Kosuyolu Heart J 2015;18(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2015;18(1):54-56 - doi: 10.5578/khj.6088

Endovascular Retrieval of the Intracaval Guidewire

Ahmet Okyay, Volkan Yüksel, Serhat Hüseyin, Şahin İşcan, Suat Canbaz


Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

ABSTRACT

In accordance with the increase in cardiovascular interventions, the incidence vascular complications have also increased. We present a case that developed migrated intracaval guidewire during  hemodialysis cathater insertion and the guidewire was removed by transluminal approach. A double-lumen hemodialysis cathater was inserted from the femoral vein under local anesthesia. Then the migrated guidewire in the inferior vena cava lumen was realized. This guidewire was removed by using percutaneous technique uneventfully.

Key Words: Foreign bodies; central venous catheter; complication; percutaneous transluminal approach

İntrakaval Kılavuz Telin Endovasküler Yolla Çıkarılması

ÖZET

Kardiyovasküler girişimsel işlemlerdeki artışla beraber, karşılaşılan vasküler komplikasyonlarda da artış olmuştur. Hemodiyaliz kateteri takılması esnasında vena kava içinde kalan kılavuz telin, translüminal çıkarılması olgusu sunuyoruz. Femoral venden çift lümenli geçici hemodiyaliz kateteri lokal anestezi altında takıldı. Bu esnada kullanılan kılavuz telin vena kava inferior lümeninde kaldığı fark edildi. Bu kılavuz tel perkütan teknikle komplikasyonsuz çıkarıldı.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim; komplikasyon; perkütan transluminal yaklaşım  

Yazışma Adresi

Volkan Yüksel

E-posta: drvyuksel@yahoo.com

Geliş Tarihi: 03.07.2013 - Kabul Tarihi: 06.09.2013

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index