Kosuyolu Heart J 2015;18(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2015;18(1):34-38 - doi: 10.5578/khj.9541

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Açık Kalp Cerrahisi:
İlk 500 Olgunun Değerlendirilmesi

Orhan Fındık1, Özgür Barış1, Çağrı Düzyol1, Hakan Parlar1, Rezzan Aksoy1, Hüseyin Şaşkın1, Ufuk Aydın2, Atike Tekeli Kunt1, Cevdet Uğur Koçoğulları3


1 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Kocaeli, Türkiye

2 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye

3 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde yapılan ilk 500 kalp ameliyatının sonuçları değerlendirildi.

Hastalar ve Yöntem: Nisan 2010 ile Ekim 2014 tarihleri arasında toplam 500 hastaya (360 erkek,140 kadın; ortalama yaş 61.23) açık kalp ameliyatı yapıldı. 414 hastada koroner arter hastalığı, 21 hastada aort anevrizması ve diseksiyon, 18 hastada aort kapak hastalığı, 14'ünde mitral kapak hastalığı, 10'unda atriyal septal defekt, 3'ünde atriyal miksoma, 1 hastada aortik fistül, 1 hastada mediastende kitle mevcuttu. Diğer hastalarda preoperatif tanılar, kapak ve koroner arter hastalığı, aort anevrizması ve koroner arter hastalığı, kalbe nafiz bıçaklanma idi.

Bulgular: Hastane mortalitesi 18 hasta ile %3.6 oranında gerçekleşti. Kaybedilen hastaların on altısında koroner arter cerrahisi, birinde mediastinal kitle nedeniyle operasyon, bir hastada da göğse bıçaklanma nedeniyle açık kalp cerrahisi yapılmıştı. Yoğun bakımda ve serviste takip edilen hastaların 137'sinde atriyal fibrilasyon gelişti. 11 hastada yara yeri infeksiyonu, 3 hastada mediastinit, 33 hastada düşük kardiyak debi mevcuttu; düşük kardiyak debi gelişen hastaların 23'üne intraaortik balon pompası yerleştirildi. 5 hastada böbrek yetmezliği, 12 hastada solunum yetmezliği, 7 hastada nörolojik disfonksiyon görüldü. 2 hastaya atriyo ventriküler blok nedeniyle kalıcı pace-maker yerleştirildi. 15 hasta kanama ve sternum ayrılması nedeniyle revizyona alındı.

Sonuç: Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi koordinatörlüğünde açık kalp ameliyatlarının uygulanmaya başlandığı hastanemizde, ilk 500 vakada mortalite ve morbidite oranlarımız kabul edilebilir düzeydedir. Kliniğimiz, ameliyat sayısı ve çeşitliliği ile sağkalım oranları açısından değerlendirildiğinde, il genelinde toplam yedi açık kalp ameliyatı yapılan merkeze sahip Kocaeli'de ilk sıralarda yer alan bir merkez konumuna yükselmiştir.

Anahtar Kelimeler: Açık kalp ameliyatı; koroner arter hastalığı; mortalite, morbidite

Open Heart Surgery in Kocaeli Derince Training and Research Hospital:
Evaluation of the First Five Hundred Cases

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study is to evaluate the results of the first 500 open heart operations performed in the Cardiovascular Surgery Clinic of Kocaeli Derince Training and Research Hospital.

Patients and Methods: A total of 500 patients (360 male, 140 female with a mean age of 61.23 years) were operated as open cardiac surgery between April 2010 and October 2014. 414 cases were operated for coronary artery disease, 21 were for aortic aneurysm and dissection, 18 were for aortic valve disease, 14 were for mitral valve disease, 10 were for atrial septal defect, 3 were for myxoma, 1 was for aortic fistula, 1 was for mediastinal mass; the others were for combined cardiac valve and coronary arterial disease, combined aortic aneurysm and coronary arterial disease and cardiac stabbing from an external center.

Results: The in-hospital mortality was 18 patients (3.6%). Sixteen of these were coronary artery surgery, one was mediastinal mass excision and one was cardiac stabbing. Atrial fibrillation occurred in 137 parients who were followed up in the intensive care unit and inpatient room. Wound infection occurred in 11 patients, mediastinit occurred in 3, low cardiac output occurred in 33 patients, kidney failure occurred in 5, respiratory insufficiency occurred in 12, neurologic disfunction occurred in 7 and atrioventricular block occurred in 2 patients. Intraaortic balloon pump were placed in 23 of the patients with low cardiac output. Two patients were implanted permanent pacemakers. Fifteen patients were taken to reoperation for bleeding and sternal dehiscence.

Conclusion: Mortality and morbidity rates are in an acceptable level for our hospital as a center which started open heart surgery with Kartal Kosuyolu Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital as coordinator. Although there are seven centers performing open heart surgery in Kocaeli, our center has risen to the first place when evaluated for number of operations and rates of survival in the recent years.

Key Words: Open heart surgery; coronary arterial disease; mortality; morbidity

Yazışma Adresi

Orhan Fındık

E-posta: temorhan@yahoo.com

Geliş Tarihi: 07.02.2015 - Kabul Tarihi: 04.03.2015

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index