Kosuyolu Heart J 2012;15(3)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2012;15(3):118-122 - doi: 10.5578/kkd.4131
Effect on Life Quality of Native Valve Pathology After Aortic Valve Replacement in Early Term

Effect on Life Quality of Native Valve Pathology After Aortic Valve Replacement in Early Term

Hüseyin Kuplay1, Sevinç Bayer Erdoğan2, Mehmet Erin Tüysüz3, Murat Sargın4, Nihan Kayalar1,
Gökçen Orhan4, Serap Aykut Aka4


1 Department of Cardiovascular Surgery, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

2 Department of Cardiovascular Surgery, Bitlis State Hospital, Bitlis, Turkey

3 Department of Cardiovascular Surgery, Mersin State Hospital, Mersin, Turkey

4 Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and

Research Hospital, Istanbul, Turkey

ABSTRACT

Introduction: Aortic valve replacement (AVR) is set after the various factors affecting survival after surgery is not much knowledge about the factors affecting the quality of life. In addition to this are difficult to assess quantitatively the quality of life. In this study we in patients undergoing AVR, early post-operative differences in aortic pathology we investigated whether the effect on quality of life.

Patients and Methods: In this study between December 2007-January 2009 Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Center, 25 patients were enrolled who underwent isolated AVR. According to the pathology of aortic valve insufficiency and stenosis in these patients were divided into groups. Pre-operative echocardiography and 3rd month after surgery were evaluated. Quality of life as the Short Form-36 (SF-36) have been used. SF-36 quality of life in post-operative 3rd month test was performed in all patients.

Results: The SF-36 quality of life in patients with test results were statistically examined both aortic stenosis and aortic insufficiency group of physical function, general health, vitality, role limitations due to physical and emotional problems and mental health showed significant improvement in terms of post-operative. However, physical functioning, role limitations (physical and emotional), pain, general health, vitality, social functioning, mental health both in terms of pre-operative and post-operative comparison of data between the patients with aortic insufficiency and aortic stenosis difference was found.

Conclusion: Early post-operative period in patients undergoing AVR on quality of life improvement was seen in all eight parameters, preoperative pathology, no difference was found among patients with aortic insuffuciency or aortic stenosis.

Key Words: Aortic valve stenosis; aortic valve insuffficiency; heart valve prosthesis implantation, quality of life.

Received: 22.07.2012 Accepted: 19.08.2012

Kosuyolu Kalp Derg 2012;15(3):118-122 • doi: 10.5578/kkd.4131

Correspondence

Dr. Hüseyin Kuplay

İstanbul Bağcılar Eğitim ve

Araştırma Hastanesi,

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

İstanbul-Türkiye

e-posta: hkuplay@hotmail.com

Nativ Kapak Patolojisinin Aort Kapak Replasmanı Sonrası Erken Dönemde Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Nativ Kapak Patolojisinin Aort Kapak Replasmanı Sonrası
Erken Dönemde Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Effect on Life Quality of Native Valve Pathology After Aortic Valve Replacement in Early Term

Hüseyin Kuplay1, Sevinç Bayer Erdoğan2, Mehmet Erin Tüysüz3, Murat Sargın4, Nihan Kayalar1,
Gökçen Orhan4, Serap Aykut Aka4


