Kosuyolu Heart J 2015;18(2)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2015;18(2):84-88 - doi: 10.5578/khj.9852

Mean Platelet Volume and Neutrophil Lymphocyte Ratio as New Markers of Preeclampsia Severity

Mehmet Ata Akıl1, Mehmet Zihni Bilik1, Halit Acet1, Senem Yaman Tunç2, Faruk Ertaş1, Mesut Aydın1, Hasan Kaya1, Yahya İslamoğlu1, Sait Alan1


1 Dicle University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Diyarbakır, Turkey

2 Dicle University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Diyarbakır, Turkey

ABSTRACT

Introduction: This study was undertaken to examine the role of hematological parameters in predicting the severity of hypertension in pre-eclamptic women.

Patients and Methods: Two hundred sixty-one pre-eclamptic women and fifty-one women with normal pregnancy were included in the study. The severity of preeclampsia was classified as mild or severe.

Results: Compared to post-delivery period, pre-eclamptic females had lower platelet count, raised mean platelet volume and raised neutrophil lymphocyte ratio (p< 0.001, p< 0.001, p< 0.001, respectively). Multiple linear regression analysis showed an independent correlation between the severity of hypertension and mean platelet volume as well as the neutrophil lymphocyte ratio (β= 0.25, p< 0.001; β= 0.31, p< 0.001, respectively).

Conclusion: Both mean platelet volume and neutrophil lymphocyte ratio emerged as independent predictors of the severity of hypertension in preeclampsia.

Key Words: Preeclampsia; mean platelet volume; neutrophil lymphocyte ratio; hypertension

Ortalama Trombosit Hacmi ve Nötrofil Lenfosit Oranı: Preeklampsinin Ciddiyetinin Yeni Belirteçleri

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada, hematolojik parametrelerin ölçümleri ile preeklamptik kadınlarda hipertansiyon şiddetini tahmin etmenin mümkün olup olmadığını araştırdık.

Hastalar ve Yöntem: İki yüz altmış bir preeklamptik ve 51 normal gebe kadın çalışmaya alındı. Preeklampsi olguları hafif ve ağır preeklampsi olarak sınıflandırıldı.

Bulgular: Doğum sonrası sonuçlar karşılaştırıldığında, preeklamptik kadınların trombosit sayıları düşük, ortalama trombosit hacimleri ve nötrofil lenfosit oranları yüksekti (sırasıyla; p< 0.001, p< 0.001 ve p< 0.001). Çoklu lineer regresyon analizinde, ortalama trombosit hacmi ve nötrofil lenfosit oranı hipertansiyon şiddeti ile bağımsız bir şekilde korelasyon gösterdi (sırasıyla; β= 0.25, p< 0.001 ve β= 0.31, p< 0.001).

Sonuç: Hem  ortalama trombosit hacmi hemde nötrofil lenfosit oranı preeklamptik gebelerde hipertansiyonun şiddetini öngörmede bağımsız birer belirleyici olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi; ortalama trombosit hacmi; nötrofil lenfosit oranı; hipertansiyon

Correspondence

Mehmet Ata Akıl

E-mail: mata.akil@gmail.com

Submitted: 14.04.2015 - Accepted: 20.04.2015

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index