Kosuyolu Heart J 2015;18(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2015;18(1):29-33 - doi: 10.5578/khj.9540

Evaluation of Association Between Hyperlipidemia and Heart Rate Variability in
Subjects Without Apparent Cardiovascular Disease

Alper Kepez, Zekeriya Doğan, Ceyhun Mammadov, Altuğ Çinçin, Halil Ataş, Murat Sünbül, Tarık Kıvrak, Mumune Topçu, Bülent Mutlu, Okan Erdoğan


Marmara University Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, İstanbul, Turkey

ABSTRACT

Introduction: There is limited data in the literature regarding the association between hyperlipidemia and heart rate variability (HRV). The aim of the present study is to investigate the association between HRV and hyperlipidemia by retrospectively evaluating the recordings of subjects free of any apparent cardiovascular or systemic disease.

Patients and Methods: Medical records of patients to whom 24 hour-Holter recording was performed in our clinic between January 2012 and May 2013 were retrospectively examined. Data of subjects who were determined to be free of any cardiovascular or systemic disease were used in the analysis.

Results: Data of 37 subjects were used. There were 20 subjects with hyperlipidemia (10 male, age: 44.5 ± 11.1 years) and 17 subjects with normal lipid profile (5 male, age: 33.4 ± 10.6 years; p= 0.18 for gender and p=0.004 for age). Majority of HRV parameters were found to be significantly depressed in group with hyperlipidemia; however, there were no significant difference between groups regarding prevalence of arrhythmias. Out of components of the lipid profile, linear regression analysis revealed serum triglyceride level to be independently associated variable with RMSSD, PNN50 and LF/HF ratio (in respective order; beta= -0.40, p= 0.02; beta= -0.41, p= 0.012 and beta= -0.31, p= 0.05).

Conclusion: Subjects with hyperlipidemia were observed to have significantly depressed HRV compared to subjects with normal lipid profile in our retrospective study. Based on our observations, it may be suggested that patients with hyperlipidemia, in particular with hypertriglyceridemia display higher subtle cardiac sympathetic activity which may be associated with increased cardiovascular morbidity and mortality.

Key Words: Hyperlipidemia; holter recording; heart rate; autonomic nervous system

Bilinen Kardiyovasküler Hastalığı Olmayan Kimselerde Hiperlipidemi ve
 Kalp Hızı Değişkenliği Arasındaki İlişkinin Araştırılması

ÖZET

Giriş: Literatürde hiperlipidemi ve kalp hızı değişkenliği (KHD) ilişkisiyle ilgili sınırlı sayıda veri mevcuttur. Çalışmamızın amacı aşikâr kardiyovasküler veya sistemik hastalığı olmayan bireylerin kayıtlarını retrospektif olarak inceleyerek KHD ve hiperlipidemi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2012 ve Mayıs 2013 tarihleri arasında kliniğimizde 24 saatlik Holter tetkiki yapılan tüm hastaların medikal kayıtları incelendi. Sistemik veya kardiyovasküler hastalığı olmadığına karar verilen kişilerin verileri analizde kullanıldı.

Bulgular: Toplam 37 kişinin verisi kullanıldı. Yirmi kişinin hiperlipidemik (10 erkek, yaş: 44.5 ± 11.1) olduğu saptanırken 17 kişinin normal lipit profiline sahip olduğu izlendi (5 erkek, yaş: 33.4 ± 10.6; cinsiyet için p= 0.18 ve yaş için p= 0.004). Hiperlipidemik hasta grubunda normal lipit profili grubuna göre çoğu KHD parametresinin anlamlı derecede deprese olduğu izlendi ancak aritmi prevalansları arasında fark saptanmadı. Lineer regresyon analizinde serum trigliserid düzeyinin RMSSD, PNN50 ve LF/HF oranı ile bağımsız olarak ilişkili olduğu görüldü (sıra ile beta= -0.40, p= 0.02; beta= -0.41, p= 0.012 ve beta= -0.31, p= 0.05).

Sonuç: Retrospektif çalışmamız sonucunda hiperlipidemisi olan grupta normal lipit profili olan kişilere göre kalp hızı değişkenliğinin anlamlı derecede deprese olduğu gözlendi. Gözlemlerimiz sonucunda özellikle hipertrigliseridemisi olan hiperlipidemik kişilerin daha yüksek kardiyak sempatik aktivite gösterdikleri ve bu durumun artmış kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile ilişkili olabileceği düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Hiperlipidemi; holter kaydı; kalp hızı; otonom sinir sistemi

Yazışma Adresi

Alper KEPEZ

E-posta: alperkepez@yahoo.com

Geliş Tarihi: 29.10.2014 - Kabul Tarihi: 09.12.2014

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index