Kosuyolu Heart J 2015;18(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2015;18(1):1-5 - doi: 10.5578/khj.9295

Effect of Patient Education on Patient Anxiety Level Using
"Scale of Patient Education Requirements" in Open Heart Surgery

Tülin Yıldız1, Arzu Malak1, Sonay Baltacı Göktaş2, Yücel Özen3


1 Namık Kemal University School of Health, Department of Surgical Nursing, Tekirdag, Turkey

2 Maltepe University School of Nursing, Department of Surgical Nursing, İstanbul, Turkey

3 Kartal Kosuyolu Education and Research Hospital, Clinic of Cardiovascular Surgery,  İstanbul, Turkey

ABSTRACT

Introduction: The purpose of this study is to research whether education according to individuals' needs has an effect on the anxiety after surgery using a scale of patient education requirements on the patients who will undergo heart surgery.

Patients and Methods: The research included voluntary patients who would have an open-heart surgery and are already hospitalized in a heart surgery clinic (n= 114). Data were collected using a demographical data form (state-trait anxiety inventory; STAI) and patient education requirements scale forms, which had been developed by the researchers before surgery and three days later than the surgery by individually meeting the patients. During the hospitalization before surgery, STAI was performed. Further, patient requirements scale was applied. According to patient requirements scale results, the patients were informed at the beginning of hospitalization. On the third day of the surgery, STAI was performed one more time. While evaluating the study data, in addition to descriptive statistical methods, such as frequency, percentage, average, standard deviation, the Kolmogorov?Smirnov distribution test was applied to review normal distribution. Furthermore, paired samples t test was used to compare if parameters had normal distribution for 2 groups, and Wilcoxon sign test was used to compare if parameters had abnormal distribution in the groups. Mann-Whitney U test was used for the comparison of parameters in groups. The results were evaluated at a confidence level of 95%, a significance level of p< 0.05, and an advanced significance level of p< 0.01.

Results: The decrease in the state anxiety level after education according to state anxiety level before education was significant (t= 2.003; p= 0.050). Moreover, the decrease in the trait anxiety level after education was also found to be statistically significant (t= 2.984; p= 0.004).

Conclusion: According to the findings obtained in this study, it was revealed that informing the patients using patient education requirements scale according to individuals' needs decreased individuals' anxiety levels.

Key Words: Patient's education; patient learning needs scale; cardiovascular surgery; anxiety

Açık Kalp Cerrahisinde  "Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği" Kullanılarak Yapılan
Hasta Eğitiminin Hasta Kaygı Düzeyi Üzerine Etkisi

ÖZET

Giriş: Bu çalışmanın amacı kalp cerrahisi geçirecek hastalara ameliyat öncesi "Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği" kullanılarak, bireylerin ihtiyaçlarına göre yapılan bilgilendirmenin ameliyat sonrası anksiyete üzerine herhangi bir etkisinin olup olmadığını araştırmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya kalp cerrahisi kliniğinde açık kalp ameliyatı planlanan, hastaneye yatışı yapılan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan hastalar (n= 114) dahil edildi. Araştırmacılar tarafından geliştirilen demografik veri formu, State-Trait Anxiety Inventory (STAI) ve Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği formları ameliyat öncesi ve ameliyatın 3. günü hastalar ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak dolduruldu. Ameliyat öncesi yatışı sırasında öncelikle Durumluluk-Sürekli Anksiyete Envanteri, daha sonra Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği uygulandı. Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği sonuçlarına göre hastalar yatışından itibaren bilgilendirildi. Ameliyatın üçüncü günü hastalara STAI tekrar uygulandı. Çalışma verileri tanımlayıcı istatistiksel metotlar (frekans, yüzde, ortalama, standart sapma) ile özetlendi. Normal dağılımın incelenmesi için Kolmogorov-Smirnov dağılım testi, normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup için karşılaştırmalarında eşlenik örnekler (Paired samples) t testi, normal dağılım göstermeyen parametrelerin grup içi karşılaştırmalarında ise Wilcoxon işaret testi kullanıldı. Parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Mann-Whitney U test kullanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında, p< 0.05 anlamlılık düzeyinde ve p< 0.01 ileri anlamlılık düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların eğitim öncesi durumluluk kaygı (state anxiety) düzeyine göre eğitim sonrası durumluluk kaygı düzeyinde meydana gelen düşüş (t= 2.003; p= 0.050) ile, eğitim öncesi sürekli kaygı (trait anxiety) düzeyine göre eğitim sonrası sürekli kaygı düzeyinde meydana gelen düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu (t= 2.984; p= 0.004).

Sonuç: Bu çalışmada elde edilen bulgular, hastaların ameliyat öncesi Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği kullanılarak bireylerin ihtiyaçlarına göre yapılan bilgilendirmenin bireylerin anksiyetesini azalttığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Hasta eğitimi; hasta öğrenim gereksinimleri ölçeği; kalp cerrahisi; kaygı düzeyi

Yazışma Adresi

Tülin Yıldız

E-posta: tyildiz70@hotmail.com

Geliş Tarihi: 10.10.2014 Kabul Tarihi: 12.01.2015

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index