Kosuyolu Heart J 2015;18(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2015;18(1):39-44 - doi: 10.5578/khj.5303

Preoperative Cardiovascular Evaluation For Noncardiac Surgery

Banu Şahin Yıldız1, Mustafa Ozan Gürsoy2


1 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 Iğdır Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Iğdır, Türkiye

ABSTRACT

The increase in ageing of the population has a major impact on perioperative patient management. The number of surgical interventions increases in almost all age groups, but that the largest increase occurs in the middle aged and elderly population. Although mortality from cardiac disease is decreasing in the overall population, the prevalence of ischemic heart disease, heart failure and cardiovascular risk factors, especially diabetes mellitus, is increasing. Among the significant co-morbidities in elderly patients presenting for general surgery, cardiovascular disease is the most prevalent. Cardiac complications after non-cardiac surgery depend not only on specific risk factors but also on the type of surgery and the circumstances under which it takes place. In this review, we aimed to summarize the preoperative cardiovascular evaluation for noncardiac surgery.

Key Words: Cardiac; preoperative evaluation; noncardiac surgery

Kalp Dışı Cerrahi Girişim Uygulanacak Kalp Hastalarında Preoperatif Değerlendirme

ÖZET

Yaşlanan popülasyonun artmasının perioperatif tedavi üzerinde önemli bir etkisi olmaktadır. Cerrahi işlem sayısının her yaş grubunda arttığı gibi, en fazla artış orta yaş ve yaşlı popülasyonda görülmeye başlanmıştır. Kalp hastalıklarına bağlı mortalite genel popülasyonda azalmasına rağmen, iskemik kalp hastalığı, kalp yetersizliği ve başta diyabet olmak üzere kardiyovasküler risk faktörlerinde artış görülmektedir. Genel cerrahi yapılan yaşlı hastalarda en sık görülen komorbidite, kardiyovasküler hastalıktır. Kalp dışı cerrahi işlemlerin ardından gelişen kardiyak komplikasyonlar, yalnızca spesifik risk faktörlerine bağlı değil, aynı zamanda cerrahinin türü ve cerrahinin yapıldığı koşullar ile de ilişkilidir. Bu derlemede kalp dışı cerrahi girişim uygulanacak kalp hastalarında preoperatif değerlendirmeyi özetlemeyi hedefledik.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak; preoperatif değerlendirme; kalp dışı cerrahi

Yazışma Adresi

Mustafa Ozan Gürsoy

E-posta: m.ozangursoy@yahoo.com

Geliş Tarihi: 14.04.2013 - Kabul Tarihi: 21.04.2013

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index