Kosuyolu Heart J 2012;15(3)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2012;15(3):110-117 - doi: 10.5578/kkd.4130
The Effects of Tricuspid De Vega Annuloplasty on Ventricular Functions in Patients with Mitral Valve Replacement and Concomitant Tricuspid Regurgitation

The Effects of Tricuspid De Vega Annuloplasty on Ventricular Functions in Patients with
Mitral Valve Replacement and Concomitant Tricuspid Regurgitation

Sevinç Bayer Erdoğan1, Murat Sargın2, Nehir Tandoğar2, Gökçen Orhan2, Erol Kurç2,
Müge Taşdemir2, Hüseyin Kuplay3, Şebnem Albeyoğlu2, Serap Aykut Aka2


1 Department of Cardiovascular Surgery, Bitlis State Hospital, Bitlis, Turkey

2 Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and

Research Hospital, Istanbul, Turkey

3 Department of Cardiovascular Surgery, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study is to evaluate the long term results of de Vega annuloplasty on ventricular functions in patients undergoing mitral valve replacement due to mitral valve pathology and functional tricuspid regurgiatiton.

Patients and Methods: Eighty six patients who underwent mitral valve replacement in our clinic, during January 2008-June 2008 were involved in the study. The patients were grouped into two according to the presence of tricuspid pathology and annuloplasty. The demographic data and 6th and 24th month echocardiographic follow up were recorded.

Results: First group consisted of 49 patients with pure mitral valve replacement patients and second group consisted of 37 patients that had tricuspid annuloplasty with mitral valve replacement. The demographic data and follow up echocardiographic results were compared. The statistical analysis showed that the patients with tricuspid regurgitation and recieved an annuloplasty had similiar ventricular functions with those who had pure mitral replacement. More significantly, in patients who recieved an annuloplasty with preoperative high pulmonary artery pressure and central venous pressure and bigger right atrial diameter, the ventricular findings in follow up were similiar with the pure mitral valve pathology.

Conclusion: Tricuspid de vega annuloplasty is effective in functional tricuspid valve regurgitation. Long term follow up showed that ventricular findings were similiar with those who had only pure mitral pathology and mimimal regurgitation. Preoperative ejection fraction and grade of regurgiatiton is important in the decision making to perform annuloplasty.

Key Words: Tricuspid valve regurgitation; cardiac valve annuloplasty; heart valve prosthesis implantation.

Received: 24.07.2012 Accepted: 16.08.2012

Kosuyolu Kalp Derg 2012;15(3):110-117 • doi: 10.5578/kkd.4130

Correspondence

Dr. Murat Sargın

Dr. Siyami Ersek

Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü

İstanbul-Türkiye

e-posta: muratsargin@gmail.com

Triküspid Kapak Yetmezliğinin Eşlik Ettiği Mitral Kapak Replasmanı Yapılan Hastalarda, Triküspid De Vega Annuloplastinin Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisi

Triküspid Kapak Yetmezliğinin Eşlik Ettiği Mitral Kapak Replasmanı Yapılan Hastalarda,
Triküspid De Vega Annuloplastinin Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisi

The Effects of Tricuspid De Vega Annuloplasty on Ventricular Functions in Patients with
Mitral Valve Replacement and Concomitant Tricuspid Regurgitation

Sevinç Bayer Erdoğan1, Murat Sargın2, Nehir Tandoğar2, Gökçen Orhan2, Erol Kurç2,
Müge Taşdemir2, Hüseyin Kuplay3, Şebnem Albeyoğlu2, Serap Aykut Aka2


1 Bitlis Devlet Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü, Bitlis, Türkiye

1 Department of Cardiovascular Surgery, Bitlis State Hospital, Bitlis, Turkey

2 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye

2 Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and

Research Hospital, Istanbul, Turkey

3 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye

3 Department of Cardiovascular Surgery, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada amaç, izole mitral kapak hastalığı nedeniyle mitral kapak replasmanı yapılan olgularda eşlik eden hafif, orta, ileri fonksiyonel triküspid yetmezliği nedeniyle yapılan triküspid De Vega annuloplastinin uzun dönem takipte ventrikül fonksiyonu ve yaşam kalitesine etkisini ortaya koymaktır.

Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2008-Temmuz 2008 tarihleri arasında mitral kapak replasmanı uygulanmış 86 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar triküspid kapak patolojisi ve triküspid kapak tamiri yapılmasına göre gruplara ayrıldı. Hastaların preoperatif demografik verileriyle altı aylık ve 24 aylık ekokardiyografik özellikleri kaydedildi.

Bulgular: Birinci grup izole mitral kapak replasmanı yapılan 49 hasta, ikinci grup mitral kapak replasmanı ve beraberinde triküspid De Vega yapılan 37 hastadan oluştu. İki grup arasında preoperatif demografik veriler ve ekokardiyografik 6. ve 24. aydaki veriler incelendi. Yapılan istatistiksel analizler; triküspid De Vega yapılan hastaların ejeksiyon fraksiyonu ve diğer ekokardiyografik parametrelerdeki değişimlerinin daha iyi olduğunu ve özellikle pulmoner arter basıncı, sağ atriyum çapı ve santral venöz basınç değeri yüksek hastalarda yapılan triküspid tamirinin orta ve uzun dönem parametrelerinin, triküspid yetmezliği olmayan hastalarla aynı düzeyde olduğunu göstermiştir.

Sonuç: Fonksiyonel triküspid kapak yetmezliğinde triküspid De Vega annuloplasti etkili bir tedavi yöntemidir. Yirmi dört aylık takiplerde triküspid yetmezliği olmayan veya hafif derecede olanlarla aynı progresyonu göstermektedir. Fonksiyonel triküspid yetmezliği müdahaleye karar vermek için triküspid kapak yetmezlik derecesi ve düşük ejeksiyon fraksiyonu önemli kriterlerdir.

Anahtar Kelimeler: Triküspid  yetmezliği; annuloplasti; mitral kapak replasmanı.

Geliş Tarihi: 24.07.2012 Kabul Tarihi: 16.08.2012

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study is to evaluate the long term results of de Vega annuloplasty on ventricular functions in patients undergoing mitral valve replacement due to mitral valve pathology and functional tricuspid regurgiatiton.

Patients and Methods: Eighty six patients who underwent mitral valve replacement in our clinic, during January 2008-June 2008 were involved in the study. The patients were grouped into two according to the presence of tricuspid pathology and annuloplasty. The demographic data and 6th and 24th month echocardiographic follow up were recorded.

Results: First group consisted of 49 patients with pure mitral valve replacement patients and second group consisted of 37 patients that had tricuspid annuloplasty with mitral valve replacement. The demographic data and follow up echocardiographic results were compared. The statistical analysis showed that the patients with tricuspid regurgitation and recieved an annuloplasty had similiar ventricular functions with those who had pure mitral replacement. More significantly, in patients who recieved an annuloplasty with preoperative high pulmonary artery pressure and central venous pressure and bigger right atrial diameter, the ventricular findings in follow up were similiar with the pure mitral valve pathology.

Conclusion: Tricuspid de vega annuloplasty is effective in functional tricuspid valve regurgitation. Long term follow up showed that ventricular findings were similiar with those who had only pure mitral pathology and mimimal regurgitation. Preoperative ejection fraction and grade of regurgiatiton is important in the decision making to perform annuloplasty.

Key Words: Tricuspid valve regurgitation; cardiac valve annuloplasty; heart valve prosthesis implantation.

Received: 24.07.2012 Accepted: 16.08.2012

Kosuyolu Kalp Derg 2012;15(3):110-117 • doi: 10.5578/kkd.4130

Yazışma Adresi/Correspondence

Dr. Murat Sargın

Dr. Siyami Ersek

Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü

İstanbul-Türkiye

e-posta: muratsargin@gmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index