2


1 Cardiology Institute of İstanbul University, Department of Cardiology, İstanbul, Turkey

2 Haseki Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, İstanbul, Turkey

ABSTRACT

Introduction: This study sought to determine long-term all-cause mortality and cardiovascular mortality in patients with nonvalvular atrial fibrillation (AF).

Patients and Methods: The study included 352 patients (153 males, 199 females; mean age 62 years; range 34 to 82 years) who presented to our clinic between 1995 and 2010 and were diagnosed with nonvalvular AF. The follow-up ranged from 72 to 176 months (mean 110 months).

Results: The causes or associated conditions of AF were hypertension (51.1%), coronary heart disease (29.9%), heart failure (48.8%), diabetes mellitus (11.9%), and pulmonary hypertension (9.9%). Seventy-two patients (21%) died during the follow-up period. Cardiovascular death was noted in 30 patients (41.7%). Sudden death was seen in six patients (8.3%). Death from stroke occurred in 20 patients (27.8%), and 16 patients (22.2%) died of other causes (malignancies, accidents, infectious causes, etc.).

Conclusion: The major cause of death was of cardiovascular origin in patients with nonvalvular AF.

Key Words: Nonvalvular atrial fibrillation; mortality

Kapak Dışı Atriyal Fibrilasyonda Uzun Dönem Mortalite

ÖZET

Giriş: Kapak dışı atriyal fibrilasyonu (AF) olan hastalarda uzun dönemde gerçekleşen tüm sebeplere bağlı ve kardiyovasküler nedenlere bağlı mortaliteyi belirlemeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: 1995 ile 2010 yılları arasında kliniğimize başvuran ve kapak dışı AF tanısı konan 352 hasta (153 erkek, 199 kadın; ort. yaş 62; dağılım 34-82) geriye dönük olarak incelendi. Takip süresi 72-176 ay arasında değişmekteydi (ort. 110 ay).

Bulgular: Atriyal fibrilasyon etkeni veya ilişkili durumu olarak hipertansiyon (%51.1), koroner kalp hastalığı (%29.9), kalp yetersizliği (%48.8), diabetes mellitus (%11.9), pulmoner hipertansiyon (%9.9) saptandı. İzlem sırasında 72 hastanın (%21) öldüğü belirlendi. Ölümler 30 hastada (%41.7) kardiyovasküler nedenli, 20 hastada (%27.8) inme kaynaklı, altı hastada (%8.3) ani ölüm idi; 16 hastada (%22.2) ölümler diğer nedenlere (malignite, kaza, infeksiyon vb.) bağlandı.

Sonuç: Kapak dışı AF'li  hastalarda uzun dönemde ana ölüm nedeninin kardiyovasküler kaynaklı olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Kapak dışı atriyal fibrilasyon; mortalite

Submitted: 06.08.2015 - Accepted: 13.08.2015

Correspondence

Cem Bostan

E-mail: bostancem@yahoo.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index