Kosuyolu Heart J 2007;11(1)
<< Back Print
Heparin induced thrombocytopenia (HIT) may be a fatal complication of heparin administration

An Intensive Care Patient Having Recurrent Flash Pulmonary Edema: Diagnosis and Treatment

Mustafa Yıldız


Sakarya Üniversitesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Kliniği

SUMMARY

Flash pulmonary edema is a term characterized by sudden and recurrent episodes of dyspnea at rest resulting from acute pulmonary venous congestion in the presence of normal or well-preserved left ventricle systolic functions. This is usually associated with bilateral renal artery stenosis. It was reported here an intensive care unit patient, 60-year-old man, having normal ejection fraction and bilateral renal artery stenosis at bedside echocardiograpy and ultrasonography, respectively; and presented with recurrent episodes of flash pulmonary edema. He was successfully treated with intensive medical treatment (such as diuretic, dopamine, nitrat) under cardiac and respiratory monitorization in intensive care unit.

Key Words: Intensive care unit, flash pulmonary edema, treatment

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldız

Bayar Caddesi, Gülbahar Sokak,

Emniyet Sitesi, A Blok, A Kapısı, D: 6,

Kozyatağı, İstanbul

E-mail: mustafayilldiz@yahoo.com

Heparin induced thrombocytopenia (HIT) may be a fatal complication of heparin administration

Tekrarlayıcı Ani Gelişen Pulmoner Ödeme Sahip Yoğun Bakım Hastası: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

An Intensive Care Patient Having Recurrent Flash Pulmonary Edema: Diagnosis and Treatment

Mustafa Yıldız


Sakarya Üniversitesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Kliniği

ÖZET

Ani başlangıçlı akciğer ödemi, normal ya da iyi korunmuş sol ventrikül sistolik fonksiyonları varlığında, akut akciğer venöz konjesyonu sonucu, ani ve tekrarlayan dispne atakları ile karakterize bir durumdur. Sıklıkla bilateral renal arter stenozu ile birliktedir. Burada, yatak başı ekokardiyografi ve ultrasonografide normal ejeksiyon fraksiyonu ve bilateral renal arter stenozu saptanmış, ani başlangıçlı ve tekrarlayan akciğer ödemli, 60 yaşındaki bir yoğun bakım hastası sunulmuştur. Hasta kardiyak ve respiratuar monitörizasyon altında yoğun medikal tedavi (diüretik, dopamin, nitrat) ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, ani gelişen pulmoner ödem, tedavi

SUMMARY

Flash pulmonary edema is a term characterized by sudden and recurrent episodes of dyspnea at rest resulting from acute pulmonary venous congestion in the presence of normal or well-preserved left ventricle systolic functions. This is usually associated with bilateral renal artery stenosis. It was reported here an intensive care unit patient, 60-year-old man, having normal ejection fraction and bilateral renal artery stenosis at bedside echocardiograpy and ultrasonography, respectively; and presented with recurrent episodes of flash pulmonary edema. He was successfully treated with intensive medical treatment (such as diuretic, dopamine, nitrat) under cardiac and respiratory monitorization in intensive care unit.

Key Words: Intensive care unit, flash pulmonary edema, treatment

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldız

Bayar Caddesi, Gülbahar Sokak,

Emniyet Sitesi, A Blok, A Kapısı, D: 6,

Kozyatağı, İstanbul

E-mail: mustafayilldiz@yahoo.com

[ PDF ]
<< Back Print
index