Kosuyolu Heart J 2015;18(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2015;18(1):10-14 - doi: 10.5578/khj.9534

Relation Between Obstructive Sleep Apnea and Duration of QRS Complex

Fatih Aygün1, Harun Karamanlı2


1 Department of Cardiovascular Surgery, Başkent University, Konya Medical and Research Center, Konya, Turkey

2 Department of Pulmonology, Faculty of Medicine Mevlana University, Konya, Turkey

ABSTRACT

Introduction: To investigate the relation between severity of obstructive sleep apnea (OSA) and widened QRS complex on electrocardiogram.

Patients and Methods: The present study comprised 85 subjects diagnosed with OSA at our clinic between March 2013 and September 2014. PSG reports were reviewed by a self-proclaimed expert physician. Whilst the patients with severe sleep apnea disease were assigned to Group 1, patients with mild-moderate sleep apnea disease were assigned to Group 2.

Results: The age of the patients participated in the study ranged between 20 years (y) (minimum-min) and 85 years (maximum-max) (mean ± standard deviation 48.5 ± 13.2 y). Of these subjects, 51 (60%) were male and 34 (40%) were female. Mean duration of QRS complex was 0.112 ± 0.016 seconds (sec) in Group I consisted of patients with severe OSA of which Polysomnography (PSG) records and scoring were done using ALICE 6 system, whereas it was 0.080 ± 0.017 sec in Group 2.

Conclusion: It was observed that duration of QRS complex was longer in the patients with severe OSA as compared to those with mild-moderate OSA. The result was statistically significant (p< 0.01).

Key Words: Monitoring sleep; electrocardiogram; obstructive sleep apnea

Obstrüktif Uyku Apne Şiddeti ile QRS Süresi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada, obstrüktif uyku apnesi (OSA) şiddeti ile elektrokardiyogramdaki QRS süresinin genişlemesi arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma; kliniğimizde Mart 2013 ve Eylül 2014 tarihleri arasında, OSA tanısı almış 85 kişiyi içermektedir. PSG raporları alanında uzman hekim tarafından değerlendirildi. Şiddetli uyku apne hastalığı olan bireyler Grup 1 olarak adlandırılırken, orta, hafif uyku apne hastalığı olan bireyler Grup 2 olarak belirlendi.

Bulgular: Çalışmaya katılan tüm bireylerin yaş dağılımı; minimum(min) 20 yıl (y), maksimum(max) 85 yıldır (ortalama ± standart sapma 48.5 ± 13.2 y). Bu kişilerin 51 (%60)'i erkek, 34 (%40)' ü kadındır. Polisomnografi (PSG) kayıtları ve skorlaması ALICE 6 system kullanılarak oluşturulan, şiddetli OSA'sı olan bireyleri içeren Grup 1'de QRS süresi 0.112 ± 0.016 saniye iken Grup 2' de 0,080 ± 0,017 saniye olduğu görüldü.

Sonuç: Şiddetli OSA'sı olan bireylerin, hafif ve orta şiddette OSA'sı olan bireylere göre QRS sürelerinin yüksek olduğu görüldü. Sonucun istatiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p< 0.01).

Anahtar Kelimeler: Uyku monitorizasyonu; elektrokardiyogram; obstrüktif uyku apnesi

Yazışma Adresi

Fatih Aygün

E-posta: fatihaygun@ttmail.com

Geliş Tarihi: 21.08.2014 - Kabul Tarihi: 04.11.2014

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index