1 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

1 Department of Cardiovascular Surgery, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

2 Bitlis Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bitlis, Türkiye

2 Department of Cardiovascular Surgery, Bitlis State Hospital, Bitlis, Turkey

3 Mersin Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Mersin, Türkiye

3 Department of Cardiovascular Surgery, Mersin State Hospital, Mersin, Turkey

4 Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve

Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

4 Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and

Research Hospital, Istanbul, Turkey

ÖZET

Giriş: Aort kapak replasmanı (AVR) sonrası sağkalımı etkileyen çok çeşitli faktörler belirlenmişse de operasyon sonrası yaşam kalitesini etkileyen faktörler hakkında bilgimiz fazla değildir. Bunun yanı sıra yaşam kalitesini kantitatif olarak değerlendirmek oldukça zordur. Biz bu çalışmamızda AVR yapılan hastalarda, aort patolojilerinin farklılığının postoperatif erken dönemde yaşam kalitesi üzerine etkisinin olup olmadığını araştırdık.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmamıza Aralık 2007-Ocak 2009 tarihleri arasında Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezinde izole AVR operasyonu yapılan 25 hasta dahil edildi. Bu hastalar aort kapak patolojisine göre yetmezlik ve stenoz grubu olarak ikiye ayrıldı. Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyattan sonra üçüncü aydaki ekokardiyografileri değerlendirildi. Yaşam kalitesi ölçeği olarak Kısa Form-36 (SF-36) kullanıldı. SF-36 yaşam kalite testi tüm hastalarda postoperatif üçüncü ayda yapıldı.

Bulgular: Hastalara yapılan SF-36 yaşam kalite testi sonuçları istatistiksel olarak incelendiğinde hem aort darlığı hem de aort yetmezliği grubunda fiziksel fonksiyon, genel sağlık, vitalite, fiziksel ve emosyonel sorunlara bağlı rol güçlüğü ve mental sağlık açısından operasyon sonrası anlamlı olarak düzelme olduğu görüldü. Ancak fiziksel fonksiyon, rol güçlüğü (fiziksel ve emosyonel), ağrı, genel sağlık, vitalite, sosyal fonksiyon, mental sağlık açısından hem preoperatif hem de postoperatif verilerin karşılaştırılmasında aort yetmezlik ve aort stenozlu hastalar arasında bir fark bulunamamıştır.

Sonuç: Çalışmamızda AVR yapılan hastalarda postoperatif erken dönemde yaşam kalitesi üzerine sekiz parametrenin tamamında iyileşme görülmüş olup, preoperatif patoloji aort yetmezliği veya aort stenozu olan hastalar arasında herhangi bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Aort darlığı, aort yetmezliği, aort kapak replasmanı, yaşam kalitesi.

Geliş Tarihi: 22.07.2012 Kabul Tarihi: 19.08.2012

ABSTRACT

Introduction: Aortic valve replacement (AVR) is set after the various factors affecting survival after surgery is not much knowledge about the factors affecting the quality of life. In addition to this are difficult to assess quantitatively the quality of life. In this study we in patients undergoing AVR, early post-operative differences in aortic pathology we investigated whether the effect on quality of life.

Patients and Methods: In this study between December 2007-January 2009 Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Center, 25 patients were enrolled who underwent isolated AVR. According to the pathology of aortic valve insufficiency and stenosis in these patients were divided into groups. Pre-operative echocardiography and 3rd month after surgery were evaluated. Quality of life as the Short Form-36 (SF-36) have been used. SF-36 quality of life in post-operative 3rd month test was performed in all patients.

Results: The SF-36 quality of life in patients with test results were statistically examined both aortic stenosis and aortic insufficiency group of physical function, general health, vitality, role limitations due to physical and emotional problems and mental health showed significant improvement in terms of post-operative. However, physical functioning, role limitations (physical and emotional), pain, general health, vitality, social functioning, mental health both in terms of pre-operative and post-operative comparison of data between the patients with aortic insufficiency and aortic stenosis difference was found.

Conclusion: Early post-operative period in patients undergoing AVR on quality of life improvement was seen in all eight parameters, preoperative pathology, no difference was found among patients with aortic insuffuciency or aortic stenosis.

Key Words: Aortic valve stenosis; aortic valve insuffficiency; heart valve prosthesis implantation, quality of life.

Received: 22.07.2012 Accepted: 19.08.2012

Kosuyolu Kalp Derg 2012;15(3):118-122 • doi: 10.5578/kkd.4131

Yazışma Adresi/Correspondence

Dr. Hüseyin Kuplay

İstanbul Bağcılar Eğitim ve

Araştırma Hastanesi,

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

İstanbul-Türkiye

e-posta: hkuplay@hotmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index