Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.67490

Impact Of Percutaneous Mitral Balloon Valvuloplasty on
P Wave Dispersion In Patients With Rheumatic Mitral Stenosis

Romatizmal Mitral Stenozlu Hastalarda Perkütan Mitral Balon Valvüloplastinin
P Dalga Dispersiyonu Üzerine Etkisi

Hicaz Zencirkıran Agus1, Serkan Kahraman1


1 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkıye

ABSTRACT

Introduction: P-wave dispersion (PWD) is a new electrocardiographic (ECG) index believed to reflect heterogenous atrial conduction with ECG leads of different orientation. Mitral stenosis (MS) is associated with increased P-wave dispersion, which are markers of atrial fibrillation risk. This study was conducted to assess the immediate effect of successful percutaneous mitral balloon valvuloplasty on these parameters.

Materials and Method: 70 patients with moderate or severe rheumatic MS (%98 fe¬males, aged 44±12 years) and 60 healthy vol¬unteers (%95,7 females, aged 45±11 years) as a control group were enrolled in this study. 12-lead ECGs were recorded for each patient 1 day before PMBV to evaluate baseline maximum, minimum P-wave duration, PWD and repeated within 72 hours.

Results: The maximum P-wave duration and PWD in MS patients were found to be significantly higher than the control group (p<0,001). Electrocardiographic parameters of maximum P-wave duration (142 (120-170) vs 130 (110-164), p< 0.001) and PWD (45 (30-69) vs 35 (16-57), p<0,001) decreased in the acute period of PMBV (p<0,001). On the other hand, the procedure had no significant effect on minimum P-wave duration (p=0,111).

Conclusion: Our study has shown that Pmax and PWD was significantly higher in patients with MS than in healthy control subjects and they decreased significantly after successful PMBV. Further prospective long term studies are needed to confirm the relation between atrial conduction velocities and development of AF in patients with MS.

Keywords: Mitral stenosis, Percutaneous mitral balloon valvuloplasty, P wave dispersion

ÖZET

Giriş: P dalga dispersiyonu, farklı elektrokardiyografi (EKG) leadlerinden heterojen atrial iletiyi yansıttığına inanılan yeni bir elektrokardiyografik indekstir. Mitral stenoz, atrial fibrilasyonun bir göstergesi olan artmış PWD ile ilişkilidir.Çalışmamız başarılı perkütan mitral balon valvüloplastinin bu parametreler üzerine olan etkisini incelemek için tasarlandı.

Hastalar ve Metod: Orta ve ciddi romatizmal mitral stenozu olan 70 hasta (%98 kadın, ortalama yaş 44±12) ve 60 sağlıklı kontrol grubu (%95,7 kadın, ortalama yaş 45±11) çalışmaya alındı. PMBV'den 1 gün önce ve yapıldıktan sonra 72 saat içinde 12 derivasyonlu EKG çekilerek maksimum ve minimum P dalga süresi, P dalga dispersiyonu hesaplandı.

Bulgular: Maksimum P dalga süresi ve PWD MS hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak fazla bulundu (p<0,001). Pmax (142 (120-170) vs 130 (110-164), p< 0.001) ve PWD (45 (30-69) vs 35 (16-57), p<0,001), PMBV sonrası akut dönemde azaldı (p<0,001). Diğer yandan işlemin minimum P dalga süresi üzerine anlamlı etkisi olmadı (p=0,111).

Sonuç: Çalışmamızda MS lu hastalarda P max ve PWD'nin sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak fazla olduğunu ve başarılı PMBV sonrası anlamlı dercede azaldığını gösterdik. MS'lu hastalarda AF ile atrial ileti velositeleri arasındaki ilişkiyi doğrulamak için prospektif uzun dönem takipli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: mitral stenoz, perkütan mitral balon valvüloplasti, P dalga dispersiyonu

Geliş Tarihi: 11.07.2018 - Kabul Tarihi: 13.10.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index